مکن است رخ بدهند. بنابراین برای تهیه یک پلی‌آمید آروماتیک با زنجیرهای جانبی حاوی گروههای عاملی حساس بوسیله این روش، بررسی و در نظر گرفتن واکنش های جانبی اهمیت زیادی دارد.
اخیرا این روش با استفاده از بسپارش تراکمی به کمک ماکروویو اصلاح شده است. پرتوهای ماکروویو (MW) برای انجام واکنش های شیمیایی فوق العاده سریع و گاها غیرمعمول استفاده می‌شوند. از مزایای این روش می‌توان به انعطاف پذیری و سرعت بیشتر، بهبود خواص و کیفیت محصولات و سنتز موادی که با روش های گرمایی قابل تولید نیستند اشاره کرد. بنابراین سنتز به کمک ماکروویو پلی‌آمیدها، برای توسعه دادن تراکم دی اسیدهای آروماتیک و دی آمین ها تحت شرایط یامازاکی انجام داده می‌شود.
در این روش سیستم گرمایش متداول، یعنی حمام روغن کنترل دما، بوسیله سیستم ماکروویو جایگزین می‌شود که زمان واکنش را تقریبا از 4 ساعت به 2 دقیقه کاهش می‌دهد. پلیمرهای تهیه شده توسط هر دو روش گرانروی های ذاتی قابل مقایسه با هم دارند . [32,34,33,5]
همچنین ماکروویو برای توسعه بسپارش تراکمی دی اسیدها با دی ایزوسیانات های آروماتیک و آلیفاتیک و تهیه پلی‌آمیدهای سمی آروماتیک و آرامید ها استفاده می‌شود .[36] واکنش در کمتر از 5 دقیقه کامل می‌شود و پلیمر هایی با گرانروی ذاتی بین dl/g 51/0 و 2/0 حاصل می‌شوند.
اخیرا استفاده از مایع های یونی به جای حلالهای آلی، از نظر زیست محیطی توجه قرارگرفته است. مایع های یونی نمک های آلی می‌باشند که در دمای محیط مایع هستند. بر اساس این دیدگاه مخلوط حلالهای استفاده شده در بسپارش تراکمی دمای پایین، مثل (DMF, DMA, NMP) و حلالهای روش یامازاکی NMPو پیریدین می‌توانند بوسیله مایع های یونی جایگزین بشوند. مایع های یونی غیرفرار، اشتعال ناپذیر، دارای مقاومت گرمایی بالا، فشار بخار پایین و قطبیت بالا و ثابت دی الکتریک بالا می‌باشند که بسیاری از ترکیبات آلی، غیرآلی و آلی- فلزی و از جمله پلی‌آمیدهای آروماتیک را حل می‌کنند.
بنابراین آرامیدهای سازگار با محیط زیست با استفاده از مایع های یونی بوسیله تری فنیل فسفیت (TPP) ،برای توسعه تراکم مستقیم گرههای اسید و آمید، پرهیز از استفاده از حلال های مضر شبیه پیریدین و NMP و توسعه واکنش دی اسیدها و دی آمین ها در دمای پایین تهیه می‌شوند.
علاوه بر این بسپارش تراکمی می‌تواند بوسیله روش گرمایش با دمای بالای معمول، با استفاده از TTP به عنوان پیش برنده تراکم یا به کارگیری MW انجام بگیرد. بدینسان زمان انجام واکنش از ساعت به دقیقه می‌رسد. پلیمرهایی که ساختمان شیمیایی مشابه و گرانروی ذاتی قابل مقایسه ای دارند از هر دو روش گرمایی که بدست آیند، دارای وزن مولکولی یکسانی هستند .[64,26,30,31,27,37,2935,42]
1-5-3- روش های دیگر پلیمریزاسیون
گروه عظیمی از روش های سنتزی برای تهیه پیوندهای آمیدی آروماتیک یا آلیفاتیک-آروماتیک در شیمی آلی وجود دارند که از بعضی از آنها برای تهیه پلی‌آمیدها استفاده می‌شود.به تعدادی از این روش هادر زیر اشاره می‌شود: