نـده گـرایش قـوی و بـا ثبـات، نمـره 40 تـا 50 نشاندهنده گرایش مثبت، نمـره 31 تـا 39 نـشان دهنـده گرایش متزلزل، نمره زیر 30 نشاندهنـده گـرایش منفـی میباشد. روایی محتوایی این پرسشنامه به وسـیله انجمـنفلاسفه آمریکا با استفاده از استراتژی دلفی صورت گرفتـهاست. پایایی علمی این پرسـشنامه بـا اسـتفاده از آزمـونآلفای کرونباخ 9/0 محاسبه گردیده است (37). در پژوهش حاضـر نـسخه ترجمـه و اسـتفاده شـده در تحقیقـات و پایان نامه های ایرانی مورد اسـتفاده قـرار گرفـت . ضـریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه گرایش به تفکـ ر انتقـاد ی کالیفرنیـ ا 90/0 و بـرا ی زی رگـروه هـ ا 60/0 تـا 78/0 بـود(17،7و18). قسمت سوم، پرسشنامه استاندارد مهارتهـای ارتباطی بین فردی بود. پرسشنامه اسـتاندارد مهـارتهـای ارتباطی بین فردی شامل سه زیرگروه مـدیریت هیجانـات(12 ســؤال)، ادراک دیگــران (12 ســؤال) و ابــراز وجــود
(10سؤال) بود. این آزمون دارای 34 سؤال پنج گزی نـه ای است، که در آن 17 سؤال بـا ماهیـت مثبـت و 17 سـؤالدیگر با ماهیت منفی می باشد و هر فرد می تواند نمـره ای بین 34 تا 170 را ک سب کند. گزی نـه هـای هـر سـؤال بـ ه صورت مقیاس لیکرت 5 نقطه ای، هرگز، به ندرت، گـاه ی اوقات، اکثر اوقات و همیشه بود کـه سـؤالات بـا ماهیـتمثبت نمرات یک تا پنج را به خود اختصاص می دادند و در سؤالات با ماهیت منفی نیز نمره دهی به صـورت معکـوسبود. نمرات بالاتر نشان دهنده مهارت ارتباطی بـین فـردیبهتر می باشد و عکس این موضوع نیز صادق است. آزمون مهارتهای ارتباطی بین فردی برای سنجش مهارتهـای ارتباطی توسط کوئین دام (Queendom) برای سنجش
مهارتهای ارتباطی در بزرگسالان ابداع شـده اسـت (34).
به منظـور سـنجش مهـارتهـای ارتبـاطی دانـشجویان ازنسخه تجدید نظر شده پرسشنامه مهارتهای ارتبـاطی کـهتوسطJerabek (2004) ابداع شـده بـود، اسـتفاده شـد(36). جهت تعیین روایی پرسشنامه، ابتـدا نـسخه اصـلی پرسـشنامه بـه زبـان فارسـی ترجمـه گرد یـد و توسـط متخصصین زبان با متن اصلی مقایسه شـد و اصـلاحات اولیه آن از لحاظ نگارشی اعمال گردید. سپس پرسشنامه در اختیار 10 نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت تا سؤالات و جملات نامفهوم را ویرایش نمایند. پرسشنامه نهایی در پایان توسط 8 نفر از اساتید دانشگاه تکمیل و تأیید گردید (38و39). پایایی پژوهش به دو روش آلفای کرانبـاخ و دو نیمه کردن 81/0 و 77/0محاسـبه شـده اسـت (35و36). سپس اطلاعات به دست آمده توسـط نـرمافـزار SPSS v.17 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با استفادهاز آمار توصیفی (ته یـه جـداول ، توز یـع فراوانـی مطلـق و نسبی و م یـانگین، انحـراف مع یـار) و اسـتنباطی (ضـریبهمبستگی، آزمونt )، ارتباط بین دو مؤلفه گرایش به تفکر
۵
انتقادی و مهارتهای ارتباطی بـین فـردی سـنجیده شـد.
سطح معناداری آزمون ها 05/0<α در نظر گرفته شد.

یافتهها
در این پژوهش 300 نفـر از دانـشجویان پرسـتاری شـاغل بـه تحـصیل (سـال سـوم و چهـارم) در دانـشکده پرستاری و مامـایی دانـشگاه آزاد اسـلامی واحـد پزشـکیتهران در چهار گروه شرکت داشتند کـه از ایـن تعـداد 73 دانشجو (3/24%) در ترم پـنجم، 75 دانـشجو (1/25%) در تــرم شــشم، 82 دانــشجو (3/27%) در تــرم هفــتم و 70 دانشجو (3/23%) در ترم هشتم شاغل به تحـصیل بودنـد .
در ارتباط با مشخـصات فـردی واحـدهای مـورد پـژوهش3/91% با میانگین و انحراف معیار 46/0±12/22 در گـروهسنی 20 تـا 24 سـال، 3/76% مجـرد، 7/65% واحـدهایمورد پژوهش سابقه کاری در محیط های بهداشتی درمـانی(اعم از خصوصی و غیرخصوصی) نداشتند و 100% مؤنـثبودند. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر مواردی مانندوضعیت تأهل و سابقه کـار پاسـخگویان در سـطح طیـفاسمی بوده و تنها مجرد بودن یا نبودن و داشـتن یـا عـدمداشتن سابقه کار مورد تحقیق قرار گرفته است. بنابراین دربخش ارتباط آن با سـایر متغیرهـای اصـلی تحقیـق، ایـنمتغیر به واسطه عـدم سـنجش در سـطح فاصـلهای قا بـلارزیابی با آمارههایی چون همبـستگی نمـی باشـد و بـدینمنظور از آزمون آماریt استفاده شده است . نتایج نشان داد که اکثریـت دانـشجویان (0/71%) بـا میـانگین و انحـرافمعیار کلـی 62/4±226 دارای گـرایش بـه تفکـر انتقـادیمتزلـزل بودنـد و لازم بـه ذکـر اسـت کـه هـیچ کـدام از نمونههای مورد پژوهش گرایش به تفکر انتقـادی قـوی وباثبات نداشـتند . همچنـین م یـانگین نمـره زی رگـروه هـای گرایش به تفکر انتقادی، جستجوگری، قدرت سازمان دهی، قـدرت تجزیـه و تحلیـل و اعتمـاد بـه نفـس در محـدوده »متزلزل«، و رشد یافتگی، حقیقت جویی و انتقادپـذیری درگروهها »منفی« بود. به علاوه مهارتهـای ارتبـاطی بـینفردی در 0/52 درصد دانشجویان مورد مطالعه با میـانگینو انحراف معیـار کلـی 35/4±82/34 خیلـی ضـعیف بـود.
همچنین آزمون همبستگی نشان داد که بین گـرایش بـه تفکر انتقادی و مهارت های ارتبـاطی بـین فـردی رابطـه معنـادار و مـستقیم در سـطح معنـاداری 99% وجـود دارد (0001/0=r=0/62 ،p) (جدول شـماره 1). یعنـی افـزایشیک مؤلفه سبب افزایش مؤلفه دیگر می گردد بـدین معنـیکــه افــراد دارای گــرایش بــه تفکــر انتقــادی مثبــت ازمهارتهـای ارتبـاطی بـین فـردی خـوبی برخوردارنـد درصورتی که افراد با مهارتهای ارتباطی بین فردی ضـعیفاز گرایش به تفکر انتقادی منفی برخوردارند.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017