ران (2008) افزایش معنادار واسپین را در افراد دیابتی پس از چهار هفته فعالیت ورزشی نسبت به افراد سالم گزارش کردند (25). با توجه به نتایج تحقیقات ذکرشده غلظت سرمی واسپین در نتیجه تمرینات ورزشی تحت تأثیر وضعیت متابولیک (افراد سالم یا افراد با سندروم متابولیک) قرار می گیرد.
پروتئین واکنشگر CRP) C) به عنوان یک پروتئینی که در کبد تولید میشود، سطوح پلاسمایی آن در پاسخ به التهاب افزایش مییابد. فعالیت ورزشی با سازوکارهای مختلف از جمله کاهش بافت چربی، بهبود ترکیب بدنی (افزایش حجم عضلانی)، بهبود متابولیسم گلوکز در کنار افزایش حساسیت به انسولین و همچنین افزایش آدیپوکاین های ضدالتهابی مانند آدیپونکتین به کاهش سطح CRP در گردش خون منجر میشود (1،3،11،25). یکی از دلایل اصلی کاهش CRP در این مطالعه احتمالاً طولانی بودن دوره تمرین بوده، زیرا در مطالعات مختلفی اشاره شده است که طول دوره تمرینی به عنوان یک عامل اصلی همراه با تغییر در ترکیب بدنی می تواند در کاهش CRP نقش بسزایی ایفا کند (1،3،11،25). از سوی دیگر عدم اندازهگیری تغییرات بافت عضلانی و همچنین کاهش کمتر وزن بدن در مطالعه حاضر ممکن است بهدلیل افزایشی باشد که در بافت عضلانی صورت میگیرد، ازاین رو پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی که روی تأثیر تمرین مقاومتی بر مقادیر آدیپوسایتوکاین ها انجام می گیرد، تغییرات میزان بافت عضلانی و بافت چربی احشایی بهعنوان منابع اصلی تولید واسپین و CRP در نظر گرفته شود (3،15) که به تفسیر و نتیجه گیری کاملتر تأثیر تمرینات مقاومتی کمک می کند، با وجود این سازوکار تأثیر تمری
ن مقاومتی در تعدیل التهاب به درستی مشخص نشده است (3). به طور کلی ممکن است تمرین مقاومتی به مدت طولانی (12 هفته) به دلیل گذر از مکانیسم های موقتی به کاهش واسپین (25)، و به وسیله بهبود متابولیسم گلوکز و احتمالاً افزایش آدیپوکاین های ضدالتهابی(مسیرهای فرعی) مانند آدیپونکتین به کاهش و تعدیل میزان CRP نیز منجر شود (15). با وجود بیان موارد مذکور سازوکار مشخصی از کاهش CRP در ورزش وجود ندارد. منتها در بیشتر مطالعات فرضیه ای وجود دارد مبنی بر کاهش بافت چربی و بهبود ترکیب بدنی، که به نفوذ کمتر ماکروفاژها به بافت چربی منجر می شود و در نهایت کاهش فاکتورهای التهابی را در پی دارند (1،11،18،25).
نتیجهگیری نهایی: در کل یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که تمرین مقاومتی بهطور معنادار به کاهش سطوح سرمی واسپین و CRP در افراد چاق منجر میشود. بهنظر میرسد که کاهش واسپین در گروه تجربی سازوکار تعدیلی در پاسخ به بهبود سوختوساز گلوکز، مقاومت انسولینی و کاهش التهاب عمومی باشد. این نتیجه حاکی از تأثیر بالقوه تمرین مقاومتی بر تعدیل التهاب در افراد چاق است. با وجود این، به منظور روشن شدن سازوکارهای مولکولی و نقش واسپین در حساسیت انسولینی و ارتباط آن با تغییرات سطوح شاخص های التهابی به پژوهش های بیشتری نیاز است. کاهش CRP در پژوهش حاضر در گروه تجربی بازتابی از کاهش التهاب عمومی بدن در نتیجه تمرین است.

منابع و مĤخذ
صفرزاده، علیرضا؛ قراخانلو، رضا؛ هدایتی، مهدی؛ طالبی گرگانی، الهه (1391). تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت واسپین و شاخص های التهابی در موش های دیابتی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم، دوره چهاردهم، ش 1، ص 74-68 .
Ahima, R., & Osei, S. (2008). Adipokines in obesity. Front Horm Res, 36: 182 -188.197.
Brooks N, Layne JE, Gordon PL, et al., (2007). Strength training improves muscle quality and insulin sensitivity in Hispanic older adults with type 2 diabetes. Int J Med Sci, 4:19-
27.
Chang HM, Lee H J, Park H S, et aI., (2010). Effects of Weight Reduction on Serum Vaspin Concentrations in Obese Subjects: Modification by Insulin Resistance. Obesity, 18: 2105-2110 (b).
Cho JK, Han TK, Kang HS., (2010). Combined effects of body mass index and cardio/respiratory fitness on serum vaspin concentrations in Korean young men.Eur J Appl Physiol, 108(2): 347-53.
Doaa M. Abdel-lateif and Shereen S. EI-Shaer (2012). Association between changes in serum vaspin concentrations and changes of anthropometric variables in obese subjects
after weight reduction. Journal of American science 8(4): 606-611.
Eves ND, Plotnikoff RC., (2006). Resistance training and type 2 diabetes: Considerations for implementation at the population level. Diabetes Care, 29(8): 1933-47.
Hida K, Wada J, Eguchi J, et al., (2005). Visceral adipose tissue-derived serine protease inhibitor: a unique insulin-sensitizing adipocytokine in obesity. Proc Natl Acad Sci, 102:10610-15.
Irvine C, Taylor NF., (2009). Progressive resistance exercise improves glycaemic control in people with type 2 diabetes mellitus: asystematic review. Australian Journal of Physiotherapy, 55: 237-246
Jensen MD (2008): Role of body fat distribution and the metabolic complications of obesity. J.Clin.Endocrinal.Metab., 93:S57-S63
Kasapis C , Thompson PD., (2005). The effects of physical activity on serum Creactive protein and inflammatory markers: a systematic review. J Am Coll Cardiol, 45: 1563 – 1569
Kim SM, Cho GJ, Yannakot:llia M, et al., (2011). Lifestyle modification increases circulating adiponectin concentrations but does not change vaspin concentrations. Metabolism, 60(9):1294-9.
Kloting N, Berndt J, Kralisch S, et al., (2006). Vaspin gene expression in human adipose tissue: association with obesity and type 2 diabetes. Biochem Biophys Res Comml,ln, 339(1):430-6.
Koopman R,Manders RJ, Zorenc AH, et al., (2006). A single session of resistance exercise enhances insulin sensitivity for at. least 24 h in healthy men. Eur J Appl Physiol 2005, 94:180-7. PMID: 15761746.
Lee MR,. Jekal. Y,. 1m JA, et al., (2010). Reduced serum vaspin concentrations in . obese children following short-term intensive lifestyle modification. ClinChimActa, 411(56):381-5
Oberbach A, Kirsch K, Lehmann S, et al., (2010). Serum vaspm concentrations are decreased after exercise-induced oxidative stress. Obes Facts,3(5): 328-31.
Phalitakul S, Okada M, Hara Y, et al., (2011). Vaspin prevents TNF-a.induced intracellular adhesion mo1ecule-1 via inhibiting reactive oxygen species-dependent NFKB and PKCe activation in cultured rat vascular smooth muscle cells. Phannacol Res, 64(5):493-500.
Ploeger HE, Takken T, de Greef MH, et al., (2009). The effects of acute chronic exercise on inflammatory. markers. in children and adults with a chronic inflammatory disease: a systematic review. Exerc Immunol Rev, 15:6-41.
Sigal RJ, Kenny GP, Boule NG, et al., (2007). Effect of aerobic training, resistance training, or both on glycemic control in type 2 diabetes. Annals of Internal Medicine, 147: 357-369.
Tan BK, Reutling D, Chen J, et al., (2008). Metformin decreases the adipokine vaspin in overweight women with polycystic ovary syndrome concomitant with improvement in insulin sensitivity and a decrease in insulin resistance. Diabetes, 57 (6): 1501-7.
Touvara AM, Volaklis KA, Spassis AT, Zois CE, Douda HD, Kotsa K, et al (2011). Combined strength and aerobic training increases transforming growth factor-β1 in patient with type 2 diabetes. Hormone (Athens), 10:125-30.
22.Weisberg SP, McCann D, Desai M, et al., (2003). Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. J Clin Invest, 112:1796-808.
Wozniak SE, Gee LL, Wachtel MS, et al., (2009). Adipose Tissue: The New Endocrine Organ? A Review Article. Dig Dis Sci, 54:1847-1856

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Yamawaki H., (2011). Vascular effects of novel adipbcytokines: focus on contractility and inflammatory responses. BioI Pharm Bull, 34(3):30.

  • 2