ی ورقهU شکل دچار پارگی میشود. پارهشـدگیدورپیچ بهدلیل بروز تنش کششی ناشی از سهم انتقـال لنگـر بـهکربــل در اتــصال بــا اســتفاده از حــداکثر ظرفیــتFRP در 0.0155 =εu حادث میشود، کـه بـا بـار شکـست مربوطـه بـامعادلات تعادل و همسازی تـا ۹۵% تطـابق دارد. در بـار نهـایی
Ay

1
Ex
Dx
Dy
e
FRP
e
c

1

  • 2