کس بسیار پرشاخه است به طورمیانگین 26- 17 شاخه، با واحد های D- گلوکوزیل جدا شده از پیوند های (6 1 ) است. اندازهی مولکولی آمیلو پکتین بزرگتر از آن است که به طور دقیق مشخص شود ولی مطالعات پراکنش نور حدود 106 D- گلوکوزیل در هر مولکول را نشان داد که آمیلو پکتین را یکی از بزرگترین ماکرو مولکول های موجود در طبیعت میکنند. همهی نشاستهها از این دو ترکیب ساخته شدهاند. نسبت آن ها در نمونههای نشاسته معمولا 20 به 80 آمیلوز به آمیلو پکتین است (یقبانی و محمدزاده، 1384 ؛ قنبرزاده و همکاران، 1388 ؛فاسیهودین23 و همکاران،1999).
نشاسته که به وفور در طبیعت یافت میشود، به دلیل قیمت پائین، قابلیت تجدید شوندگی و بازیافت زیستی، یکی از مواد خام جذاب و مورد علاقه برای استفاده در بسته بندیهای خوراکی محسوب میگردد. علاوه بر این حساسیت زا نبوده و به دلیل دارا بودن ویژگیهای مکانیکی و مقاومت در برابر نفوذ گازها، امکان به کارگیری و استفاده از آن در صنایع غذایی وجود دارد ( الماسی و همکاران، 1388 ؛ جوانمرد و همکاران، 1385؛ امینی، 1391)
نشاسته در طبیعت به شکل نیمه کریستالی وجود دارد با این توضیح که شکل کریستالی آن منحصرا مربوط به بخش آمیلو پکتین و حالت آمورفی آن نمایانگر بخش آمیلوز می باشد. آمیلوز پلیمر خطی تشکیل یافته از واحد های گلوکو پیرانوز با پیوند های4-1-D-? گلیکوزیدی می باشد درحالی که آمیلو پکتین یک پلیمر شاخه ای است که دارای پیوند های 6-1-D-? گلیکوزیدی نیز می باشد و از پلیمر های طبیعی با وزن مولکولی بالا محسوب می شود.(لویی24 ،2003)
2-4-1 روش های تولید فیلم نشاسته