گروه های آزمون و شاهد معنادار بود.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- برخی متغیرهای دموگرافیک مراقبین خانوادگی و کودکان کم توان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی میانه در سال 1392
p* شاهد
n=31 گروه آزمون
n=28 مقیاس متغیر
تعداد(درصد) تعداد(درصد) 0/519 (%45/16) 14 (%53/57) 15 دختر جنسیت کودک
(%54/83) 17 (%46/42) 13 پسر 0/034 (%41/93) 13 (%21/42) 6 کمتر 30 سال سن مراقب
(%41/93) 13 (%71/42) 20 50 -30 سال (%16/12) 5 (%7/14) 2 بالای 50 سال 0/001 (%77/41) 24 (%82/14) 23 زیر دیپلم سطح تحصیلات مراقب
(%3/22) 1 (%10/71) 3 دیپلم (%6/45) 2 (%7/14) 2 بالای دیپلم 0/548 (%90/32) 28 (%96/42) 27 خانه دار شغل مراقب
(%6/45) 2 (%3/57) 1 کارمند 0/001 (%16/12) 5 (%60/71) 17 10-6 سال سن کودک
(%83/87) 26 (%39/28) 11 18-11 سال 0/880 (%51/61) 16 (%53/57) 15 خفیف نوع کم توانی کودک
(%48/38) 15 (%46/42) 13 متوسط نتیجه آزمون آماری کای اسکوئر

جدول 2- مقایسه میانگین نمرات نگرش مراقبین خانوادگی کودکان کم توان ذهنی قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد
P-ANCOVA نتیجه آزمون آماری بین گروهی (**p) اختلاف میانگین گروه شاهد انحراف معیار± میانگین گروه آزمون انحراف معیار± میانگین نمره نوع متغیر
0/99 0/02
( -3/74-3/79) 62/26± 7/80 62/29± 6/51 ابتدای مطالعه نگرش
0/001 8/32
(6 -10/63) 65/35± 4/64 72/57± 3/76 انتهای مطالعه 3/09
(1/28-4/90) 10/28
(8/03 -12/53) اختلاف میانگین *** (CI95%) مقایسه قبل و بعد از مطالعه
0/002 0/000 نتیجه آزمون آماری درون گروهی (*p)
نتیجه آزمون آماری تی زوج
** نتیجه آزمون آماری تی مستقل
جدول 3- مقایسه میانگین نمرات رفتار مراقبین خانوادگی کودکان کم توان ذهنی قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد
P-ANCOVA نتیجه آزمون آماری بین گروهی (**p) اختلاف میانگین گروه شاهد انحراف معیار± میانگین گروه آزمون انحراف معیار± میانگین نمره نوع متغیر
0/003 4/77
(1/69-7/84) 43/87±6/10 48/64±5/63 ابتدای مطالعه رفتار
0/001 12/16
(10/12 -14/20) 43/87±5/43 58/46±2/77 انتهای مطالعه 0/000
( -1/27-1/27) 9/82
(8/19 -11/45) اختلاف میانگین ***
(%95CI) مقایسه قبل و بعد از مطالعه
1/00 0/001 نتیجه آزمون آماری درون گروهی (*p)
* نتیجه آزمون آماری تی زوج
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

** نتیجه آزمون آماری تی مستقل

بحث
طبق این مطالعه و براساس آزمونهای آماری نشانداده شد که نمره نگرش و رفتـار در گـروه آزمـون پـس ازمداخله در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معناداری داشـت.
همچنین آز مون آماری تی زوج نیز اختلاف معنـاداری را درداخل گروه آزمون قبل و بعد از مداخلـه نـشان داده اسـت.