ـتگیمیان متغیرهـای محیطـی دارد (32) امـا توصـیه شـده اسـت درصورتی که ضریب همبستگی میان دو متغیر بیش از 7/0 باشـد،فقط یکی از متغیرها در مدلسازی استفاده شود (40). بـا توجـهبه وجود همبستگی بالا (r> 0.7) میان لایههای اقلیمـی (جـدول 1)، از تحلیل مولفههای اصلی (PCA) برای کاهش این متغیرهـابه تعداد کمتری متغیر بدون همبستگی استفاده گردید (42). این تحلیل در نرمافزار Idrisi Kilimanjaro صورت گرفـت و نقشـهدو مولفه اصلی استخراج شده از آن بهعنوان ورودیهـای مـدلدرنظر گرفته شد (جدول 1).
لایههای اطلاعاتی قبل از وارد شدن بـه مـدل همگـن شـده(بزرگنمایی و تعداد سـطر و سـتون برابـر) و بـه فرمـتascii تبدیل گردیدند. اندازه سلول نقشهها با توجه به مقیـاس مطالعـهدر سطح استان 500 ×500 متر انتخاب شـد . متغیرهـای نهـاییوارد شــده بــه مــدل شــامل نقشــههــای مولفــه اول (18/87% واریــانسهــا) و دوم (36/8% واریــانسهــا) حاصــل از تحلیــل مولفههای اصـلی (درکـل 54/95% درصـد واریـانسهـا )، مـدلرقومی ارتفاع، شیب، کاربری اراضی و فاصـله تـا نزدیـکتـرینسکونتگاه انسانی بود.
مدلسازی مکسنت (Maxent)
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

مـــدلســـازی توزیـــع گونـــههـــای انتخـــاب شـــده بـــااســــ تفاده از نــــ رمافــــ زار Maxent (نســــــخه 3.3.3)(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/) ص ورت
*
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

درصد واریانس
گرفت. هفتاد و پنج درصد از دادههای حضـور هـر گونـه بـرایتهیه مدل (model training) و 25% باقیمانده بهعنوان دادههـایمس تقل ب رای آزم ون م دل (model testing) اس تفاده ش دند.
دادههای تهیه و آزمون مدل بهصورت تصادفی از میان دادههـا یموجود انتخاب شدند. تعداد 15 تکرار بـرای ارزیـابی متقابـل و5000 اجر برای مدلها درنظر گرفته شـد . بـا فـرض اینکـه درمحدوده جمعآوری دادهها نقاطی که گونه حضور نداشته اسـتبالاترین احتمال را دارد که بهعنـوان نقـاط عـدم حضـور گونـهدرنظر گرفته شود (عدم حضـور کـاذب)، بـه صـورت تصـادفی10000 نقطه از پس زمینه بهعنوان عدم حضور برای هر گونه به منظور محاسبه خطـای ارتکـاب (commission error) انتخـابگردید.
برای ارزیابی نتایج مدل از مساحت زیـر منحنـی (Area Under the Curve: AUC) در تحلیل منحنی ویژگی عامـل دریافـت کننـده(Receiver Operating Characteristic Curve: ROC) استفاده شـد(17) که بهطور کلی بهعنوان بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد
جدول 1. وزنهای عاملی فاکتورهای استخراج شده از تحلیل مولفههای اصلی بر پارامترهای اقلیمیانتخاب شده برای مدلسازی زیستگاههای مطلوب گوشتخواران بزرگ جثه استان اصفهان

فاکتور

فاکتور

*دوم (36/8) *اول (18/87) 0/29 0/96 متوسط رطوبت سالانه
0/94 0/63 میانگین بارندگی سالانه
0/95 0/68 میانگین بارندگی پاییز
0/38 0/87 میانگین بارندگی بهار
0/37 0/86 میانگین بارندگی تابستان
0/35 0/82 میانگین بارندگی زمستان
0/01 0/96 تعداد ساعات آفتابی در سال
-0/14 0/96 میانگین حداکثر دمای سالانه
-0/20 0/96 میانگین دمای سالانه
-0/36 0/92 میانگین حداقل دمای سالانه
0/00 0/95 میانگین سرعت باد در سال
مدل در سالهای اخیر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت (15).نمــودار ROC در واقــع صــحت حضــور پــیشبینــی شــده(حساســیتsensitivity ) را در مقابــل صــحت عــدم حضــورپیشبینی شده (1- اختصاصی بودنspecificity ) نشان میدهـد .
بهطور کلی اگر AUC کمتر یا برابر بـا 5/0 باشـد، بـدین معنـیاست که پیشبینی مدل با پیشبینی توسط نقاط تصادفی تفـاوتیندارد. عدد AUC بین 7/0 تا 8/0 بیانگر یک مـدل خـوب، بـین8/0 تا 9/0 مدل عالی و بیش از 9/0 بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است (19). برای بهدست آوردن فواصل اطمینان، 999 بـارمحاسبه AUC از طریق بوت استراپ (Bootstrap) انجـام شـد.
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

برای حساسیت سنجی و تعیین اهمیـت هـر یـک از متغیرهـایموجود در مدلها از آمارههای محاسـبه شـده توسـط نـرمافـزارMaxent که شامل بهره نسبی مشارکت برای هر متغیر (معیـاریاز نکویی برازش مشابه بـا آمـارهdeviance (30)، منحنـی هـایپاسخ متغیرها برای مدلهای تـک متغیـره و فراینـد جـک نـایف (Jackknife procedure) برای ارزیـابی تغییـراتAUC هنگـامحذف هر متغیر میشود، استفاده گردید.
ب رای تعی ین الگ وی پراکن دگی گون هه ای انتخ اب ش ده بهصورت نقشههای گسستهای که زیستگاههای مطلـوب / نـامطلوب یا حضور/عدم حضور گونـه را نشـان مـیدهنـد، حدآسـتانهای مورد نیاز است که براساس آن احتمالات پیشبینی شـده توسـطمدل برای هر سلول را بهعنوان حضور و یا عـدم حضـور گونـهدرنظر گرفت. برای اینکه مدل بتواند نمایانگر بیش از 10 درصد نقاط حضور مورد استفاده باشـد ، از آسـتانه منطقـی صـدک 10دادههای حضور بهکار گرفته شده استفاده شد. منطـق اسـتفاده ازاین آستانه بر این فرض استوار است که ممکن است ده درصـددادههای جمعآوری شده اشتباه جمعآوری یا زمین مرجـع شـدهباشند (12 و 34). مساحت زیسـتگاه هـای مطلـوب هـر یـک ازگونهها که در داخل محـدوده منـاطق حفاظـت شـده یـا شـکارممنوع کنونی قرار دارند از طریق شـمارش تعـداد پیکسـلهـا یحضور گونهها در هریک از این محدوده ها بهدست آمد.
نتایج
نتایج نشان داد که مهمترین عامل در پراکندگی خرس قهوهای و یوزپلنـگ دومـین مولفـه عوامـل اقلیمـی و مهمتـرین عامـل درپراکنـدگی مطلوبیـت زیس تگاه پلنـگ ایرانـی، ش یب مـیباش د
(جدول 2).
جدول 2. خلاصه نتایج مدلسازی پراکندگی سه گونه یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوهای در محدوده استان اصفهان
تعداد پیکسلهای حضور آستانه منطقی صدک 10 مهمترین عامل(درصد مشارکت) AUC±SD تعداد نقاط حضور زیستگاه گونه
22163 0/261 دومین مولفه
عوامل اقلیمی
(57/6) 0/974 ± 0/009 30 دشت و تپه ماهورهای استپی و بیابانی یوزپلنگ
آسیایی
51466 0/224 شیب (1/50) 0/946 ± 0/018 27 کوهستان و تپه ماهور پلنگ ایرانی
14736 0/328 دومین مولفه
عوامل اقلیمی
(39/9) 0/981 ± 0/007 16 مناطق جنگلی، علفزارهای مرتفع کوهستانی نزدیک جنگل ،درههای پایین دست جنگل خرس قهوهای
خلاصه نتایج مدلسازی برای 3 گونـه گوشـتخوار بـزرگ جثـهاستان و نقشه احتمال حضور آنها براساس 75% دادههای حضور بهکار گرفته شده در جدول 2 و شکل 2 نشان داده شـده اسـت.
نتایج ارزیابی مدلها با استفاده از سطح زیر منحنیROC نشـانداد که مدلهای تهیه شده برای هر سه گونه انتخاب شده در هر دو حالت تهیه و آزمون مـدل هـا از حالـت تصـادفی پـیشبینـیبهتری داشتهاند.
تبدیل نقشههای پیوسته بهدست آمده براساس آستانه منطقی صدک 10 دادههای حضور بهکـار گرفتـه شـده (جـدول 2) بـهنقشههای طبقهبندی شده زیستگاههای مطلوب/نامطلوب (شـکل 3) نشان داد که زیستگاه مطلوب یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانـیو خــرس قهــوه ای بــه ترتیــب تنهــا در 2/5%، 12% و 4/3% از مساحت استان اصفهان واقع شدهاند.
با وجود مساحت اندک باقیمانده از زیسـتگاه مطلـوب ایـنسه گونه، مقایسه پراکندگی زیستگاههای مطلوب با مـرز منـاطقحفاظت شده کنونی نشان داد که 7/55 درصد از زیسـتگاه هـاییوزپلنگ آسیایی ،7/23 درصد زیستگاه پلنگ ایرانی و تنها 6/11درصد از زیستگاههای مطلوب خرس قهوهای در داخـل منـاطقحفاظت شده کنونی استان قرار گرفتهاند (شکل 4).
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.51 ]

  • 2