مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد ، درک، مداخله، .، سبک، (سؤالات

مارس 12, 2018

هی گـروه مداخلـه پـس از آمـوزش و همچنین میانگین نمرات اجزای مدل پس از مداخله آموزشیافزایش معناداری یافت. همچنین میانگین نمره عملکـرد، دوماه پس از آموزش افزایش معناداری یافت (11).
برخی مطالعات نشان دادهاند که سبک زندگی سالمافراد سالمند، به دنبال مداخله آموزشی ارتقاء می یابـد (12). همچنـین مطالعـات مختلـف تـٔاثیـر مداخلـه آموزشـی بـر مؤلفههای مختلف سبک زندگی را نشان دادهانـد . از جملـهافزایش آگاهی، نگرش و عملکرد سـالمندان بـرای انجـامفعالیــت جــسمانی (7و13)، انجــام معاینــات و آزمایــشاتضروری سـالیانه، کـاهش مـصرف غـذاهای سـرخ کـرده،استفاده از روغن مایع گیاهی، قرار گرفتن در معرض تابش نور مـستقیم خورشـید، اسـتفاده از ویتـامین D و کلـسیم،استفاده از سالاد و سبزیجات (13)، اسـتفاده از روشهـ ای کنترل کننده استرس در سـالمندان (14)، ارتقـای سـلامتزنان در سنین یائسگی (14)، افزایش سـطح آگـاهیهـ ای تغذی ه ای در س المندان (16)، اف زایش ادراک، اح ساس و مهارت کنت رل بیماری و پیشگیری و کنترل عواقـب ناشـیاز آن در سـ المندان مبـ تلا بـ ه دیابـ ت (17) و بهبـ ود شاخص های مت ابولیک در آنـان (18) و کـاهش فـشارخون سالمندان مبتلا به پرفـشاری خـون (19) داشـته اسـت. در مطالعه حاضر تٔاثیر مداخله آموزشی براسـاس مـدل اعتقـادبهداشتی بر تمام ابعـاد سـبک زنـدگی و همچنـین سـطحسبک زندگی بررسی گردید.

روش مطالعه

مطالعه حاضر از نوع مداخله آموزشی نیمه تجربی باگروه مقایسه بـود کـه از بـین 24135 سـالمند شهرسـتاناسلامشهر 80 فرد 60 ساله و بالاتر مراجعه کننده به مراکـزبهداشتی درمانی شهرستان مذکور در سال 1393-1392 بااستفاده از روش نمونهگیری تـصادفی بـا روش تخـصیصتصادفی در دو گروه مداخله و مقایسه وارد مطالعـه شـدند.حجم نمونه محاسـبه شـده براسـاس یافتـههـ ای مطالعـهپایلوت در سطح اطمینـان 95% و تـوان آمـاری 80% و بـاتوجه به این که در مطالعـه اصـلی فاصـله بـین دو نوبـتپرسشگری 3 ماه می باشد و تفاوت بین دو گروه به احتمالزیاد، کمتر از تفاوت مشاهده شده در مطالعه پایلوت بود، بافرض 30% ریزش، 40 نفر در هر گروه بود.
معیارهای ورود به مطالعه داشتن سن 60 سال تمام یـابیشتر و رضایت به شرکت در مطالعه، بود. معیارهای خروج ازمطالعه عدم احراز شـرایط ورود بـه مطالعـه نداشـتن شـرایطجسمی مناسب برای پاسخ گویی به سؤالات، وجود مـشکلاتشناختی و بیماری روانی بود. ابزار گردآوری اطلاعات از یـکپرسشنامه سه وجهـی تـشکیل شـده اسـت کـه بخـش اول،اطلاعات دموگرافیک شامل 9 سؤال (سـؤالات 9-1 قـسمتمشخـصات فـردی)، در بخـش دوم، از پرسـشنامه اسـتاندارد سبک زندگی استفاده گردید. سؤالات سنجش سبک زنـدگیسالم دارای 5 حیطه و 46 سؤال به شـرح زیـر مـی باشـد : 1.
حیطه پیشگیری : شامل 15 سؤال (سـؤالات 15-6، 29، 44-40) 2. حیطـه فعالیـت جـسمی، ورزش، تفـریح و سـرگرمی: شامل 5 سؤال (سؤالات 5-1) 3. حیطه تغذیه سالم: شامل 14 سؤال (سؤالات 28-16) 4. حیطه مدیریت استرس: شـامل 5 سؤال (سؤالات 33-30، 39) و 5. حیطه روابط اجتماعی و بین فردی: شامل 7 سؤال (سؤالات 38-34، 46-45) می باشد. در هر سؤال به گزینه ای که معرف نامطلوب ترین سطح از سبک زندگی است نمره 1 و به سایر گزینه ها، به ترتیـ ب افـ زایش مطلوب یـت سـطح سـبک زنـدگی نمـرات 2، 3، 4 و 5 تعلـقمی گیرد. در چهار سؤال 34، 44، 45 و 46 برای مواردی که همسر نداشته باشند، نمره ای تعلق نمی گیرد. به این ترت یـب، ک متـرین نمـره قابـل اکتـساب از طر یـق پرسـشنامه ، 42 و بیشترین نمره، 211 می باشد. براساس این ابزار، سبک زندگی در 3 سطح طبقه بندی شـده اسـت: سـبک زنـدگی مطلـوب(211-156)، متوســ ط (155-99) و نــ امطلوب (98-42).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

امتیازات این بخش با پرسشنامه اصـلی کـه توسـط بابـک وهمکاران طراحی شـده بـود یکـسان بـود (4). بخـش سـوم،سؤالات طراحی شده توسط پژوهشگر براساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی شامل: الف) 7 سؤال مربوط به سازه حساسیتدرک شده (سؤالات 53-47)، ب) 7 سؤال مربـوط بـه سـازهشدت درک شده (سؤالات 60-54)، ج ) 7 سـؤال مربـوط بـهسازه موانع درک شده (67-61)، د ) 7 سؤال مربوط بـه سـازهمنافع درک شده (سـؤالا ت 74-68)، ه ) 7 سـؤال مربـوط بـهسازه خودکارآمدی (سؤالات 81-75). مقیاس و امتیاز هر کدام از این سازهها به این صورت در نظر گرفته شده است: کـاملاً موافق (نمره 5)، موافق (نمره 4)، بی نظـر (نمـره 3)، مخـالف(نمره 2)، کاملاً مخالف (نمـره 1). بـه ایـن ترتیـب حـداقل وحداکثر نمره به ترتیب 7 و 35 می باشد. کـسب نمـره بیـشتر،نشان دهنده قویتر بودن این سازهها در سالمند مـی باشـد . و) بخش پایـانی پرسـشنامه شـامل 3 سـؤال مربـوط بـه سـازهراهنماهای عمل (سؤالات 84-82) می باشد که مقیاس آن به صورت دو گزینه ای (بله و خیر) می باشد.
جهـت سـنجش روایـی و پایـایی ابـزار، پرسـشنامهتوسط 21 سالمند تکمیل گردید. سـ پس ایـن افـراد بـه دوگروه مداخله (6 نفر ) و مقایسه (15 نفر ) تقسیم شده و پس از مداخله آموزشی در گروه مداخله، پس از دو هفته مجـدداًپرسشنامه در هر دو گروه مداخله و مقایسه تکمیل گردید وهر نوبت با اطمینان 95% تطبیق داده شـد و اشـکالات آننیز برطرف گردید. این افراد بعـداً از مطالعـه اصـلی خـارجشدند. زمانی پایایی ارزشمند و قابل قبول است کـه مقـدارضریب آلفای کرونباخ بالای 7/0 باشد (20). ضریب آلفایکرونباخ بخش دوم پرسشنامه که مربوط به سنجش سبکزندگی است برابر با 76/0 می باشد (21).
مقدار ضریب آلفای کرونباخ قسمت سوم پرسشنامهبه قرار ذیل تعیین گردید : حـساسیت درک شـده (6/74%)، ش دت درک ش ده (9/66%)، موان ع درک ش ده (8/65%)، منافع درک شده (9/63%)، خودکفایتی (6/77%).
در مرحله پیش آزمـون، تمـامی افـراد مـورد مطالعـه،ابزارهای دموگرافیک، سنجش سبک زندگی و سازههای مدلاعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، شدت درک شده، موانعدرک شده، منافع درک شده، خودکفایتی و راهنماهایی بـرایعمل) را تکمیل نمودند . سپس مداخلـه آموزشـی فقـط بـرایگروه مداخله طی یک ماه و در قالـب 6 جلـسه آموزشـی بـهمنظور ارتقای سبک زندگی سالم به صورت هفتگی و مـنظمبرگزار گردید . مدت زمان هر یـک از جلـسات حـدود 60-45 دقیقه بود . نیازسـنجی اولیـه از طریـق مـصاحبه نیمـه بـاز ازمشارکت کنندگان انجام شد. در شروع هـر جلـسه، پژوهـشگرابتدا به مدت 10 دقیقه مقدم های در راستای موضوع موردنظر و با هدف گرم کردن جلسه همچنین مـرور مطالـب قبـل بـهطور خلاصه بیان می نمود. سپس به مـدت حـدود 40 دقیقـهمباحث جلسه موردنظر را باز نموده در صورت نیـاز از نمـایشعملی نیز استفاده می گردید. 10 دقیقه جهت پاسـخ گـویی بـهسؤالات سالمندان اختصاص می یافـت . در نهایـت پژوهـشگرمطالب را جمع بندی نموده و پایان جلسه را اعلام می نمود. در این جلسات، محتواهای آموزشی به شیو ههای زیر ارایه گردید : برای ساز ههای حساسیت درک شـده و شـدت درک شـده از فیلم آموزشـی، داسـتان ناتمـام، سـخنرانی، پرسـش و پاسـخ اسـتفاده گردیـد. بـرای سـازه منـافع درک شـده شـیوه هـای سخنرانی و پرسش و پاسخ به کار گرفته شد. برای سازه موانعدرک شده شیوه های بارش افکـار (Brain storming) و پرسش و پاسخ استفاده گردید. برای سازه راهنماهـایی بـرایعمل برگه های حقایق (Fact sheet) در اختیـار سـالمندانقرار گرفت . برای سازه خودکفایتی شیوههای بحث گروهـی ونمایش عملی همچنین تکنیک حل مـسأله گروهـی بـه کـاررفت. تمام مراحل انجام مطالعه بـا موافقـت مـدیریت شـبکهبهداشت و درمان شهرسـتان اسلامـشهر و مـسؤولین مراکـزبهداشتی درمانی شهرستان انجام گرفت، سعی شـد در مراکـزبهداشتی درمانی اختلالی در انجام وظیفه پرسنل ایجاد نشود،به افراد شرکتکننده در مطالعه در خصوص محرمانـه مانـدناطلاعات کسب شده از آن ها اطمینان خاطر داده شد و نتـایجپـس از پایـان مطالعـه در اختیـار شـبکه بهداشـت و درمـان شهرستان اسلامشهر قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها جهت گزارش توزیع داده های طبقه بندی شده از تعداد و درصد و برای گزارش توزیع دادههای کمـی از میـانگین و انحـرافمعیار استفاده شد. جهت بر رسی اثر مداخله بر پیامدهای کمی(با لحاظ مقادیر اولیه شاخص ها) از آزمون آنالیز واریانس برای تکرار مشاهدات استفاده گردید. جهت بررسی تٔاثیر مداخله بـرشاخص های طبقه بندی شده (سبک زندگی ) از آزمون کای دو استفاده شد . حد معنادار آماری کمتـر از 05/0 در نظـر گرفتـهشد.

یافتهها
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این مطالعه در مجموع 80 فرد 60 ساله و بـالاترش رکت کردن د. می انگین س ن اف