کل1-7) بدست آمده بودند. مونومر در طی واکنش جانشینی نوکلئوفیلی2- کلرو-5-نیترو بنزو تری فلوئورید با 1،4- دای هیدروکسی نفتالن در حضور کربنات پتاسیم در حلال دیمتیل سولفوکسید و سپس احیا توسط هیدرازین درpd/c در حلال اتانول بدست آمد. تمامی پلیآمیدهای حاصله در حلال THF حل شدند. فیلمهای بدست آمده از استحکام و انعطافپذیری خوبی برخوردار بودند و دارای استحکام کششی MPa 63-88 و مدول کششی GPa 5/1-2/2 بودند. مقدار Tgs بین ?C228 و 256 گزارش شد و مقدار Td10s بالاتر از?C400 در جو نیتروژن گزارش شد ]28[.
شکل1-7- پلیآمید وگروههای آروماتیک آن
Hsiao و chang دو نوع پلیآمیدهای شامل اتصالات اتری انعطافپذیر که از دو مونومر 5´,2´- بیس(4-آمینو فنوکسی)- ]1،´1; 4´،[1´´ ترفنیل و 5´,2´- بیس(4-آمینو-2-تری فلوئورو- متیل فنوکسی)-]1،´1; 4´،[1´´ ترفنیل سنتز شدهاند را معرفی کردند. این پلیمرها در حلالهای قطبی بدون پروتون حل شدند و پلیآمیدهای مشتق شده از دیآمینها با دو گروه تری فلوئورو متیل حتی درTHF هم حل شدند فیلمهای انعطافپذیر و مقاوم ایجاد شده دارای استحکام کششی بین MPa85-106 و مدول درونیGPa 82/1-96/2 بودند. این پلیآمیدها دارایTg بین ?C206 و 263 و Td10? دارای مقدار بالای ?C400 در جو خنثی و اکسنده بودند ]27[. (شکل1-8)
شکل1-8- پلیآمید شامل اتصالات اتری و گروههای آروماتیک آن

1-5- عوامل موثر بردمای تبدیل شیشه ای(tg )
Tg به عواملی مثل وزن مولکولی، شاخه?های زنجیر، ناخالصی (مثلاً حضور مونومرهای باقیمانده) یا افزاینده?هایی مثل نرم کننده?ها، انعطاف پذیریِ زنجیر پلیمری، ساختار مولکولی (آثار فضایی) و شبکه?ای شدن بستگی دارد. در پلیمرهای متقارن، طبیعت شیمیایی زنجیر پلیمری یک فاکتور مهم درکاهش انعطاف پذیری زنجیر پلیمری و افزایش Tg است. هر چه انعطاف پذیری بیشتر باشد یعنی پیچش و تحرک زنجیرها راحت?تر باشد، Tgپایین?تر است مثلاً پلی(دی متیل سیلوکسان)، Tg پایین?تری نسبت به پلی اتیلن و یا پلی اتیلن اکساید دارد، زیرا پیوندهای Si-O، توانایی تحرک پیچشی بیشتری دارند. زنجیرهای خطی نسبت به زنجیرهای شاخه‏دار درصد بلوری شدن بیشتری دارند و به همین دلیل Tg آنها بالاتر می‏باشد. هر چه تعداد گروه‏های عاملی قطبی نیز بیشتر باشد، Tg بیشتر می‏شود. به عنوان مثال پلی آمیدها دارای پیوند دوگانه‏ی قطبی هستند که در پلی اترها وجود ندارد و به همین دلیل Tg پلی آمیدها از پلی اترها بالاتر می‏باشد [1].
شکل1-9- انعطاف پذیری پلی(دی متیل سیلوکسان ) که باعث کاهش مقدار عددی tg می شود
اغلب می?توان با وارد کردن گروه?هایی که باعث سختی زنجیر و عدم تحرک آن می?شوند، Tg را بالا برد مثلاً زنجیری که شامل حلقه?های پارا- فنیلنی است با نام پلی (پارا- فنیلن)، ساختاری صلب دارد که باعث افزایش Tg می?شود. پس پلی (فنیلن اکساید)، Tg بالاتری نسبت به پلی (اتیلن اکساید) دارد و پلی (پارا- زایلیلن) نیز Tg بالاتری از پلی اتیلن دارد [45,76]. تعداد مناطق بلوری در پلیمرهای متفاوت، فرق می?کند. هر چه تعداد مناطق بلوری بیشتر باشد، Tg بالاتر است. تقارن هم بر روی Tg تأثیر می?گذارد و افزایش تقارن موجب افزایش Tg میشود. در پلی (متیل متا کریلات)، Tg برای سه آرایش ممکن ایزوتاکتیک13، اتاکتیک14 و سیندیو تاکتیک15، به ترتیب 45، 105 و°C145 است. شبکه?ای شدن نیز تحرک مولکولی را محدود کرده و Tg را افزایش می?دهد [7,8,27].
1-6- عوامل مؤثر بر دمای ذوب (Tm )
عوامل ترمودینامیکی تأثیر زیادی بر روی Tm می?گذارند. در دمای ذوب (Tm)، تغییرات انرژی آزاد صفر است. مشخص شده است که Tm بالا، ناشی از تغییرات آنتالپی زیاد و یا تغییرات آنتروپی کم می?باشد [69]. تقارن، پیوندهای بین مولکولی، شاخه?دار شدن و وزن مولکولی زیاد سبب افزایش Tm میشوند. هر چه تعداد مناطق بلوری در زنجیر یا شبکه?ی پلیمری بیشتر باشد، تغییرات آنتروپی کمتر و Tm بالاتر است. مولکول?های خطیِ متقارن مثل پلی اتیلن، تفلون و مولکول?های با زنجیرهای پیچیده?تر شامل گروه?های-O- ،-COO- و-CONH- (پلی ?اترها، پلی ?استرها و پلی?آمیدها) بسیار متقارن هستند و Tm بالایی دارند [104]. پلی?آمیدها، پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی تشکیل میدهند که این عامل باعث افزایشTm میشود ]20[.
شکل1-10- پیوند هیدروژنی بین زنجیرههای مجاور در پلی آمیدها، پیوند هیدروژنی بین زنجیرههای نایلون-6،6
1-7-ارتباط بین Tg و Tm
Tm یک انتقال مرتبه?ی اول است در حالیکه Tg یک انتقال مرتبه?ی دوم می?باشد. بنابراین پیدا کردن یک ارتباط بین این دو مشکل است، ولی اگر دما برحسب کلوین باشد، نسبت Tg/Tm اغلب بین 67/0- 5/0 است که این نسبت در شکل 1-11 نشان داده شده است. برای پلیمرهای متقارن این نسبت نزدیک 5/0 است، ولی برای پلیمرهای نامتقارن، این نسبت نزدیک 75/0 می?باشد. این نسبت را می?توان به این صورت توضیح داد که در زنجیرهای نامتقارن ،آثار فضایی مانع از چرخش زنجیر پلیمری شده و به همین دلیل، Tg افزایش می?یابد و برعکس، با افزایش تقارن، Tgکاهش پیدا می?کند [8].

شکل1-11- نمودار ارتباط بین Tg و Tm
1-8- آنالیزهای حرارتی
تکنیک?های آنالیز حرارتی عبارتند از ترموگراویمتری16(TGA)، آنالیز گرمایی دیفرانسیلی17 (DTA)، کالریمتری روبشی دیفرانسیلی18(DSC)، ترمومکانومتری19(آنالیز گرمایی مکانیکی) (TMA)، آنالیزگرمایی دینامیکی (DMA) و ترموپتومتری20 (TOA). اخیراً، اندازه?گیری?های همزمان ترکیبی از تکنیک?های مختلف استفاده می?شوند [7,8,66[. آنالیز گرماوزنی و گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی به دلیل اهمیت آن ها تا حدودی بیشتر بررسی می شود.
در روش ترموگراویمتری21 ((TGA تغییرات جرمی یک نمونه را به صورت تابعی از دما در یک مد روبشی و یا به صورت تابعی از زمان در یک مد همدما آزمایش می?کند.
اطلاعاتی که با استفاده از نمودار TG می?توان بدست آورد عبارتند از:
1- دماهای تجزیه شدن (Tdi,Td,Tde)

2- دمای پیک نمودارهای مشتق شده از TGA
3- جرم باقیمانده دریک دما ودرمحدوده?ی دمایی °K870-720 (mT)
4- جرم از دست رفته در اثر تبخیر مواد با وزن مولکولی کم
5- انرژی فعالسازی تجزیه شدن و سرعت تجزیه شدن
دو نوع دستگاه کالریمتری روبشی دیفرانسیلی (DSC) وجود دارد: نوع تصحیح توان (PC-DSC) و نوع شار گرما. درPC-DSC ، هدف اصلی این است که دمای نمونه و مرجع درسرتاسر برنامه?ی دمایی یکسان نگه داشته شود. اگر یک اختلاف دما بین نمونه و مرجع که به علت تغییر فاز در نمونه است، وجود داشته باشد، انرژی ذخیره می?شود تا اختلاف دما کمتر از یک حد آستانه شود. در نوع شار گرما، اختلاف دما بین نمونه و مرجع برحسب دما یا زمان، تحت شرایط دمایی کنترل شده اندازه?گیری می?شود و اختلاف دما با تغییرات گرما همزمان است [13].
از جمله کاربردهای DSC که میتوان با دستگاه های مختلفِ آن، اندازه گیری نمود عبارتند از: تعیین دماهای انتقال فاز مرتبه?ی اول، دمای ذوب (Tm)، دمای انتقال از حالت کریستال به مایع (TLC-L)، انتقال کریستال به کریستال، دمای کریستاله شدن (TC)، دمای کریستاله شدن سرمایی (TCC)، دمای کریستاله شدن شبه ذوب (Tpmc)، دمای کریستاله شدن مایع به مایع (TL-LC)، دمای انتقال شیشه?ای (Tg)، اختلاف ظرفیت گرمایی در Tg (Cp?)، دمای تجزیه شدن (Td) ، انرژی فعالسازی، آنتروپی انتقال و غیره [13].
1-9-پلیآمیدهای تجاری
پلیآمیدهای کاملا آروماتیک پلیآمیدهای سنتز شدهای هستند که حداقل 85% از گروههای آمیدی به طور مستقیم به دو حلقه آروماتیک مقید میشوند [80]. پلیآمیدهای آروماتیک به سبب ویژگیهای مکانیکی و حرارتی برترشان به عنوان پلیمرهای با عملکرد بالا در نظر گرفته شدهاند، که آنها را برای فناوریهای پیشرفته مناسب و مفید میسازد. از آنها به عنوان جایگزینهای سودمند برای فلزات یا سرامیکها در کالاهایی که در حال حاضر بکار میروند یا حتی به عنوان موادی در کاربرد تکنولوژیهای جدید میتوان استفاده کرد [80,83].
بهعنوان نمونه پلیآمیدهای گرمانرم مانند پلی?- کاپرولاکتام (نایلون 6) و پلیهگزامتیلن آدیپامید (نایون 6,6) از جمله پلیمرهای مهندسی هستند که دارای استحکام کششی و قابلیت مفتولشدن بالا، مقاومت شیمیایی خوب، ضریب اصطحکاک کم، عایق الکتریکی خوب و ویژگی فراورش آسان میباشند. البته، این پلیمرها معایبی مانند، جذب رطوبت بالا، پایداری ابعادی کم، دمای شکست حرارتی کم و به خصوص آتشگیری آسان را دارند [18,95].
پلی(پارا- فنیلن ترفتالامید) (PPPT) و پلی(متا- فنیلن ایزوفتالامید) (PMPI) ابتداییترین، سادهترین و شناخته شدهترین آرامیدهای تجاری هستند (شکل 1-12). بخاطر پایداری دمایی بالا، استحکام مکانیکی عالی و مقاومت شیمیایی خوبشان در زمرهی پلیمرهای با عملکرد بالا میباشند. این دو میتوانند به الیاف سنتزی با استحکام بالا تغییر شکل یابند. مواد تغییر شکل داده شده کاربردهایی در پارچهها، پوششها و پرکنندههای پیشرفته به عنوان آمیزههای پیشرفته در صنایع جنگ افزارها و صنایع فضایی به عنوان جایگزینهایی برای پنبه نسوز، عایق سازی الکتریکی، زره پوش ضد گلوله، فیلترهای صنعتی، روپوش محافظ و لباس ورزشی دارند [22]. دماهای گداز بسیار بالا در آرامیدهای تجاری که بالای دمای تجزیهشان واقع میشود و حلالیت پایین آنها در محلولهای آلی معمول باعث مشکلات فراورش شده و کاربردشان را محدود میکند. در نتیجه، تحقیقات پایهای و کاربردی اخیر بر روی بهبود فرآیندپذیری و حلالیت آنها تمرکز دارد به این منظور که حوزهی کاربردهای تکنولوژیکی این مواد را گسترش دهند.
اولین آرامید با جهتگیری پارا،