مراقبـت از خـود،سازگاری با بیماری و رفتارهـای مثبـت سـلامتی در ارتبـاطمی باشد. همچنین مطالعات زیادی نشان دادهاند کـ ه ارتبـاطمثبتی ب ین کیفیت زندگ ی، ام یدواری، حما یت اجتماعی و امـرمراقبت از خود وجود دارد. از آنجا یی که نارسایی قلبـی یـک بیماری مزمن و غیرقابل درمان مـیباشـد لـذا ا یـن بیمـارانممکن است احساس ناامیدی را به علت کاهش توانایی هـای فیزیکی، تغ ییردر عملکردها و نقش اجتمـاعی داشـته باشـند (1و4). ناام یدی حالت تکاندهندهای اسـت کـ ه بـا احـساسعدم امکانات، ناتوانی و بیعلاقگی آشکار می شود و فـرد دراثر ناام یدی به شدت غیر فعال شده و نمیتواند موقعیت هـای زندگی را بسنجد و در نتیجه ا ین مشکلات قدرت تطب یـق بـاتغییـرات زنـدگی را نـدارد (9). ثابـت شـده اسـت کـه بـین خوشبینی، ام ید و سلامتی همبستگ ی معناداری وجـود دارد. افراد خوشبین و امیدوار با بهـرهگ یـری از راهب ردهـای ک نـار آمـدن م ؤثرتر ماننـد ارزی ابی مج دد و مـسأله گ شایی ب ا فشارهای روان ی بهتر کنـار مـی آینـد و سـبک هـای ز یـستی سالم تری دارند (10و11). مطالعات ک مـی در زمینـه بررسـی امیدواری در افراد با بیماریها مزمن وجود دارد. در مطالعـاتپزشکی امید به عنوان یک سـاختار پو یـا کـه مم کـ ن اسـتتحت تـأثیر متغ یر هـای خـارجی و یـا تغ ییـر شـرایطی مثـلفازهای بیماری باشد در نظر گرفته شـده اسـت و ام یـدواری اغلب به عنوان یک حالت مهم ذهنی تأثیرگذار بـر عملکـ رد افراد و نگـرش آن هـا بـه زنـدگی لحـاظ گردیـ ده اسـت. در پرستاری امیدواری اغلب به عنوان یک سـاختار یکپارچـه یـا حالت ذهنی و ن یـز بـه عنـوان یـک مفهـوم چنـد بعـدی بـاپاسخ های رفتار ی، شناخت ی و احـساسی تع یـین شـده اسـت. یکی از مسؤولیتهای مهم تعریف شده پرسـتاری نیـ ز ایـ ن است که پرستار باید چگونگ ی پاسخ روانی بیماران به بیماری مزمن که مم کن است بر امر مراقبت از خود تأثیرگـذار باشـدرا بداند. ارتقا حس کنترل شخصی و فهم و درک از بی مـاری می تواند باعث افزایش ام یـدواری و امـر مراقبـت از خـود دربیماران نارسایی قلب ی شـود امـا آمـوزش بـه تنهـایی بـرای افزایش رفتارهای خـودمراقبتی کـافی ن مـی باشـد (12و13).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ثابت شده است که بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان دچارمشکلات متعددی از جملـه مـشکلاتی در رابطـه بـا نحـوهفعالیتهای روزانـه، عـدم اطمینـان و اضـطراب، مـشکلات عاطفی و احساسی، کمبود دانش و آگـاهی، داروهـا و رژیـ م غذایی می شوند. در سال هـای اخ یـر تمر کـز اکثـر پـروژه هـا معطوف به برنامـه هـای بعـد از تـرخیص بـا هـدف کـ اهش
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

عوارض بعد از ترخیص می باشد (14). مراقبت پیگیـ ر سـریعاً بعد از ترخیص یکـی از مهـم تـرین را ههـ ا بـرای ک مـک بـهبیماران نارسایی قلبی جهت پیشگیری از بدتر شدن بی مـاری می باشد. هرچند آموزش دادن و یا نوشتن دسـتورالعمل هـا وموارد آموزشی در طول بستری در بیمارستان و حین ترخ یص به بیمار و همراهـان آنهـا بـه عنـوان اولـین قـدم اساسـی محسوب می شود اما اینها کافی ن یست و بیمار با یـد پ یگ یـری شود (16-14). در ا ین میان پیگیری تلفن ی به عنوان یکی ازشاخههای پرستاری از راه دور میتواند مف ید باشد. پرسـتاری از راه دور خود یکی از شاخههای پزشـکی از راه دور اسـت وبه ص ورت برآوردن نیاز هـای سـلامتی بیمـاران ، همـاهنگی، مــدیریت و ارایــه خــدمات مراقبتــی از طریــق تکنولــوژی ارتباطات و اطلاعات علی رغـم موانـع فرهنگـی، اجتمـاعی، زمانی و جغرافیایی تعریف شده است. در پرسـتاری از راه دوراز ابزارها ی ارتباطی ز یادی استفاده می شود که یکـی از ایـ ن ابزارهای ارتباط ی تلفن می باشد (17). مطالعات ز یـادی مـؤثر بود تلـه مانیتورینـگ و پیگ یـری تلفنـی سـاختار یافتـه را دربیمــاران نارســا یی قلبــی نــشان دادنــد (2،6،14و20-17). پیگیری تلفن ی توسط پرستار به عنوان ابزاری مناسـب بـرای تبادل اطلاعات، دادن آموزشها و آگاهیهای سلامت ی، اداره کردن علایم و نشانههای بیماری، تشخیص سر یع عـوارضو اطمینان بخش یدن به بیمار و خانواده بیمار به کار مـی رود و سبب افزا یش ارتباط بین بیمار و مراقبین سـلامتی مـی شـود (14). Clark و همکـاران در یـک مطالعـه کـه شـامل 14 مطالعه از مداخلات تلفنی در زمینه نارسا یی قلب ی بود کاهش کل ی 21 درص دی را در پ ذیر شه ا مج دد و ک اهش 20 درصدی را در میزان مرگ و میر بیماران نشان دادند و فوایـ د ای ن ن وع م داخلات را ب رروی کیفی ت زن دگی و ک اهش هزینهها نیز گزارش کردند. هر دو نوع مـداخلات در مطالعـهClark هــم پیگیــری تلفنــ ی ســاختار یافتــه و هــم تلــهمانیتورینگ اثرات یکسانی را داشـتند (17). فـراهمکننـدگانمراقبت سلامت ی با ید بیماران نارسـایی قلبـی را در تنظـیم و رسیدن به اهداف و نیز شر کت کردن در امر مراقبت از خـوددر زم ینههای داشتن امید و مثبت نگـری، کـ اهش اسـترس،رژیم دارو یـی ، محـدودیت دریافـت مایعـات، رژ یـم غـذایی، برنامههای ورزش ی و قطع سـیگار تـشویق کننـد (1). طبـقنظریهMiller در رابطه با سازگاری با بیماریهای مـزمن،گفته شده بین ام یدواری، سلامت ی و بهبـودی ارتبـاط وجـوددارد. همچنینMiller بیان می کند بـین بـی حرک تـی کـ ه منجر بـه نـاتوانی در حـل مـشکل، تنظـیم اهـداف و اقـداممناست شود با ضعف و ناتوانی و کاهش اعتمـاد بـه نفـس و
ناامیدی ارتباط وجـود دارد و اینهـا نهایتـاً منجـر بـه ندیـ دن علایم بهبود ی و یأس و نومید شدن مـی شـوند (21). ثابـتشده اقدامات پرستاری نظ یر آموزش، مشاوره، مزاح کردن بـابیمار، کمک به بیمار برا ی رس یدن به حداکثر فعال یت، تشو یق به اجتماع ی شدن و تکنیکهای ر یلکسیش، تقو یت معنو یـ ت بیمار، ارتباط با خـانواده بیمـار، دوسـتان و سـایر همراهـان،احساس وصل بـودن بـه یـک منبـع عظـیمتـر در افـزایش امیدواری مؤثر هستند (12و22). تا الان مطالعهای در ارتبـاطبا تـأثیر پیگ یـری تلفنـی بـرروی م یـ زان ام یـدوار ی بیمـارانصورت نگرفت ه است . انتظار می رود که با بـه کـارگیری روشپیگیری تلفن ی بعد از ترخیص بیماران نارسا یی قلبـی، بتـوانامر مراقبت از خود و امیدواری ا یـن بیمـاران را افـزایش داد . همان طور که اشاره شد دو عامـل خـودمراقبتی و ام یـدواری اثرات تعامل ی با هم دارند و می توان با داشـتن ارتبـاط مـداوم با بیمار بعد از ترخیص و حمایت او باعث افزایش ام یدواری ودر نت یجه آن افزایش امر مراقبت از خود شد و از طرف دیگـر ه م ب ا پیگی ر ی بیم ار بع د از ت رخیص و اف زایش ت وان خودمراقبتی بیمـار شـاهد افـزایش ام یـدواری آنهـا باشـیم. مطالعات ز یادی در زمینـه آمـوزش بـر جنبـه هـای مختلـف بیم اری نارس ایی قلب ی ص ورت گرفت ه ام ا هن وز ش اهد مطالعهای در راستای بررس ی تأثیر آموزش و پیگ یـری تلفنـی بر پیامدهای این بیماری نبود هایم. لذا مطالعه حاضر با هـدفتأثیر آمـوزش و پیگ یـری تلفنـی توسـط پرسـتار بـر میـ زان امیدواری بیماران نارسا یی قلبی انجام شده است.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

  • 2