ایج بهدست آمده از پلاتهای 1000 مترمربعی، تعداد 164 گونه گیاهی که به 42 تیره مختلف تعلق داشـتند،در زیس تگاهه ای م ورد مطالع ه مش اهده ش دند. ه مچن ین
53

در هر یک از زیستگاههای بکر، رها شده، تحت چرای متوسـطو چـرا ی سـنگ ین ب هترتیـب تعـداد 110، 107، 89 و 53 گون ه گیاهی مشاهده شد. علاوه بر این نتایج مربوط به درصد پوشش گونهها و تیرههای مختلف گیاهی در زیستگاههای مورد مطالعـهبراساس اطلاعات پلاتهای یک مترمربعی کـه در آنهـا درصـدتاج پوشش گیاهی اندازهگیری شده بود در شکلهـا ی 3، 4 و 5 ۵۴
شماره

0-4086416

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:09 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:09 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

1823847568641

شکل 1. موقعیت جغرافیایی نواحی نمونهبرداری (زیستگاههای بکر ●، رها شده ■، چرای فصلی ▲ و چرای سنگین ♦)

شیب تغییـرات محیطـی

شکل 2. ویتاکر پلات اصلاح شده
و همچنین جدول 1 آمده است.
در زیستگاه بکر 88/59 درصد از گونههای مشاهده شده بـهدولپهایها و 12/40 درصد نیز به تک لپهایها تعلـق داشـتند. ازلحاظ شکل زیسـت ی نیـ ز بـه ترتیـب بـه گـروههـا ی کامئوفیـ ت ،همیکریپتوفیت، تروفیت، ژئوفیت، فانروفیت و اپیفیتها تعلـقداشتند (شکل 3- الف). در زیستگاه رها شده 80/69 درصد بـه دو لپهایها و 19/30 درصد نیز به تک لپهایهـا تعلـق داشـتند.همچنین در این زیستگاه بیشترین شـکل ز یسـت ی بـه ترتیـب بـهگروههای کامئوفیـ ت، همـ یکریپتوفیـ ت، تروفیـ ت، فانروفیـ ت و ژئوفیتها تعلق داشت (شـکل 3- ب). در زیسـتگاه بـا چـرای فصلی درصد گونههای دو و تک لپـه ای نیـ ز بـه ترتیـب معـادل78/74 و 22/24 درصد بود. شکل زیستی گونههای ثبـت شـده
در این زیستگاه بـه ترتیـ ب در گـروه هـا ی کامئوفیـ ت، تروفیـ ت ،همیکریپتوفیت، ژئوفیت و فانروفیتها در بیشترین مقدار خـودبود (شکل 3 ج). در نهایت در زیسـتگاه تحـت چـرای سـنگ ین 02/76 و 97/23 درصد از گونههای مشاهده شـده نیـ ز بـه دو وتک لپهایها تعلق داشتند. علاوه بر این بیشترین درصد حضـورگونهها بهترتیـب بـه گونـههـا ی بـا شـکل زیسـت ی کامئوفیـ ت ،تروفیت، همیکریپتوفیت، ژئوفیت تعلق داشت (شکل 3- د.) نت ایج نش ان داد ک ه ب ا اف زایش فش ار تخری ب از تع داد

(الف) (ب)

(ج) (د)
شکل 3. درصد حضور شکلهای مختلف زیستی در زیستگاههای الف) بکر، ب) رها شده، ج) تحت چرای فصلی و د) تحت چرای سنگین
گونههای موجود و همچنین تیرههای گیاهی مربوطه کاسته شـد.
ارزیابی درصد تاج پوشـش تیـ رههـا ی Poaceae و Asteraceae در بین چهار زیستگاه مورد مطالعه نشان میدهد که بـا افـزایش شدت تخریب ناشی از حضور انسان از اهمیـ ت تیـ ره Poaceae کاسته شده و بر اهمیت تیـ ره Asteraceae افـزوده شـده اسـت .
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:09 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:09 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

گونۀ Artemisia kopedaghensis از تیره Asteraceae در تمامی زیستگاههای مورد مطالعه بهعنوان گونه غالب مطرح بود، با ایـ ن تفاوت که با حرکت از زیستگاههای بـدون تخر یـ ب بـه سـمتزیستگاههای با تخریب متوسط و سنگین مشاهده میشود که بـراهمیت این گونه افـزوده شـده و درصـد بیشـتر ی را از جوامـعگیاهی به خود اختصاص داده است. این گونه بهعنـوان گونـه ای غیرخوشخوراک مطرح است بنابراین وجود عامل چرا نیز باعث شده اسـت کـه در شـرایط عـدم حضـور گونـههـا ی دیگـر درزیستگاههای با چرای متوسط و سنگین بر درصـد حضـور ایـ ن
۵۵
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:09 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:09 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

(الف) (ب)

Canopy cover (%) Canopy cover (%)
شکل 4. نمودار رتبه- وفور گونههای موجود در زیستگاه الف) بکر و ب) رها شده واقع در پارک ملی گلستان

۵۶

(الف) (ب)
3348229-2460

Canopy cover (%)

  • 2