ن کارآموزی این روند ادامه یافت. در پایان، میانگین نمره روزانه دانشجویان و میانگین نمره کل آنان محاسبه و به عنوان نمره کارآموزی اعلام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی از جمله تی زوج )بررسی اختلاف بین نمره ارزشیابی مربی و نمره خودارزشیابی دانشجو در حیطه رفتارهای حرفهای و مهارتهای بالینی( و ضریب همبستگی پیرسون )بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی مربی و نمره خودارزشیابی دانشجو( توسط نرم افزارSPSS نسخه 12 انجام شد.42/4P < معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها
از 52 دانشجوی شرکت کننده در پژوهش 12 نفر )6/23%( دختر و 13 نفر )0/06%( پسر بودند. میانگین سنی انان 20/. ± 04/51 بود. با توجه به یافتهها، میانگین نمرات ارزشیابی کل در ارزشیابی دانشجو )10/6 ± 00/23( و ارزشیابی مربی بالینی )21/2 ± 41/20( بود.
صادقی و همکاران
جدول 1: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ارزشیابی مربی و خود ارزشیابی دانشجویان در بعد رفتار حرفهای
P value* t نمرات دانشجویان نمرات مربی عناوین
4/423 -1/24 0/02 ± 4/422 ± 4/460 0/60 به موقع در عرصه کارآموزی حاضر شده و رأس ساعت مقرر محیط را ترک میکند.
4/436 -1/05 0/35 ± 4/456 ± 4/421 0/02 شئونات اسلامی و حرفهای را رعایت نموده، از آراستگی ظاهر و یونیفرم کامل برخوردار است.
**4/410 -5/20 0/22 ± 4/432 ± 4/420 0/23 با کودک، خانواده و پرسنل ارتباط مناسب برقرار میکند.
4/515 -1/50 0/23 ± 4/431 ± 4/422 0/02 با پرسنل بخش و سایر دانشجویان همکاری میکند.
4/130 -1/20 0/23 ± 4/431 ± 4/423 0/01 اخلاق حرفهای )صداقت، حفظ خلوت و اسرار مددجو، احترام به عقاید مددجو و…( را رعایت میکند.
4/253 4/55 0/20 ± 4/420 ± 4/462 0/61 از نظر حرفهای مورد اعتماد میباشد.
4/000 4/05 0/06 ± 4/420 ± 4/463 0/20 از اعتماد به نفس کافی برخوردار است.
4/545 -1/34 0/25 ± 4/433 ± 4/460 0/60 در انجام وظایف محوله احساس مسئولیت میکند.
4/143 -1/62 0/02 ± 4/400 ± 4/462 0/64 انعطاف پذیر و انتقاد پذیر است.
4/302 -4/434 0/60 ± 4/400 ± 4/463 0/20 با انرژی و نشاط کار میکند.
* آزمون تی زوج
** 42/4P < معنی دار است.
جدول 2: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ارزشیابی مربی و خود ارزشیابی دانشجویان در بعد مهارتهای بالینی
P value * t نمرات دانشجویان نمرات
مربی عناوین
4/130 -1/20 0/01 ± 4/406 ± 4/400 0/23 نکات استریل را در محیط کار رعایت میکند.
**4/436 -5/51 0/35 ± 4/400 ± 4/406 0/41 در جهت پیشرفت و افزایش دانش علمی خود تلاش می-کند.
4/000 /.-03 0/05 ± 4/463 ± 4/466 0/35 در انجام کارها از سرعت عمل خوبی برخوردار است.
4/114 -1/62 0/10 ± 4/404 ± 4/466 3/35 کودکان را بر اساس اصول علمی مورد بررسی و شناخت قرار میدهد.
** 4/412 -5/22 0/51 ± 4/426 ± 4/404 3/22 قادر به تشخیص مشکلات پرستاری کودکان میباشد.
** 4/515 -0/32 0/52 ± 4/460 ± 4/466 3/60 قادر به تشخیص موارد غیرطبیعی در نتایج آزمایشات کودکان میباشد.
4/515 -1/50 0/01 ± 4/406 ± 4/463 0/20 پروسیجرهای بخش کودکان را به درستی انجام می-دهد )محاسبه دوز دارو، اتیکت سرم، تزریق دارو، وصل سرم و …(
4/120 -1/36 0/60 ± 4/400 ± 4/423 0/06 مراقبتهای پرستاری )کنترل تب، کنترل علایم حیاتی، تغذیه کودک، اکسیژندرمانی و…( را بر اساس ماهیت بیماری و فرآیند پرستاری به طرز صحیح اجرا میکند.
4/426 -1/02 0/24 ± 4/463 ± 4/420 0/10 به والدین و کودکان آموزشهای لازم را ارائه میدهد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

**4/430 -5/13 0/23 ± 4/463 ± 4/420 0/11 در پایان روز گزارشهای خود را به موقع به پرستار و مربی مربوطه ارائه دهد.
* آزمون تی زوج.
** 42/4P < معنی دار است.
50
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگراف اسمیرنوفاستفاده شد که بر اساس نتایج آن 42/4P > بود و فرض نرمال بودن تأیید شد. بین نمرات مربی و خودارزشیابی دانشجویان اختلاف معناداری مشاهده نشد )تی زوج، 161/4P =( جهت بررسی همبستگی بین نمرات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که بر اساس نتایج آن همبستگی معناداری بین نمرات مربی بالینی و دانشجویان وجود نداشت )020/4P =(.
در حیطه رفتارهای حرفهای اگر چه در اکثریت موارد میانگین نمرات دانشجویان از مربی بالاتر بود، اما به جز در حیطه “برقراری ارتباط مناسب با کودک، خانواده و پرسنل” آزمون تی زوج در هیچ یک از آیتمهای دیگر بین نمرات مربی و خودارزشیابی دانشجویان تفاوت معنیداری نشان نداد )جدول 1(. در زمینه مهارتهای بالینی نیز به جز در چهار مورد )تلاش جهت پیشرفت علمی، تشخیص مشکلات پرستاری، تشخیص نتایج غیرطبیعی آزمایشات و ارائه گزارش در پایان روز( در سایر موراد اختلاف معنیداری بین نمرات مربی و دانشجویان وجود نداشت )جدول 5(.
بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر، در بعد رفتارهای حرفهای، میانگین نمرات دانشجویان و مربی تقریباً مشابه و به جز در حیطه “برقراری ارتباط مناسب با کودک، خانواده و پرسنل” که مربی بالینی نسبت به دانشجویان نمره کمتری داده بود، در سایر موارد بین نمرات مربی و خودارزشیابی دانشجویان تفاوت معنیداری وجود نداشت. بر اساس نتایج مطالعه دلارام و توتونچی نیز همسو با نتایج مطالعه حاضر، در بعد عملکرد عمومی بین نمره خودارزشیابی دانشجویان و ارزشیابی مربی تفاوت معنی داری وجود نداشت و نمرات تقریباً مشابه بود )14(. اما در مطالعه مهرداد و همکاران بر خلاف مطالعه حاضر، در حیطه احترام بین ارزشیابی مدرس بالینی با خودارزشیابی تفاوت معناداری وجود داشت و میانگین نمره دانشجویان بالاتر بود، اما در حیطه ارتباط بین خود ارزشیابی و ارزشیابی مدرس تفاوت معنیداری وجود نداشت، در حالی که در مطالعه حاضر در زمینه برقراری ارتباط، نمره خودارزشیابی دانشجویان بالاتر بود. )0(. در مطالعه Papinczak و همکاران نیز که بر روی دانشجویان پزشکی انجام شد بر خلاف نتایج مطالعه حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات کسب شده از خودارزشیابی با ارزشیابی استاد مشاهده گردید )12(.
در بعد مهارتهای بالینی نیز در اکثر موارد بین نمرات مربی و خود ارزشیابی دانشجویان تفاوت معنی داری وجود نداشت و تنها تفاوت معنی دار در ابعاد “تلاش جهت پیشرفت علمی”، “تشخیص مشکلات پرستاری”، “تشخیص نتایج غیرطبیعی آزمایشات” و “ارائه گزارش مناسب در پایان روز” بود. این امر نشان دهنده نگاه دقیق و موشکافانه مربی نسبت به مهارتهای اساسی که از دانشجویان پرستاری انتظار میرود میباشد چرا که برقراری ارتباط مناسب، تشخیص مشکلات بیمار که نیاز به اقدامات پرستاری دارند و تشخیص نتایج غیر طبیعی آزمایشات از جمله موارد ضروری برای ارائه یک مراقبت خوب و ایمن برای بیمار میباشد و قطعاً” نیاز است دانشجویان در این زمینه مهارت داشته و در جهت پیشرفت خود تلاش نمایند. در مطالعه دلارام و توتونچی نیز در بعد مهارتهای اختصاصی همسو با مطالعه حاضر، مربی
62

  • 2