یه ای م س محسوب می شوند که در کانسارهای مـس مشـاهده مـی شـوند . آهن، سرب ،نیکل، روی، آنتیموان، آرسنیک و فلزات نادر شامل سلنیوم، تلوریوم، بیسموت، نقره و طلا عناصر فلزی هسـتند کـهدر کانی های مس موجود در کانسارهای مس یافت م ـی شـوند و سهم عمده ای از خاک این مناطق را تشکیل می دهند. جونـدگانب هواسطه ی فعالی تهایی مانند حفر لانه، انبار غذا در لانه های زیر زمینی، فعالیت زیاد در زیستگاه و اسـتتار بـه صـورت مسـتقیم و مداوم در تماس با خاک محیط قرار م ـی گیرنـد . بنـابرا ین بافـتموی آنها به صورت مداوم در معرض عناصـر موجـود در بافـتخاک اسـت . بافـت مـو انعکـاس دهنـده ی وضـ عیت عناصـر وآلاینده های محیطی در محیط پیرامون جانوران اسـت و معمـولاًاولین بافتی است که در معرض آلاینده ها قـرار مـی گی ـرد( 91 و ۴۸
20). بافت های کلسیمی مانند استخوان و دنـدان در طـی دوران رشد جانور به هر میزانی که در معرض عناصر قرار بگیرند آنهـارا جذب و سپس تبدیل به مواد معدنی م ـی کننـد . مـواد جـذبشده توسط این بافتها که بافت های سخت نیز نامیده می شـونددر مقایسه با بافت های نرم مانند کبد و کلیه ب هدلیل تثبیت شدن در درون بافت به مقدار خیلی کم دچـار جـایگزینی م ـی شـوند . بنابراین بافت های سخت مانند استخوان و دندان نشان دهنـده ی یک پیشین هی قدیمی و دقیق از قرار گـرفتن در معـرض عناصـرمختلف است و در نتیجه بهعنوان یک شاخص زیستی می توانـدقرار گرفتن در معرض آلای نـدههـا ی محیط ـی را در دوره زمـا نی بلن د م دت نش ان ده د (81 و 34). غلظ ت عناص ر در باف ت استخوان جرد ایرانی ب هخوبی بی ـانگر ای ـن مسـأله اسـت کـه بـاافزایش فاصله از معدن مس دره زرشک نیز غلظت عناصـر نی ـز در بافت استخوان کاهش می یابند. در حالت کلی غلظت عناصـردر بافت های مختلف جوندگان به فاکتورهای مختلف ـی از جملـهتفاوت در ساختار جمعیتی، سن، وضـ عیت فیزیولـوژ یکی، وزن ،جنسیت، مکانیس مهای هموستازی افراد، جـنس، رژ ی ـم غـذا یی، ترکی ب ش یمیایی عناص ر، غلظ ت عناص ر در خ اک، فع ل وانفعالات عناصر بـر رو ی یکـد یگر، فیزیولـوژ ی جـذب و دفـععناصر در بدن گونه، کارکرد این عناصر در اندامهـا ی مختلـف،مدت زمان قرار گرفتن در برابر عناصر و منابع تولید این عناصر در اطراف زیستگاه بستگی دارد (21، 42، 62، 82 و 33).

نتیج هگیری
جرد ایرانی با توجه ب هاینکـه بیشـتر و یژگ ـی هـا ی ی ـک گونـه ی شاخص زیستی را دارد م ـی توانـد در مطالعـات آتـی بـه عنـوانشاخص زیستی ب هکار رود امـا بـا توجـه بـه تفـاوت در تجمـعفلزات در جنس نر و ماده لازم است جنسیت ب هعنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود. بافت استخوان که نشـان دهنـده ی ی ـک پیشین هی دقیق از قرار گرفتن گونه در برابر عناصر است ب هخوبی نشان داد که غلظت بیشتر عناصر مورد مطالعه با دوری از معدن کاهش می یابـد کـه نشـان دهنـده ی بـالا بـودن غلظـت عناصـر
ب هصورت زمین زاد در خاک و رژیم غذایی جرد ایرانی موجـود سپاسگزاری در منطقه ی معدن مس دره زرشک است (منطقه 2). این پژوهش با حمای تهای امور تحقیق و توسـعه مجتمـع مـس
سرچشمه وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفته است.

منابع مورد استفاده
اردکانی، م. ر .1384. اکولوژی. چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران. 340 صفحه.
خزاعی، م.، ا. ح. حمیدیان، ا. علیزاده شعبانی، س. اشرفی، ع. اسمعیل زاده و ع. ا. میرجلیلی. 1392. تاثیر جنسیت بر تجمع فلزات مس و روی در بافت مو جرد ایرانی در منطقه ی دره زرشک ،یزد .همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان ،402 صفحه.
ضیایی، ه .1387. راهنمای صحرایی پستانداران ایران .انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 419 صفحه. 4. شرکت آمایشگران پویای محیط. گزارش ارزیابی اثرات توسعه معدن مس دره زرشک. 1390. 571 صفحه.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.5 Ammann, P., I. Badoud, S. Barraud, R. Dayer and R. Rizzoli. 2007. Strontium ranelate treatment improves trabecular and cortical intrinsic bone tissue quality, a determinant of bone strength. Journal of Bone and Mineral Research 22(9): 1419-1425.
.6 Beardsley, A., M. J. Vagg, P. H. T. Beckett and B. F. Sansom. 1978. Use of the field vole (M. agrestis) for monitoring potentially harmful elements in the environment. Environmental Pollution 1970.16(1): 65-71.
.7 Beernaert, J., J. Schiers, H. Leirs, R. Blust and R. Van Hagen. 2007. Non-destructive pollution exposure assessment by means of wood mice hair. Environment Pollution 145: 443-451
.8 Bergeron, J. M. 1976. Elements mineraux du regime alimentaire du campagnol des champs, Microbus pennsylvanicus Ord. Canadian Journal of Zoology 54: 1565-1570. (In French).
.9 Burger, J., K. F. Gaines and M. Gochfeld. 2001. Ethnic differences in risk from mercury among Savannah River fishermen. Risk Analysis 21: 533-544.
.01 Carral, E., X. Puente, R. Villares and A. Carballeira. 1995. Background heavy metal levels in estuarine sediments and organisms in Galicia (northwest Spain) as determined by modal analysis. Science of Total Environment 172: 175-188.
.11 Coogan, T. P., D. M. Latta, E. T. Snow and M. Costa. 1989. Toxicity and Carcinogenicity of Nickel Compounds. CRC Press, London, 384 p.
.21 Damek-Poprawa, M. and S. K. Katarzyna. 2003. Damage to the liver, kidney, and testis with reference to burden of heavy metals in yellow-necked mice from areas around steelworks and zinc smelters in Poland. Toxicology 186(1): 1-10.
.31 Eens, M., R. Pinxten, R. F. Verheyen, R. Blust and L. Bervoets. 1999. Great and blue tits as indicators of heavy metal contamination interrestrial Ecosystems. Ecotoxicol Environment and Safty 44: 75-81.
.41 Filistowicz, A., P. Przysiecki, S. Nowicki and M. Durkalec. 2012. Contents of copper, chromium, nickel, lead, and zinc in hair and skin of farm foxes. Polish Journal of Environmental Studies 21(4): 30-41.
.51 Gdula-Argasińska, J., J. Appleton, K. Sawicka-Kapusta and B. Spence. 2004. Further investigation of the heavy metal content of the teeth of the bank vole as an exposure indicator of environmental pollution in Poland. Environmental Pollution 131(1): 71-79.
.61 Giachetti, G., and L. Sebastiani. 2006. Metal accumulation in poplar plant grown with industrial wastes. Chemosphere .454-644 :)3(46
.71 Goyer, R. 1991. Toxic effects of metals. PP. 623-680. In: Amdur M. O, J. D. Doull and C. D. Klaassen.(Eds), Casarett and Doull’s toxicology, 4th Ed. Pergamon Press, New York.
.81 Gulson, B. L. 1996. Tooth analyses of sources and Intensity of lead exposure in children. Environmental Health Perspectives 104 (3):306-312.
.91 Halbrook, R. S., J. H. Jenkins, P. B. Bush and N. D. Seabolt. 1994. Sublethal concentrations of mercury in river otters: monitoring environmental contamination. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 27: .013-603
۴۹
.02 Hariono, B., J. Ng and R. H. Sutton. 1993. Lead concentrations in tissues of fruit bats (Pteropus sp.) in urban and non-urban locations. Wildlife Research 20: 315-320.
.12 Heskeih, H. E. 1974. Fine particulate collection efficiency related to pressure drop, scrubbant and particle properties, and contact mechanisms. Journal of Air Pollution Control Association 24: 938-942.
.22 Hunter, B. A., M. S. Johnson and D. J. Thompson. 1989. Ecotoxicology of copper and cadmium in a contaminated grassland ecosystem. PP. 578-598. In: Priest, L. and N.D. Van de Vyver, F.L. (Eds.), 1990. Trace Metals and Fluoride in Bones and Teeth. Part3, CRC Press, Boca Raton, 614 p.
.32 Ilyin, I., T. Berg, S. Dutchak, J. Pacyna and B. Knut. 2004. Heavy metals. CRC Press, London, 567 p.
.42 MacFarlane, G. and B. Mand McLennan. 2006. Biomarkers of heavy metal contamination in the red fingered marsh crab, Parasesarma erythodactyla. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 51: 584-593.
.52 Martin, M. H. and P. J. Coughtrey. 1982. Biological Monitoring of Heavy Metals Pollution-Lead and Air. Applied Science Publications, London.
.62 Martiniakova, M., R. Omelka, A. Jančová, R. Stawarz and G. Formicki. 2011. Concentrations of selected heavy metals in bones and femoral bone structure of bank (Myodes glareolus) and common (Microtus arvalis) voles from different polluted biotopes in Slovakia. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 60(3): 524-532.
.72 McLean, C. M., C. E. Koller, J. C. Rodger and G. R