وزیع و جمع آوری پرسشنامه
ترفیع و ایجاد برند ملی افزایش معافیت های مالیاتی و مشوقهای صادراتی
ایجاد هلدینگهای بزرگ اقتصادی حوزه صنعت ICT تسهیل سرمایه گذاری خارجی
تقویت اتاق های بازرگانی و اتاق مشترک و تخصصی همکاری با آزمایشگاه های خارجی و تطابق با استانداردهای بین المللی
ارتباط با نهادهای بین المللی توسعه مراکز داده و سرویسهای ابری
تقویت و پیشرفت در مدلهای تجاری قانون گذاری به منظور توسعه حمایت های دولتی
اولویت دادن به صنایع hi-tech به روزرسانی زیرساخت های شبکه و تجهیزات ارتباطی
تقویت نگاه دولت به صنعت ICT از نگاه اشتغالزا و درآمدزا به نگاه استراتژیک و جنگ نرم الزامات بورس و بازار سهام برای توسعه فعالیت شرکت ها
نظارت و رصد مشکلات آینده داخلی و خارجی کشورهای هدف الزامات مالی مانند تسهیلات بانکی و وامهای کم سود و مدتدار
تغییر نگاه امنیتی به خارجیها الزامات مربوط به حمایت از کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان
اصلاح قانون تجارت الزامات آموزش های متناسب توانمندسازی مدیران شرکت های دانش بنیان
افزایش پشتیبانی دادگاه ها در دعاوی حقوقی ایجاد و افزایش امکان تبلیغات در شبکه های خارجی
ناآشنا بودن مدیران به الزامات پروژه های بین المللی و قوانین مناقصه الزام سیاستگذاری بهینه در راستای دستیابی به یکپارچگی
تقویت بدنه اجرایی شرکت استفاده از اهرم سیاسی و دیپلماتیک
ایجاد نهادهای تسهیلگر مانند شرکتهای مشاوره صادرات
(EMC) توسعه سرمایه انسانی از طریق شرکت در همایشها و نمایشگاههای بین المللی
ایجاد و کمک به تقویت پایگاههای صادراتی تسهیل در ورود و خروج مدیران شرکتها
ایجاد و کمک به تقویت کریدورهای صادراتی آموزش و توسعه مهارت های بازارهای بین المللی
کاهش نهادهای فعال در حوزه صادرات و تبدیل کردن آنها به پنجره واحد آموزش زبان و فرهنگ کشورها
تسهیل فعالیت برای بخش خصوصی برنامه های مبادله کالای شرکت های ایرانی با سایر کشورها توسط دولت بهعنوان ابزار تهاتری
تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی استفاده از مزیت فرهنگ و زبان مشترک
توسعه مراکز رشد و حمایت از شرکتهای دانش بنیان نوآوری تکنولوژیکی
ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی استفاده از مزیت قیمت و بهای تمام شده
کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم مزیت لابی مهندسان و نیروی کار ایرانی موفق در کشورهای دیگر
دستهبندی عوامل تحلیل عاملی اکتشافی
پس از مشخصشدن عوامل بر اساس روش دلفی، به منظور بررسی نهایی عوامل شناساییشده و طراحی مدل، از 110 متخصص و فعال در شرکت های حوزه IT کـه محصـولات خـود را صـادرمی کردند، نظرخواهی به عمل آمد و برای تجزیه و تحلیل نتایج، از روش تحلیل عاملی اکتشـافیاستفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون بارتلـت 1 بررسـی مـی کنـد چـه هنگـام مـاتریسهمبستگی شناخته شده است و بر این اساس برای شناسـایی سـاختار مـدل مناسـب نیسـت . در صورتی که Sig این آزمون کمتر از 5 درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی سـاختار مناسـباست، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. ضریب کفایـت داده هـا بـرایآزمون برابر با 85/0 درصد، میزان کای دو آزمون کرویت بارتلت برابر با 17/163 و میزان sig نیز 001/0 به دست آمد که نشان دهنده کفایت مدل تحلیل عاملی اکتشافی است. در جدول 4 مقـدارواریانسی که توسط متغیرهای ابتدایی، مؤلفه های استخراجی و مؤلفه ها پس از چرخش بـه دسـتآمده است، مشاهده می شود.
جدول 7. مقادیر بارهای عاملی قبل و بعد از چرخش
مقادیر بارهای عاملی پس از چرخش اکواماکس مقادیر بارهای عاملی قبل از چرخش
عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 0/912 0/886 V40
0/906 0/886 V43
0/884 -0/206 0/169 0/845 V42
0/832 0/169 0/845 V24
0/810 0/845 V36
0/808 0/818 V37
0/808 0/818 V38
0/803 0/174 0/807 V44
0/801 174 0/807 V41
0/794 -0/276 0/796 V28
0/783 0/149 0/777 V2
0/775 0/770 V4
0/772 0/770 V23
0/884 -0/137 0/826 V27
0/815 0/794 V20
0/795 0/771 V6
0/899 0/825 V32
0/883 0/808 0/110 V5
0/854 0/791 -0/346 V1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bartlett
ادامه جدول 7
مقادیر بارهای عاملی پس از چرخش اکواماکس مقادیر بارهای عاملی قبل از چرخش
عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 0/819 0/762 0/184 V25

0/804 0/735 0/236 V8
0/793 0/729 V9
0/786 0/714 -0/286 V13
0/775 0/703 -0/148 V18
0/747 0/681 -0/143 V26
0/733 0/680 -0/107 V29
0/714 0/680 0/279 V7
0/693 0/672 V39
0/685 -0/248 0/665 V33
0/652 -0/109 0/639 V22
0/650 -0/198 0/632 V15
0/641 0/307 0/614 V12
0/639 0/612 V11
0/625 0/607 V31
0/927 0/925 V21
0/914 0/904 -0/148 V35
0/893 0/893 -0/143 V30
0/886 0/886 -0/107 V34
0/865 0/863 0/279 V16
0/838 0/813 V19
0/804 0/756 -0/161 V14
0/793 0/749 -0/169 V10
0/778 0/712 -0/123 V17
0/761 0/893 -0/143 V3

پس از 9 بار تکرار، مقدار بار عاملی هر یک از متغیرها در هر یک از عوامل مشخص میشود.
جدول فوق بارهای مربوط به عامل های چرخش یافته را نشان میدهد کـه بـا روش مؤلفـه هـایاصلی و با چرخش واریماکس، استخراج شده اند. چهار عامل اصلی به همراه مؤلفه های هریک بـا راهنمایی استادان و خبرگان طی جلسه مشترکی بررسی شدند و هر طبقه به شکل زیر نام گذاری شد.

الزامات زیرساخت ها
حاکمیتی