رمـان و گرگـان اسـت؛ زیـرا هـیچگونـه اطلاعـاتدرون سازمانی و اطلاعاتی درباره نهادها و مکانهای عمومی ارائه نمیکنند.
در بعد خدمات، میانگین امتیاز 272/0 است. خدمات الکترونیک در اکثر سایتهـا ، صـرفاً بـهپرداخت عوارض محدود شده است. تجارت الکترونیک، یعنی امکان فروش بلیط و پرداخـت هـایاداری مانند مالیات، جرایم و قبـوض ، در 66 درصـد از سـایتهـا طراحـی نشـده اسـت. تنهـا درشهرهای زاهدان، ساری، سنندج، کرمانشاه و یزد هر دوی این خدمات به صورت الکترونیکی دیده می شود. خدمات الکترونیکی مانند امکان دریافـت جـواز و پروانـه، پرداخـت عـوارض و پیگیـریپروندههای اداری، در 50 درصد سایتها اصلاً فراهم نشده است و فقط شـهرداری تهـران اسـتکه امکان ارائه ایـن سـه خـدمت را فـراهم کـرده اسـت. در هـیچیـک از وبسـایت هـا امکـانشخصی سازی وبسایت و درخواست اطلاعات وجود ندارد و فقـط شـهرداری سـاری اسـت کـهآرشیو اخبار و مزایده و مناقصه را در قالب پایگاه دادهای قابل جست وجو عرضـه مـی کنـد . در 56 درصد از سایتها شهروندان امکان مطرح کردن شکایت و دادخواست خود را ندارند و نحـو ه ارائـهاطلاعات و خدمت در اکثر آنها صرفاً در قالب متن و فایلهای تصویری به صورت اخبار تصویری یا گردشگری مجازی است. درکل، 70 درصد از سایتها امتیاز زیر 3/0، 13 درصد از آنهـا امتیـاز 3/0 تا 5/0 و 17 درصد باقی نیز امتیازی بین 5/0 تا 7/0 را کسب کردهاند. جدول 6 چهـار شـهربرتر از نظر خدمات را نشان میدهد.
جدول 6. امتیاز چهار وبسایت برتر در بعد خدمات
4 3 2 1 رتبه
تهران 5/0 اصفهان
0/50667 ساری
0/57143 مشهد

0/61143 خدمات
بالاترین امتیاز این بعد را شهرداری مشهد به دست آورده است. اختلاف امتیاز ایـن وب سـایتبا شهرداری ساری، به دلیل فراهم کردن امکان شکایت و دادخـواهی در شـهرداری مشـهد اسـت.
پایینترین رتبه را گرگان با امتیاز 071/0 به دست آورده است؛ چرا که تنها همین خـدمتی را کـهارائه میکند، شهرداری ساری فاقد آن است. مهمترین نکتـه در ایـن بعـد، شـیوه ارائـه خـدماتالکترونیکی است. قرار دادن لینک همه خدماتی که ارائه میشود (مانند آنچـه در اکثـر سـایتهـارایج است) شیوه مطلوبی برای نمایش آنها نیست، بلکه باید دستهبندی مناسبی صورت گیـرد تـاکاربران را از نوع خدمات آگاه کند. برای مثال، سایت شهرداری مشهد خدمات خود را به دو دسته خدمات شهری و شهرداری تقسیم کرده است، دستهبندی خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان در قالبهای ارتباط مردمی، شهرسازی، عوارض، مکاتبات و قوانین و… نیز، نمونه دیگـری اسـتکه میتواند همچون الگو مورد استفاده قرار گیرد.
در بعد مشارکت شهروندان، میانگین امتیاز 186/0 است. 20 درصد از سایتها هـیچ امکـانیبرای مشارکت شهروندان ندارند، درمقابل 70 درصد از سایتهـا فقـط دربـاره کیفیـت سـایت یـاخدمات شهرداری بازخوری از شهروندان دریافت می کنند و 33 درصد از آنها رضـایت شـهروندانرا مورد پیمایش قرار میدهند. تابلوی اعلانات برخط یا قابلیتهای چت، ویدیوی همزمان بـرای جلسهها و گفت وگو با شهروندان و امکان تصمیمگیری برخط، در هیچ یک از وبسایتها فـراهمنشده است. در اکثر سایتها لینکی برای پروژههای در دست انجام یا تازههای مـدیریت شـهریدیده می شود، اما فقط شش سایت خبرنامهای برای مطرح کردن شیوه حکمرانـی در شـهر دارنـد. درمجموع 63 درصد از سایتها امتیاز زیر 3/0 و 37 درصد باقی نیز امتیازی بـین 3/0 تـا 5/0 را به دست آوردهاند. جدول 7، وب سایت چهار شهر برتر از نظر مشارکت شهروندان را نشان میدهد.
جدول7. امتیاز چهار وبسایت برتر در بعد مشارکت شهروندان
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 رتبه
اراک 3/0 زاهدان 3/0 شیراز 3/0 خرم آباد
0/3 بجنورد 3/0 ایلام 3/0 اردبیل 3/0 مشهد 4/0 قم 4/0 اصفهان 4/0 مشارکت شهروندان
رتبه3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

-19724-302084