در فرضیه فرعی دوم رابطهی بین تعهد مستمر و درجه مجازیت سازمان مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد. خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون همبستگی اسپیرمن در نگاره 3 آمده است.
نگاره3. همبستگی اسپیرمن بین درجه مجازیت سازمان و تعهد مستمر
نتیجهگیری عددمعناداری(sig) میزان رابطه همبستگی بین متغیر i ام و متغیر jام
رابطه معناداری دارد 0/002 0/587(**)‐ درجه مجازی بودن و تعهد مستمر
نتایج بهدست آمده نشان میدهد، بین تعهد مستمر و درجه مجازی بودن رابطهی معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیه فرعی دوم تأیید میشود.
بررسی فرضیه فرعی سوم
در فرضیه فرعی سوم رابطهی بین تعهد تکلیفی و درجه مجازیت سازمان مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون همبستگی اسپیرمن در نگاره 4 آمده است.
نگاره4. همبستگی اسپیرمن بین درجه مجازیت سازمان و تعهد تکلیفی
نتیجهگیری عددمعناداری(sig) میزان رابطه همبستگی بین متغیر i ام و متغیر jام
رابطه معناداری ندارد 0/473 0/150(**) درجه مجازی بودن و تعهد تکلیفی
خروجی نرمافزار برای آزمون اسپیرمن بیانگر عدم تأیید فرضیه فرعی سوم است به این معنی که بین تعهد تکلیفی و درجه مجازیت سازمان رابطهی معناداری وجود ندارد.
7-2-2. نتایج اصلی با استفاده از آزمون رگرسیون
در همبستگی رابطه دو طرفه است و مشخص نیست که کدام متغیر روی متغیر دیگر تأثیرگذار است. برای بررسی اثر درجه مجازی بودن بر روی تعهد سازمانی و ابعاد آن از رگرسیون ساده استفاده شده است که نتایج آن بهطور خلاصه در نگارههای زیر آمده است:
الف) اثر درجه مجازیت سازمان بر تعهد سازمانی ب) اثر درجه مجازیت سازمان بر ابعاد تعهد سازمانی
نگاره 5. ضریب اثر استاندارد درجه مجازی بودن بر تعهد سازمانی
نتیجهگیری عدد معناداری ضریب اثر استانداردشده (β ) نام متغیروابسته
اثر منفی و معناداری دارد 0/001 0/61‐ تعهد سازمانی

نگاره 6. ضریب اثر استاندارد درجه مجازی بودن بر ابعاد تعهد سازمانی

نتیجهگیری عدد معناداری ضریب اثر استانداردشده (β) نام متغیرهای وابسته
اثرمعناداری دارد 0/004 ‐0/552 تعهد عاطفی
اثرمعناداری دارد 0/002 ‐0/6 تعهد مستمر
اثرمعناداری ندارد 0/748 0/068 تعهد تکلیفی
نتایج نشان میدهد درجه مجازیت سازمان بر دو بعد تعهد عاطفی و تعهد تکلیفی اثر معناداری دارد و بر بعد تعهد مستمر اثر معناداری ندارد.
7-2-3. بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
در این قسمت برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون دوجملهای استفاده شده است، که در آن نسبت آزمون را 60 درصد و مقدار مورد آزمون برای ابعاد تعهد مقدار 3 و برای ابعاد درجه مجازیت 60 را درنظر گرفتیم که فرضیههای آن بهصورت زیر بیان می-شود.
فرض 0H: بعد مربوط مقداری کمتر یا مساوی از مقدار مورد آزمون دارد.
فرض 1H: بعد مربوط مقداری بیش از مقدار مورد آزمون دارد.
H0 : ρ≤ 60%
H1 : ρ> 60%
نگاره 7 . نتایج آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
نتیجهی آزمون عدد معناداری درصد مشاهده شده فراوانی مشاهده شده دسته گروه میانگین ابعاد متغیرها
فرض 0H تأیید 0/425 0/6 16 <= 3 گروه یک 2/76 تعهد عاطفی سازمانی

تعهد

میانگین
=
09
/
3

سازمانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعهد

میانگین

=

  • 2