رفی) 1389( همخوانی داشت .
مطابق با متون بررسی شده پرورش مهارت تفکر در تقویت یادگیری عمیق و درک کامل موضوعات از اجزای مهم فرآیند آموزش است 19-20)( و روش های سنتی آموزش در پرورش تفکر انتقادی مؤثر نمی باشند و فقط انبوهی از اطلاعات و مفاهیم را به دانشجویان انتقال میدهند) 27(. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان قبل از برگزاری کارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد 82/3±30/10 بود که 45 روز بعد از برگزاری کارگاه به 25/3±04/12 ارتقاء یافته بود)0/001<P(. در این پژوهش کارگاه آموزش مبتنی بر شواهد به شکل مؤثری بر توانایی ارزیابی نقادانهدانشجویان پرستاری تأثیرگذار بوده است که می توان گفت چون ارتقاء مهارتهای تفکر انتقادی عملی است آگاهانه که قابل آموزش و یاد گرفتنی است و تغییر در سطح درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تغییر در چارچوب فکری امکانپذیر می باشد. برای فراهم آوردن بهترین خدمات برای مددجویان پرستاری باید توانایی به دست آوردن ،ارزیابی و استفاده از بهترین شواهد موجود در مورد هر بیمار خاص و موقعیت بالینی وجود داشته باشد. نتایج حاصله از این پژوهش با مطالعه خلیلی و همکاران) 1381( با عنوان مقایسه دو روش آموزش کلاسیک و مبتنی بر استراتژی های تفکر انتقادی بر یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری هم سو می باشد. خلیلی و همکاران نشان دادند دانشجویان در دوره آموزش به روش مبتنی بر شواهد موفق به کسب نمرات بالاتری در آزمون پایان دوره و در آزمون مجدد این دوره در مقایسه با دوره آموزش به روش کلاسیک شده بودند که نشانگر فراگیری بهتر مطالب در این دوره و اثرات مطلوب تر آموزش مبتنی بر شواهد بر یادگیری و یادآوری مطالب یا به عبارت دیگر یادگیری پایدار بود) 28(. پاریاد و همکاران) 2011( در مطالعه ای با عنوان ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری نشان دادند بیشترین میانگین نمرات اخذ شده واحدها به ترتیب در استدلال قیاسی، استدلال استقرایی، ارزیابی، استنباط و تجزیه و تحلیل بود 29)( که این یافته مطالعه آنان با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .نتایج مطالعه مکینلی Mckinley و همکاران) 2003( نیزهم سو با مطالعه حاضر است وی در مطالعه خود نشان داد که مراقبت مبتنی بر شواهد بر مهارت تفکر انتقادی تأثیرگذار است) 30(. جلالی نیا و همکاران) 2011( نیز بیان کردند که روش آموزش مبتنی بر شواهد می تواند به عنوان مکمل آموزش برای دانشجویان رشته پرستاری استفاده شود) 31(. تأثیرگذاری آموزش مبتنی بر شواهد همانگونه که در این مطالعه به دست آمد هم سو و هم جهت با نتایج مطالعه مادرشاهیان و همکاران) 2012( میباشد که تأثیر آموزش بالینی به روش مبتنی بر شواهد را بر کیفیت مراقبت از بیماران و رضایت آنان مورد بررسی قرار داده بودند) 32(. نتایج مطالعه جودت و همکاران 1392)( که با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش نقشه مفهومی برتفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی پرستاران بخشهای ویژه نوزادانانجام شده بود هم نشان دهنده افزایش معنی دار تفکر انتقادی و پنج بعد مهارت های شناختی تفکر انتقادی )ارزشیابی، تجزیه و تحلیل ،استنباط، استدلال استقرایی، استدلال قیاسی( به دنبال آموزش و به کارگیری نقشه مفهومی بود) 33( همانگونه که در پژوهش حاضر نیز این افزایش در پنج بعد مهارتهای شناختی تفکر انتقادی به چشممی خورد اما تنها در ابعاد ارزشیابی و استدلال استقرایی معنی دار بودند؛ دلیل عدم معنی داری سایر حیطه های تفکر انتقادی می تواند به این علت باشد که شاید نیاز به مدت زمان بیشتری از آموزش احساس می شود. در این پژوهش بین جنسیت و میانگین نمره کل تفکر انتقادی واحدهای پژوهش تفاوت معنادار مشاهده نشد که از این جهت هم راستا با مطالعه بابامحمدی و خلیلی)1380( و مطالعه ماسوری) 1390( است که آنان نیز عدم وجود ارتباط معنادار را نشان دادند) 35،34( اما در پژوهش حاضر تنها حیطه استدلال قیاسی بر حسب متغیر جنسیت تفاوت معناداری را نشان داد) 0/017P<(. بین میانگین نمره کل تفکر انتقادی و ترم تحصیلی ارتباط معنی دار وجود داشت به طوری که دانشجویان ترم 7 نمره بالاتری نسبت به دانشجویان ترم 5 کسب کرده بودند) 03/0=P( که این یافته مشابه نتیجه مطالعه کرمان ساروی و همکاران) 1390( و همین طور بابامحمدی و همکاران) 1389( بود که ارتباط معنادار بین ترم تحصیلی و نمره تفکر انتقادی را نشان دادند) 37،36(. اما با نتیجه مطالعه اسلامی اکبر و همکاران) 1383( مغایر بود؛ اسلامی اکبر و همکاران معتقد بودند بین میانگین امتیازهای توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم های اول و آخر تفاوت معنادار وجود نداشت) 18(. در پژوهش حاضر دلیل بالاتر بودن نمرات تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری ترم 7 نسبت به ترم 5 می تواند به این علت باشد که تغییر در سطح درک و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها عملی بطئی است و نیاز به زمان، آموزش و تجربه در رشته مربوطه دارد که در مورد دانشجویان سال های بالاتر صدق می کند .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

لازم به ذکر می باشـد کـه از محـدودیت هـای پژوهش حاضر می توان به پیچیده بودن سؤالات پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا از دیدگاه دانشجویان، اختصاص وقت بیشتر جهت تکمیل پرسشنامه، عدم همکاری برخی از دانشجویان که منجر به ریزش پنج نفر از آنان در طی مرحله دوم شد، مراجعات مکرر جهت دریافت پرسشنامه تکمیل شده اشاره نمود که پیشنهاد می گردد ابزاری جامع جهت سنجش تفکر انتقادی در میان دانشجویان پرستاری با توجه به اصول آموزش مبتنی بر شواهد طراحی گردد و با توجه به اهمیت موضوع و تعداد مطالعات اندک انجام شده در ایـن زمینـه پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در دانشجویان به ویـژه دانــشجویان پرســتاری انجــام شــود و در مطالعات آتـی اهمیت پرستاری مبتنی بر شواهد بر یادگیری دانشجویان، رضایت، آگاهی و نگرش و سایر شاخص های آنان مورد توجه محققین قرار گیرد.
نتیجه گیری

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

360481109648

  • 2