ندهای مدیریت دانش
یافتههای پژوهشی بیانگر این است که چگونگی همراستایی استراتژی مدیریت دانش با چهار گام خلق دانش، شامل اجتمـاعی سـازی، بیرونـیسـازی، ترکیـب و درونـی سـازی اهمیـت مـی یابـد.
فرایندهای مدیریت دانش باید با استفاده از استراتژی مناسب دانشی هدایت شود؛ بـه طـوری کـهتناسب بین این متغیرها منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود (چوی و لی، 2002). به بیان دیگر، هدف استراتژی مدیریت دانش، معطوف به پشتیبانی از سازمانی با مشخصات سازمان یادگیرنـدهیا ماهر در ایجاد، کسب و تبادل دانش و سازمانی اسـت کـه توانـایی اصـلاح رفتـار خـود بـرایانعکاس دانش و بصیرت جدید داشته باشد (کاتنر، اور، اسـپاولدینگ و گـودی ، 1997). از ایـن روفرض میشود که:
فرضیه 5: استراتژی های مدیریت دانش اثر مثبت و معناداری بر فراینـد های مـدیریت دانـشدارند.
اثر میانجی فرایندهای مدیریت دانش
فرضیههای قبلی از ارتباط میان زیربناهـا، اسـتراتژی و فراینـد های مـدیریت دانـش و همچنـین شایستگیهای محوری مشتق شدند. مطالعات گذشته نشان میدهد که فرایندهای مدیریت دانش نقشی میانجی را در تبدیل منابع سازمانی به مزیت رقابتی یا عملکرد سِازمانی و… بازی مـی کنـد .
برای مثال در پژوهشی، قابلیت فرایندی مدیریت دانش، متغیر میانجی استراتژی مدیریت دانـش، خصیصههای سازمانی و عملکرد مدیریت دانش در نظر گرفته شده است (بیلیوو، برنشتاین و شیه، 2011). همچنین تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسـانی بـر عملکـرد نـوآوری، از طریـق تـأثیر میانجی قابلیت مدیریت دانش بررسی شده است (چوی، 2000). ژنگ، یانگ و مک لـین (2010) دریافتند که مدیریت دانش نقش معناداری در میانجیِ روابط میان فرهنـگ، سـاختار و اسـتراتژیسازمانی با اثربخشی سازمانی دارد. بنابراین فرایندهای مدیریت دانش در پـژوهش حاضـر متغیـرمیانجی معرفی می شود که نقش واسطهای را در ارتباط میان متغیرهـای مسـتقل و وابسـته ایفـا میکند. از این رو، علاوه بر فرضیه های مطرح شده در بالا، دو فرضیه دیگری که با نقش میـانجیفرایندهای مدیریت دانش میتواند اضافه شود، عبارت است از:
فرضیه 6: زیربناهای مدیریت دانش به طور غیر مستقیم بر شایستگیهای محـوری از طریـقفرایندهای مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارند.

فرضیه 7: استراتژی های مدیریت دانش بهطور غیر مستقیم بـر شایسـتگی هـای محـوری از طریق فرایندهای مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مدل پژوهش در شکل 1 آورده شده است. این مدل براساس فرضیههای پیش گفته شده است که ارتباط میان متغیرهای قابلیتهای زیربنایی و فرایندی مدیریت دانش، استراتژی های مدیریت دانش و شایستگیهای محوری را نشان می دهد.

شکل 1. مدل پیشنهادی پژوهش
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا مشخصه های یـک پـژوهش کـاربردی را دارد و به دنبال استفاده از نتایج پژوهش برای تعیین چگونگی کسب شایستگی هـای محـوری از طریـقاجزای مدیریت دانش است. از نظر نحوه گردآوری دادهها نیز، در دسته پژوهش هـای توصـیفی ازنوع همبستگی بهشمار می آید.
جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مدیران شرکت ایرانخودرو در سه سطح سرپرسـتان،مدیران میانی و مدیران ارشد به تعداد 400 نفر است که برای انتخاب آنها از روش نمونـه گیـریتصادفی طبقه ای بهره جویی شده است. بر اساس جدول مورگان برای جامعه آماری با تعـداد 400 نفر، 186 نفر پیشنهاد میشود، اما برای اطمینان بیشتر 230 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد امکان استفاده از 198 نسخه وجود داشت.
ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه این پژوهش از چهار بخـشاصلی تشکیل شده است. بخش اول شامل 12 گویه برگرفته از چانگ (2004) است که با استفاده از آنها داده های مربوط به چهار بعد زیربنـایی مـدیریت دانـش گـردآوری مـی شـود. بخـش دومپرسشنامه شامل 7 سؤال برگرفته از چوی و همکاران (2008)، به استراتژی های درونی و بیرونی مدیریت دانش مربوط می شود. قسمت سوم از 14 گویه برگرفتـه از گلـد و همکـاران (2001) در مورد فرایندهای مدیریت دانش است. درنهایت سؤال های مربوط به شایسـتگی هـای محـوری ازوانگ و همکاران (2004) اقتباس شده است که شامل 14 گویه برای سنجش سه نوع شایستگی محوری است. به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، نمونه اولیه شامل 30 پرسشـنامه پـیشآزمـونشد و سپس با استفاده از داده های به دستآمده از این پرسشنامه ها و بـه کمـک نـرم افـزار آمـاریSPSS، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. با توجه به اینکه تمام مقادیر آلفای کرونباخ بزرگتر از 70/0 است، می توان گفت که ابزار به کاربرده شـده از قابلیـت اعتماد یا پایایی لازم برخوردار است. همچنین در این پژوهش برای سنجش روایی ابزار گردآوری دادهها از روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییـدی بـا استفاده از نرمافزار LISREL، تناسب مدلهای چهارگانه اندازه گیری با دادههای جمع آوری شـدهرا نشان می دهد؛ بهطوری که برای شاخص های تناسب مقادیر مناسبی بهدست آمد. براین اسـاسپرسشنامه پژوهش از قابلیت اتکا و روایی مناسب برخوردار است.
یافتههای پژوهش
ابتدا با اجرای آزمون همبستگی پیرسون، مشخص شد که رابطه معناداری میان اجـزای مـدیریتدانش و انواع شایستگی های محوری وجود دارد. جدول 4 کیفیت این روابط را نشان می دهد.

جدول 4. همبستگی بین اجزای مدیریت دانش و انواع شایستگی های محوری
6 5 4 3 2 1
1 1. زیربنای فنی
1 0/495** 2. زیربنای ساختاری
1 0/668** 0/378** 3. زیربنای فرهنگی
1 0/547** 0/538** 0/261** 4. زیربنای انسانی
1 0/430** 0/596** 0/462** 0/258** 5. استراتژی درون محور
1 0/580** 0/285** 0/416** 0/339** 0/159** 6. استراتژی بیرون محور
0/420** 0/424** 0/280** 0/402** 0/435** 0/362** 7. اکتساب دانش
0/287** 0/338** 0/200** 0/316** 0/346** 0/273** 8. تبدیل دانش
0/344** 0/292** 0/298** 0/327** 0/325** 0/277** 9. کاربرد دانش
0/387** 0/439** 0/333** 0/417** 0/423** 0/364** 10. حفاظت از دانش
0/290** 0/492** 0/400** 0/419** 0/401** 0/216** 11. شایستگی بازاریابی
0/254** 0/278** 0/245** 0/311** 0/258** 0/175** 12. شایستگی فناورانه
0/267** 0/269** 0/071 0/141* 0/190** 0/284** 13. شایستگی انسجام

ادامه جدول 4
12 11 10 9 8 7

1 زیربنای فنی
زیربنای ساختاری
زیربنای فرهنگی
زیربنای انسانی
استراتزی درون محور
استراتژی بیرون محور
اکتساب دانش
1 0/597** 8. تبدیل دانش
1 0/527** 0/562** 9. کاربرد دانش
1 0/582** 0/559** 0/662** 10. حفاظت از دانش
1 0/413** 0/289** 0/235** 0/299** 11. شایستگی بازاریابی
1 0/188** 0/357** 0/208** 0/223** 0/358** 12. شایستگی فناورانه
0/111 0/167** 0/251** 0/198 0/165** 0/281** 13. شایستگی انسجام
*. معنادار در سطح05/0
**. معنادار در سطح 01/0

با توجه به نتایج آزمون همبستگی نشان داده شده در جدول 4، سطح معناداری مشاهده شـده در بیشتر رابطه های میان اجزای مدیریت دانش و شایستگی های محوری، کمتر از 1 درصد است، پس با اطمینان 99 درصد میتوان گفت؛ از یک سـو بـین زیربناهـا، فراینـد ها و اسـتراتژیهـایمدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از سوی دیگـر ، بـین انـواع شایسـتگیهـایمحوری نیز رابطه مثبت و معنادار تأیید می شود. درنهایت برخی از روابط میان زیربناها، فرایندها و استراتژی های مدیریت دانش با انواع شایستگی های محوری در سطح 01/0 و 05/0 معنادارند و برخی از روابط نیز معنادار نیستند. برای مثال، زیربنای انسانی و شایسـتگی هـای انسـجام رابطـه معناداری با یکدیگر ندارند. پس از استخراج روابط در سطح خرد، تـ أثیر مسـتقیم و غیـر مسـتقیماجزای مدیریت دانش بر شایستگی های محوری با اسـتفاده از مـدل سـازی معـادلات سـاختاریسنجیده شد که نتایج آن در شکل 2 نشان داده شده است. جدول 5 نیز نتایج آزمون فرضیه هـا را بر حسب ضریب مسیر (استاندارد شده)، ارزش t در سطح معناداری 01/0 و همچنین شاخص های برازش مدل ساختاری، نشان می دهد.

شکل
2
.
شایستگی

کسب

ساختاری

مدل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

محوری

های

شکل

2

.

  • 2