مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره ، تی، مستقل، مداخله، زایمان، پمفلت

مارس 12, 2018

شی الکترونیـک مربـوطبه بهداشت دوران پس از زایمان را نیز دریافت می نمودنـد .
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

این برنامه نرمافـزاری چندرسـانهای بـ ه صـورت دیـداری،شنیداری و به مدت 30 دقیقه تهیه شد که قابلیـت نـصببرروی دستگا ههای کـامپیوتر و تلفـن همـراه و همچنـینسـایر دسـتگاههـای ویـدئویی بـه فرمـت هـای mpeg, mp4,avi تهیه شد. از مزایای قابل ذکـر ایـن نـرم افـزارآموزشی می تـوان بـه بکـارگیری حـواس چند گانـه بـراییادگیری، تمرین بیشتر جهت رسـیدن بـه تـسلط، تـسهیلمشارکت برای ایجاد ارتباط بـین مفـاهیم، تـسهیل تکـرارمطالب برای کاربرد مجدد، مقرون به صرفه بودن از لحـاظاقت صادی و انعط اف پ ذیر ب ودن برنام ه در مقاب ل نی ازیادگیرندگان نام بـرد. مـادران گـروه آمـوزش پمفلـت نیـزعلاوه بر آموزش معمـول توسـط پرسـنل مامـایی پمفلـتآموزشی را نیز دریافت می کردند. محتوای هر دو نـرم افـزارآموزشی و پمفلت یکسان و در مورد بهداشت فردی/روانـیو جن سی دوران پس از زایمان تدوین شد که بـا توجـه بـهآم وزش ه ای دوران پ س از زایم ان برنام ه ک شوری وبراساس منابع علمی موجود (13) تنظیم گردیده بود بعـد ازگذشت 2 هفته از پایان آمـوزش، پرسـشنامه پـس آزمـون (آگاهی از بهداشت پس از زایمان) مجـدداً توسـط همکـارپژوهشی برای نمونههای هر دو گـروه آموزشـی از طریـقتلفن تکمیل گردید. لازم بـه ذکـر اسـت روایـی محتـوا وپایایی نرم افزار آموزشی نیز توسط 5 تن از اعـضای هیـأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اعم از گروه مامایی و آموزشپزشکی تعیین و تأیید شد . اعتبار نرمافزار نیز توسـط گـروهآموزش پزشکی اصفهان مورد تأیید قرار گرفت و در اختیاروزارت بهداشت و آموزش پزشکی قرار گرفـت و در سـایتاین وزارت قرار گرفته است (14). تجزیه و تحلیل داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاری SPSS v.11.5 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج (نرمالیته متغیر نمـرهآگــاهی بــا اســتفاده از آزمــون کولمــوگروف اســمیرنوف مشخص شد 067/0=p) و کای دو انجام شد سطح معنادار کمتر و مساوی 05/0 در نظر گرفته شد.

یافتهها

نتایج نشان داد 54% افراد سن 26-19 سـال، 64% شاخص توده بدنی 6/19-9/25 کیلوگرم بـر مجـذور متـر،61% تحـــصیلات دیـــپلم و کمتـــر و 39% تحـــصیلات دانشگاهی،90% خانه دار و 10% شاغل، 89% سـطح درآمـددرحد کفاف، 87% تمایل به بارداری و 13% عدم تمایل بـهبارداری داشتند . علاوه بر این 92% از همسران زنـان سـن
جدول 1- توزیع فراوانی برخی ویژگی های زنان شکم اول در دوره پس از زایمان مراجعه کننده به بیمارستان شـهید بهـشتی شـهر اصـفهان در سـال1392 در دو گروه آموزش الکترونیک و پمفلت
نتیجه آزمون گروه پمفلت گروه الکترونیک مشخصات
تعداد(درصد) تعداد (درصد) آزمون تی مستقل 234/0=p
t=-0.23 2/7 1 2/7 1 <20 سن (سال)
83/3 30 88/8 32 20-29 13/8 5 8/33 3 >29 آزمون تی مستقل
p=0/331 t=-0. 48 66/6 24 72/2 26 خانه دار شغل
33/3 12 27/7 10 شاغل آزمون تی مستقل 098/0=p 15.0-=t 52/7 19 44/4 16 دیپلم و کمتر تحصیلات
47/2 17 55/5 20 دانشگاهی آزمون تی مستقل 801/0=p 31.1-=t 2/7 1 5/5 2 بیکار شغل همسر
97/2 35 94/4 34 شاغل آزمون تی مستقل 129/0=p 94.0-=t 41/6 15 27/7 10 دیپلم و کمتر تحصیلات همسر
55/5 20 69/4 25 دانشگاهی آزمون تی مستقل 083/0=p 22.3-=t 94/4 34 91/6 33 بلی خواسته بودن حاملگی
5/5 2 8/3 3 خیر p=0/505 t=-0.17 27/7 10 22/2 8 کمتر از کفاف درامد خانواده
66/6 24 69/4 25 در حد کفاف 5/5 2 8/3 3 بیشتر از کفاف
جدول 2- مقایسه نمره آگاهی آگاهی از بهداشت دوران پس از زایمان قبل و بعـد از مداخلـه در زنـان شـکم اول پـس از زایمـان مراجعـه کننـده بـهبیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان در سال 1392 در دو گروه الکترونیک و پمفلت
نتیجه آزمون تی مستقل نمره آگاهی گروه های آموزشی
انحراف معیار ±میانگین p=0/380 ، t=1/29 6/23±2/1 قبل از مداخله آموزش الکترونیک
13/61±2 بعد از مداخله p=0/021 ، t= -3/42 نتیجه آزمون تی زوجی
p=0/013 ، t=-1/23 6/10±0/1 قبل از مداخله آموزش پمفلت
10/01±1/2 بعد از مداخله p= 0/014 ، t=-1/80 نتیجه آزمون تی زوجی

بالای 25 سـال، 74% تحـصیلات دیـپلم و کمتـر و 93% شاغل بودند . بیشترین منبع کسب اطلاعات زنان بـاردار در قبل از مداخله در هر دو گروه به ترتیب پرسنل بهداشتی ودرمانی (43%) و مادر (27%) بود. نتایج نـشان داد زنـان دوگروه مورد مطالعه از لحاظ سن، تحصیلات و شـغل مـادر،تحصیلات و شغل همسر و سطح درآمد خانواده و خواسـتهبودن بارداری همگن بودند (جدول شماره 1). علاوه بر ایننتایج آزمون تی مستقل نـش ان داد کـه بـین دو گـروه در 2 هفته بعد از مداخله از لحاظ نمره آگاهی نسبت به بهداشتدوران پس از زایمان تفاوت آماری معناداری وجـود داشـت (جدول شماره 2).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

  • 2