گذشـته خـود (تکمیـ ل فنولوژی گونه) در مهرماه در ساعات بین 10 صبح تـا 4 عصـر،گرفته شد .بهمنظـور ته یـ ه عکـس بـا کیفیـ ت مناسـب، اسـتفاده ازدوربین با قابلیت تفکیک بالا از ضروریات است. در این مطالعـه از سکوی سنجنده کـه حامـل دوربـین رقـومی مـدل -SONY DSC110W،2/7 مگاپیکسل، سیستم کنتـرل عکـسبـردار ی و انتقـالاطلاعات شامل: دوربین فیلمبـردار ی، گیرنـده و یـ دویی، کـارتدریافت و ذخیره اطلاعات و یک دستگاه لپتاپ، جعبه مـدار ها شامل: مدارهای گیرنده و فرسـتنده فرمـان بـه سـنجنده در امـرروشن و خاموش کردن و عکس گرفتن دوربین عکسـبردار ی و تأمین انرژی سیستمها استفاده شد( 3). برای انجام این مطالعـه،بالونی از جنس لاتکس با گاز هلیوم تا قطر 134 سـانتی متـر پـرشد. سکوی سنجنده ساخته شده با وزن 700 گرم به زیر بـالوننصب و سپس بالون با هـدا یت نـخ بـه هـوا فرسـتاده شـد و ازمحدودههای نقشهبرداری شده در مقیاسهـای 1:50 تـا 1:1000 تصــویربرداری گردیــد. بــه منظــور پا یــداری عرشــه، سیســتم تصویربرداری بهگونهای طراحی گردید کـه علـیرغـم موقع یـ ت هندسی بالون، همواره به حالت قائم باقی بماند. شکل 3 بالون و سنجنده و یکـ ی از تصـو یرهای تهیـ ه شـده توسـط آن را نشـان میدهد.
تصاویر رقومی بـا فرمـتjpg وارد نـرم افـزارGIS شـدند.تصحیح هندسی تصاویر با توجه به مختصات کنتـرل زم ینـ ی بـهتعــداد 9 نقطــه بــا اســتفاده از معادلــه تبــدیل خطــی و روش نزدیکترین همسایه با مجذور میـ انگین مربـع خطـای (RMSE) کمتر از 37/0 مترمربـع انجـام شـد. تعـداد بوتـههـای مشـاهده

(الف)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(ب)

(ج)
شکل 3. الف) بالون حین پرواز، ب) سکوی سنجنده و ج) تصویر گرفته شده در مقیاس 1:200

شده در هر تصویر رقومی، شمارش شد و تراکم در واحد سطح (هکتار) و فراوانی برای هر یک از محدودههای مطالعاتی تعیـینگردید. فراوانـ ی و تـراکم گ یـ اهی محاسـبه شـده از تصـویر بـا فراوانی و تراکم گیاهی متناظر خود در پیمایش زمینی با اسـتفادهاز آزمون تجزیه واریانس، مقایسه شد.

نتایج
خلاصه نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس و حـدود اعتمـادهر یک از ارتفاعات در متغیر تراکم گیـ اهی در جـدول 1 آورده شده است.
همانطور که در جـدول 1 مشـاهده مـی شـود، مقـدارF محاسباتی( 44/2) برای تراکم برآورد شده در مقیـاس 1:600 از ع دد فیش ر (F) ج دول( 11/4) در س طح خط ای 05/0 کوچکتر است. از اینرو، بین تراکم برآورد شده در این مقیاس و تراکم برآورد شده برروی زمین در هکتار اختلاف معنیدار وجود ندارد. این نتیجهگیری میتواند با ارزیابی مقدار سـطحخطای معنیداری (P) بهدست آید. مشاهده میشود که کلیـهمقادیر P برای مقیاسهای بزرگتـر از 1:600 از مقـدار سـطحخطای معنیداری 05/0 بزرگترند. بهعبـارت دیگـر، تفـاوتمعنیدار آماری بین بـرآورد زمینـی تـراکم بـا آنچـه از رویعکس برآورد شده، وجود ندارد. برای مقیاسهـای کـوچکتراز 1:600، مقادیر P از سطح خطای استاندارد 05/0کـوچکتراست.
برای بررسی تفاوت تصاویر در برآورد تراکم، آزمون تجزیه واریانس انجام شد. نتایج جدول تجزیه واریانس در جداول 2 و
3 آورده شده است.
126873903225

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:10 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.1 ]

  • 2