ده اسـت تجربـه و هنـرشخصی خودش را به عنوان مربـی، نمونـهای را در بـالینانجام داده است و دانشجو از او دیـده اسـت و یـاد گرفتـهاست یا دانشجو خودش ذاتاً هنری داشته است و مطالعهای کرده است و بعداً توانسته است پرستار خوبی بشود و الا مادر این خصوص نه آموزشی دیدهایم و نه الان داریم بـرایبچه ها میگذاریم.«
آموزش نا کـافی بـازآموزی: عـدم توجـه بـه آمـوزشچگونگی ارتباط با فرهنگهای مختلف نه تنها در آموزش های دانشگاهی وجود دارد بلکه در دورههای بـازآموزی نیـ ز مـوردغفلت قرار میگیرد. پرستاران به دلیل سرکار داشتن مستقیم با مردم، لزوم آمـوزش پرسـتاران در مـورد فرهنـگ مـردم بـهخصوص لزوم آشنا کردن پرستار با فرهنگ مناطق دوردسـتقبل از اعـزام، و لـزوم گنجانـدن مباحـث جامعـهشناسـی دردوره های بازآموزی خواستار هـستند تـا بـدین وسـیله مـردم وفرهنگ آن ها را بشناسند و نحوه برخورد با مشکلات بیمـاراناز قومیتهای مختلف تسهیل گردد.

جدول 1- طبقه های اصلی و فرعی استخراج شده
خانم پرستار 39 ساله با 15 سال سابقه کار می گوید:
»ولی این که، واقعاً به دانشجو بگم باورهای فرهنگ یش روهم بکش استخراج کن نه شاید به خاطر این که دانشجوی من توان این کار رو نداره یعنی ما تـو دروس پرسـتاریمونمتأسفانه شاید جای این قضیه یه مقدار خالیـه. زمـانی کـ ه خودمون دانشجو ی کارشناسی بود یم یه درس ی داشت یم بـهنام جامعه شناسی، حالا بماند که بـه نحـو مناسـب برگـزارنشد، ول ی به نظر من، باید یه همچین دروس ی باشه و حتییه باز آموزی برای من مربی هم داشته باشـن، بایـد باشـه،یعنی خیلی چیزها رو من هم شاید فراموش کردم، من همنمیدونم فرهنگ های مختلف چه عقاید و باورهایی دارنـدو بالتبع وقتی که نمیدونم من هم رو آموزش به دانشجوم،شاید خیلی خوب نتونم.«
پرستار مرد 42 ساله با سابقه 21 سـال کـ ار بـالینی می گوید: »و من برخورد چهره به چهره با مردم دارم پـسبالتبع تو آموزش، این ها با ید کنار هم مـچ بـشه و بـه مـنگفته بشه . من زمان طرحم جایی رفتم که از نظر قومیتی وفرهنگی زم ین تا آسمان با منطقهای که من توش زنـدگی کرده بودم باهاشون برخورد داشتم فرق می کـرد … کـسی به من نگفته بود من کجا دارم مـیرم. ممکـ ن بـود خی لـی اتفاقات اونجا بیفته. اگر آمـوزش داشـتم لااقـل راجـع بـهفرهنگهای مختلف … هیچ کس به مـن نگفتـه بـود کـ ه چنین چ یزایی وجود داره و این عدم آشنایی باعث شـد کـ ه یکی از همکارای من اونجـا کـ شته… دختـر جـوونی کـ ه داده اند به اون شـیخ حـالا مـن جـوون رو بـه اون منطقـهمی فرستند خ یلی اتفاق ها مم کنـه بیفتـه . شـاید هـم بـدوندلیل بود . نمی تونم قضاوت کنم سر عدم آموزش فرهنگـی به من بود.«
طبقه های اصلی و فرعی استخراج شده طبقه های فرعی طبقات اصلی
یادگیری براساس تجربه آموزش ناکافی آکادمیک
فرهنگ و سیستم آموزش پرستاری تفاوت فرهنگی محل تحصیل با محل کار عدم ارایه واحد مراقبت فرهنگی پیامدهای نامطلوب ناآگاهی فرهنگی مواجهه با فرهنگ های مختلف آموزش ناکافی بازآموزی
عدم شناخت فرهنگ مردم آموزش به بیمار و خانواده
۵
کمی از پرستاران و سایر متخصصان سلامت دارای تجارب رسمی آموزش ی راجع به عناوین م یـ ان فرهنگـی هـستند وتعـداد پرسـتارانی کـه تجـارب آموزشـی رسـمی در مـورد موض وعات فرهنگـ ی دریاف ت کـرده و دارا ی شایـستگی فرهنگــی باشــند، پــا یین اســت (9و32-30). در مطالعــه Wittig نیز بر نیاز به دانش در خصوص عوامل فرهنگیتأکید شده است (6).

نتیجهگیری
نگذراندن آموزش های آکادم یـک در مـورد مراقبـتفرهنگــی و لحــاظ نکــردن ایــن موضــوع در دورههــای بازآموزی و آموزش مـداوم، موجـب برخـورد پرسـتاران بـانیازهـای فرهنگـی بیمـاران براسـاس تجربیـات شخـصی مـی شـود. اکثـر مـشارکت کننـدگان معتقـد بودنـد کـه در برنامه ر یـزی درسـی، چگـونگی مراقبـت از بیمـاران دارای فرهنگهای مختلف، بخش مخفی آموزش است و مراقبتفرهنگی در برنامهریزی درس ی کـم رنـگ بـوده و بـه طـوررسمی به آن پرداخته نمیشود. توجه به آموزش چگـونگیارتباط با فرهنگها فقط براساس تجربه بـوده و یـادگیری خیلی از چیزهایی که در دوران تحـصیل بـه آنهـا توجـهنمیشده است در محی ط کار صورت می گیرد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهشما را یاری نمودند تقدیر و قدردانی می شود. بحث
تجزیه و تحلیل بیانات مشار کتکنندگان نـشان دادکه پرستاران در سیستمی آموزش دیدهانـد کـ ه بـه پدیـ ده مراقبت فرهنگ ی کمتر اشـاره شـده اسـت. از سـوی دیگـرفرهنگ حا کم بر سیستم بیمارستانها نیز به گونهای اسـتکه دنباله روی سب ک آموزش آکادمیک بوده و در دوره هـای بازآموزی نیز این پد یـ ده مغفـول بـاقی مـ یمانـد . پرداختـهنشدن به موضوع مراقبت فرهنگی در برنامـه هـای درسـی آموزش پرستاری یکی از دغدغههـای مـشارکتکننـدگانب ـود. نتــایج مطالعــه Tortumluoglu و همکــاران در ترکیه نیز نشان میدهـد کـ ه هـیچ دوره تخصـصی بـرای پوشــش دادن مراقبــت فرهنگــ ی ارایــه نمــیشــود (16).
Cuellar و همکاران نیز اظهار می دارند که اضافه کردن محتوای صلاحیت فرهنگی به برنامه درسی از چالشهـایدانشکدههای پرسـتاری مـیباشـد (27). در همـین راسـتامطالعات مختلف نشان میدهنـد کـه ارایـ ه مراقبـت هـای مبتنی بر فرهنگ مسألهای است که از طریق برنامه درسی مستتر، با آن آشنا میشـوند و آمـوزش پرسـتاری ضـرورتاًپرستاران را برای مواجهه با بیماران سایر فرهنگها آمـادهنمی کند (14،23،28و29). مشارکتکنندگان اذعان داشـتندکه در دوران تحصیل خـود بـا موضـوع مراقبـت فرهنگـیآشنایی پیـدا نکـردهانـد و در دوران کـاری نیـ ز بـه آنهـا آموزش های لازم داده نمـیشـود و لـذا بـه صـلاحیت یـ ا شایستگی لازم در خصوص مراقبتهـای فرهنگـی دسـت
پیدا نکرده اند. نتا یج مطالعات متعدد نشان میدهد که تعداد

منابع

– Eriksson K. Understanding the world of the patient, the suffering human being: the new clinical paradigm from nursing to caring. Adv Pract Nurs Q. 1997; 3(1): 8-13.
– Henderson S. Factors impacting on nurses’ transference of theoretical knowledge of holistic care into clinical practice. Nurse Educ Pract. 2002; 2(4): 244-50.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017