مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد ، دانشجویان، بالینی، حیطه، 4/449، >

مارس 12, 2018

گاه شهید بهشتی تعلق داشت )جدول 9(.
جدول 1: مقایسه دیدگاه دانشجویان دانشکدههای پرستاری پرستاری شهر تهران از وضعیت آموزش بالینی در سال 9313
P Value فاصله اطمینان )59%( میانگین وانحراف معیار دانشکدهها
> 4/449 14/17 12/31 11/44 ± 7/11 شاهد
> 4/449 11/94 17/41 19/33 ± 4/22 ارتش
> 4/449 17/91 41/72 14/43 ± 4/41 تهران
> 4/449 14/92 44/44 19/72 ± 97/94 بقیه الله
> 4/449 44/31 33/93 31/19 ± 7/44 شهید بهشتی
> 4/449 11/14 14/74 14/33 ± 93/49 آزاد

جدول 2: میانگین و انحراف معیار دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکدههای پرستاری شهر تهران از حیطههای آموزش بالینی
نظارت و ارزشیابی محیط بالین برخورد با دانشجو مربی اهداف و برنامه دانشکدهها
4/44 ± 4/13 1/44 ± 2/42 شاهد
4/32 ± 4/44 7/44 ± 2/31 ارتش
3/71 ± 9/41

4 ± 9/74 تهران
3/11 ± 9/14 1/44 ± 2/13

بقیه ا…
2/37 ± 4/47 4/14 ± 9/94 شهید بهشتی
3/71 ± 4/12 7/44 ± 2/37 آزاد
3/49 ± 9/27 1/44 ± 2/71 7/33 ± 2/19 جمع

آقائی و همکاران
نتایج مطالعه نشان داد که دانشجویان هر شش دانشکده تحت مطالعهدر شهر تهران، حیطه اهداف و برنامه آموزشی را با میانگین و انحرافمعیار 14/1 ± 12/91 خوب ارزیابی کردند و حیطه مربی را با میانگین و انحراف معیار 11/4 ± 73/94 را متوسط و 3 حیطه دیگر را که شامل برخورد با دانشجو با میانگین و انحراف معیار 19/2 ± 33/7، محیط بالین 71/2 ± 44/1 و نظارت و ارزشیابی 13/4 ± 44/4 بود را ضعیف ارزیابی کردند. در مجموع بیشترین میانگین ارزشیابی دانشجویان از حیطههای آموزش بالینی مربوط به حیطه اهداف و برنامه) 14/1 ± 12/91( و کمترین آن مربوط به نظارت و ارزشیابی) 27/9 ± 49/3( بود. آزمون کای دو بین سن واحدهای مورد مطالعه با دیدگاه از وضعیت آموزش بالینی در حیطههای مختلف ارتباط معنادار نشان نداد .
همچنین دیدگاه دانشجویان پرستاری دختر و پسر از وضعیت آموزش بالینی )اهداف و برنامه آموزشی) 449/4 = P(، مربی) 441/4 = P(، برخورد با دانشجو در بالین) 444/4 = P(، محیط بالین) 449/4 = P(، و نظارت و ارزشیابی) 444/4 = P( متفاوت بود) جدول 2(.

اطلاعات در جدول به صورت

میانگین آمده است.

بحث
این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشکدههای پرستاری و مامایی شهر تهران از دیدگاه دانشجویان دانشکدههای مذکور انجام شد. با بررسیهای انجام شده مشخص شد که در حیطه اهداف و برنامههای آموزشی که در بین 1 حیطه مورد بررسی بالاترین نمره را کسب کرد، اکثریت دانشجویان 1 دانشکده، وضعیت اهداف و برنامههای آموزشی را خوب گزارش که با مطالعه Kelly ،Nahas ،Hsu و
29
محمودیفر و همکاران همخوانی دارد، بگونه ای که هر کدام به نحوی ویژگیها و اهمیت حیطه اهداف و برنامههای آموزشی را در مطالعات مختلف به شکلهای مختلف نشان داده بودند )97-91(. درحالیکه در مطالعه حسن پور و بانی مهمترین مشکلات از دیدگاه دانشجویان ،مشخص نبودن اهداف و برنامههای آموزش بالینی بود )24(. Scheetz معتقد است برنامههای آموزشی تأثیر بسزایی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد. وی کاربرد مطالب نظری را در عمل، عامل عمده کسب مهارت حرفهای و کسب مهارت بالینی دانشجویان اعلام کرده بود )29(.

  • 2