رچگی حوزه های مختلفICT
الزام سیاستگذاری بهینه برای دستیابی به این یکپارچگی
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توسعه ای و کـاربردی اسـت؛ زیـرا نظریـه پـردازی در آن صـورت نگرفتـه اسـت.
همچنین مدل ارائهشده در این پژوهش، مدل توسـعه ای اسـت ؛ زیـرا الزامـات و زیرسـاخت هـایتوسعه با زارهای بینالمللی از مطالعات صـورت گرفتـه داخلـی و خـارجی شناسـایی شـدهانـد . بـابهره مندی از نظر خبرگان، مدل بومی توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT ارائه میشود و در نهایت این مدل برای کـاربردی شـدن در شـرکت هـای فعـال در ایـن زمینـه، توسـط مـدیران وکارشناسان این شرکت ها به تأیید می رسد. بر همین اساس پژوهش حاضـر توسـعه ای و کـابردیاست.
در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها از روش های مصاحبه، پرسشـنامه و بررسـی اسـناد ومدارک موجود استفاده شده است. به منظور استخراج برخی منـابع و آشـنایی بـا دسـتورالعمل هـا ، پیشنیازها، الزامات و زیرساخت های توسعه فعالیت های شرکت های ICT، با مدیران رده عـالی وشاغلان حوزه سیاستگذاری در شرکت های کلان فعال در زمینه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـاتمصاحبه صورت گرفت. همچنین پرسشـنام ه دلفـی بـه منظـور تأییـد الزامـات و زیرسـاخت هـایشناسایی شده از مطالعات و ادبیات تحقیق، بین خبرگان توزیع شد. در ایـن پرسشـنامه الزامـات وزیرساخت ها در دو جدول مجزا فهرست شدند و از خبرگان در خواسـت شـد بـر اسـاس مقیـاس پنجتایی لیکرت، نظر خود را نسبت به اثرگذاری الزامات و زیرساخت هـا بـرای توسـعه بازارهـایبین المللی با توجه به وضعیت ایران بیان کنند. پرسشنامه سوم هم شامل الزامات و زیرساختهای نهایی شده بر اساس نظر خبرگان بود که الگوی اولیه را شکل مـی داد و بـرای تأییـد نظـر گـروهبیشتر و تعمیم این نظرها به جامعه مدیران و کارشناسان حوزه ICT طراحی شد. این پرسشـنامهنیز بر مبنای مقیاس پنج تایی لیکرت بود.
در این پژوهش جمع آوری داده ها در سه مرحله مجزا صورت گرفت. در مرحله اول با 10 نفـراز خبرگان مصاحبه شد و تا نقطه اشباع پذیری دادهها ادامه یافت. این خبرگان در حـوز ه فنـاوریارتباطات و اطلاعات دارای سمت های عالی بودنـد و در پسـت هـای دولتـی یـا در شـرکت هـایخصوصی فعالیت می کردند. روش انتخاب این افراد بر اساس خبرگی و دسترسی محقـق بـود. در مرحله دوم برای طراحی الگوی الزامات و زیرساخت های توسـعه بازارهـای بـین المللـی در حـوز ه ICT، از نظر خبرگان استفاده شد. خبرگان این بخش 15 نفر شامل 13 مرد و 2 زن بودند که 10 نفر از آنها مدرک دکتری در رشته های مرتبط داشـتند و 5 نفـر دارای مـدرک کارشناسـی ارشـدبودند. در این میان، 9 نفر در حوزه تخصصی ICT، 4 نفـر در حـوزه بازاریـابی و 2 نفـر در سـایررشته ها فعالیت داشتند. روش انتخاب این افراد نیز قضاوتی غیرتصـادفی بـود و افـراد بـر اسـاسخبرگی و دسترسی انتخاب شدند. با توجه بـه اینکـه موضـوع تحقیـق، ارائـه الگـوی الزامـات وزیرساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT بـود ، بـهمنظـور تأییـد الگـوی اولیـه، از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در حوزه ICT درباره الگوی طراحی شده نظرخواهی شـدتا بدین ترتیب با بررسی نظرهای جمعی از کارشناسان بتوان به یـک الگـوی تأییـد شـده دسـتیافت. بدین منظور، پس از شناسایی شرکت های فعال در حوزه ICT، 23 شرکت در این زمینـه و155 نفر مدیر و کارشناس از کل این شرکت ها شناسایی شدند. ایـن جامعـه متشـکل از مـدیرانارشد شرکتها، مشاوران، کارشناسان و متخصصان با سابقه بیش از 5 سال و افراد دارای مـدرکحداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط بود. با توجه به اینکه بررسی نظر کلیـ ه افـراد بـرایمحقق مقدور نبود، از جامعه آماری نمونه گیری به عمل آمد. برای تعیین حجـم نمونـه از جامعـهآماری 155 نفره، از فرمول کوکران در جامعه محدود استفاده شد و تعداد آن 110 نفـر بـه دسـتآمد. برای افزایش اطمینان 120 پرسشنامه توزیع شد. روش تجزیه و تحلیل داده های جمـعآوری شده نیز، تحلیل مصاحبه ها، روش دلفی و روش تحلیل عاملی اکتشافی بود که در ادامه نتایج هر بخش به صورت گام به گام ارائه خواهد شد.
یافته های پژوهش نتیجه تحلیل مصاحبه ها
پس از جمع آوری و تحلیل محتوای مصاحبه ها و استخراج عوامل کلیدی، بـه منظـور رسـیدن بـهاجماع نظر در خصوص عوامل استخراج شده از مطالعات صورت گرفته و مصـاحبه بـا خبرگـان، ازروش دلفی استفاده شد. به همین منظور ابتدا پرسشنامه ای متشـکل از کلیـه عوامـل ، الزامـات و زیرساختها به صورت زیر تهیه گردید.
جدول 3. عوامل استخراج شده از مصاحبه با خبرگان
قانون گذاری در رابطه با تقویت قوانین مربوط به مشوق های صادراتی الزامات قانونی و مقرراتی حمایت مالی دولت از شرکت ها
وزن دهی به صنایع جدید الزامات قانونگذاری حمایتی برای تسهیلسرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی پرداخت وام به شرکت ها
تقویت نگاه دولت به صنعت ICT از نگاه اشتغال زا و درآمدزا به نگاه استراتژیک و جنگ
نرم الزامات مربوط به حمایت از کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان افزایش معافیت های مالیاتی
ایجاد و تقویت زیرساخت های تکنولوژیک مانند فیبر نوری یا پایگاه های داده الزامات توسعه رشتههای کاربردیدانشگاهی به منظور افزایش ایده پردازی و
نوآوری تسهیل سرمایه گذاری داخلی
نظارت و رصد مشکلات آینده داخلی و خارجی کشورهای هدف الزامات آموزشهای متناسب توانمندسازیمدیران شرکتهای دانشبنیان تسهیل سرمایه گذاری خارجی

ادامه جدول 3
تسهیل گری در قوانین ورود و خروج مدیران الزامات بازاریابی و روشهای بینالمللیشدن بازار برای شرکتها سلامت بهره برداری از تجهیزات
تسهیل گری در قوانین گمرک و مالیات ایجاد و افزایش امکان تبلیغات درشبکههای خارجی ایجاد و توسعه آزمایشگاه های داخلی
یتغ یر نگاه امنیتی به خارجی ها یکپارچگی حوزههای مختلفICT همکاری با آزمایشگاههای خارجی
اصلاح قانون تجارت الزام سیاستگذاری بهینه برای دستیابی بهیکپارچگی توسعه سخت افزارهای مورد نیاز
افزایش پشتیبانی دادگاه ها در دعاوی حقوقی تقویت پشتیبانی سیاسی از طریق رایزنی توسعه نرم افزارهای مورد نیاز
افزایش قدرت و اختیار حمایت اتاق بازرگانی از شرکتها حمایت دولت از طریق سفارت و کارگزارانآنها امنیت شبکه و نرم افزارها
مباحث مالی مانند بیمه، بانک، واریزها و دریافتی ها، بحث استانداردهای مالی، شفافیت مالی، پولشویی توسعه سرمایه انسانی از طریق شرکت در
همایش ها و نمایشگاه های بین المللی تقویت پلیس امنیت شبکه
افزایش فرهنگ کارآفرینی و ارزش گذاری برای کارآفرینی کمک به شرکت افراد در همایشها و
نمایشگاههای بینالمللی توسط دولت فعالیت برای بخش خصوصی
تقویت زیرساخت های حمل و نقل در کشور برای تسهیل مسافرت تجار تسهیل در ورود و خروج مدیران ارشدشرکتها زیرساخت های صادرات
تقویت سرمایه انسانی از طریق تقویت زبان
انگلیسی در سطح دولتی و شرکتی، توانمندی در کار، مهارتهای مذاکره، نرم افزار و …، تقویت نگاه افراد از بازارهای محلی به
بازارهای جهانی رایزنی برای اخذ ویزا از کشورهای خارجی میزان سواد و آموزش افراد
بازار سهام بین المللی آموزش و توسعه مهارتهای بازارهایبینالمللی توسعه رشته های دانشگاهی
تقویت بخش خصوصی آموزش زبان و فرهنگ کشورها توسعه دانش استفاده از اینترنت بینمردم
تقویت روابط سیاسی و حرکت در مسیر تنش زدایی برنامههای مبادله کالای شرکتهای ایرانیبا سایر کشورها توسط دولت به عنوان یک ابزار تهاتری افزایش فرهنگ استفاده از اینترنت
تمرکز بر مزیت های خاص کشور مانند
صنایع دستی (e-Shop)، مباحث دینی، تاریخی استفاده از مزیت همزبانی برای صادرات قانون گذاری به منظور توسعه حمایت های دولتی
پیش بینی وضع قوانین در کشور هدف استفاده از مزیت هم فرهنگی تنظیم مقررات و چارچوبهایمقرراتی
کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم نوآوری تکنولوژیکی پوشش مناسب موبایل و اینترنت
ایجاد هلدینگهای ملی نوآوری عرضه تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی
حمایت مجدانه از استانداردسازی فرایند و محصولات و خدمات استفاده از مزیت قیمت به روزرسانی زیرساخت های شبکه
ادامه جدول 3
ناآشنا بودن مدیران به الزامات پروژه های بین المللی و قوانین مناقصات مزیت های بستهبندی محصول به روزرسانی تجهیزات ارتباطی
رصد اوضاع و وقایع سیاسی کشور مزیت لابی مهندسان و نیروی کار ایرانیموفق در کشورهای دیگر کاهش تعرفه های استفاده از اینترنت
کمک به وضع قوانین پولشویی، کپی رایت، صادرات ایجاد برند ملی کاهش تعرفه موبایل
تقویت رقابت و کنار کشیدن دولت و نهادهای حکومتی از رقابت شبکه سازی و ایجاد هلدینگ افزایش دسترسی به اینترنت در کلیهمناطق کشور
تقویت بدنه اجرایی شرکت ایجاد خوشههای صنعتی توانمندسازی نیروی انسانی
مقیاس بندی بازار تقویت اتاق بازرگانی و اتاق مشترک آموزش های دانشگاهی
ایجاد نهادهای تسهیل گر مانند شرکتهای مشاوره صادرات (EMC) توسعه همکاری با سازمانهای بینالمللی درکشور توسعه مراکز رشد و حمایت از
شرکت های دانشبنیان
روش های سرمایه گذاری از جنس جوایز و مشوق های صادراتی تقویت پست افراد در سازمانهای جهانیبرای تقویت امکان لابی کردن ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی
ایجاد و کمک به تقویت پایگاه های صادراتی ارتباط با نهادهای بین المللی الزامات حمایتی دولت از شرکتهای
خصوصی در کنار بخش دولتی
ایجاد و کمک به تقویت کریدورهای صادراتی ارتقای استانداردهای اجرای پروژههای
بینالمللی و تولید در کلاس جهانی الزامات مدیریتی
قانون گذاری و قانونزدایی در موارد لازم تقویت و پیشرفت در مدلهای تجاری الزامات بورس و بازار سهام