میزان جابجایی خاک از دستگاهی استفاده شد که بر اساس فشار و ارتفاع ستون مایع استوار بود و در نهایت به این نتیجه رسیدند که در تردد یکسان با افزایش بار محور، میزان کوبیدگی و جابجایی خاک افزایش یافت.
Williamson و Neilsen (2003) به ارزیابی اثر کوبیدگی و استفاده از کود بر رشد نهالهای اکالیپتوس در استرالیا پرداختد و به این نتیجه رسیدند که کوبیدگی سبب افزایش وزن مخصوص خاک و کاهش رشد ریشه شد.
Rohand و همکاران (2003) به مطالعه تغییر در برخی از خواص فیزیکی خاک پرداختند. آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که در اثر چوبکشی خاک کوبیده شده که پیامد آن افزایش وزن مخصوص، کاهش حفرات بزرگ، کاهش تهویه خاک و ظرفیت نگهداشت آب بود. آنها برای نمونهگیری خاک از سیلندرهایی به ابعاد 15 سانتیمتر طول و 56/3 سانتیمتر قطر استفاده نمودند.
Arna´ez و همکاران (2004) به مطالعه رواناب سطحی و فرسایش خاک روی جادههای شنریزی شده از طریق شبیهسازی بارندگی در اسپانیا پرداختند. آنها در این مطالعه بستر جاده، شیروانی خاکبرداری و شیروانی خاکریزی از طریق ایجاد پلاتهای فرسایش را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که میزان هدررفت خاک در شیروانی خاکبرداری به دلیل شیب زیاد بیشتر از دو بخش دیگر بوده است.
Berli و همکاران (2004) کوبیدگی خاکهای کشاورزی و جنگلی ناشی از تردد ماشینآلات سنگین را اندازهگیری و در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که در اثر تردد ماشینها وزن مخصوص به طور معنیداری افزایش یافته و حفرات بزرگ خاک کاهش معنیداری پیدا نمود.
Horn و همکاران (2004) اثرات وسایل مدرن جنگلداری بر خواص فیزیکی خاک در آلمان را مطالعه نمودند. آنها به این نتیجه رسیدند که استفاده از ماشینهای بهرهبرداری سبب ایجاد شیار عمیق تا عمق 20 سانتیمتری و متناسب با تعداد تردد شد. علاوه بر این مقاومت خاک افزایش و نفوذپذیری هوا به میزان 30-40% کاهش مییابد.