ط به پروسیجرهای مراقبتی )علائم حیاتی، احتیاطهای مورد نیاز ایزولاسیون، تجویز اکسیژن، ساکشن و معاینه فیزیکی(، قسمت سوم شامل 6 گزینه و مربوط به گزارشنویسی، قسمت چهارم شامل 18 گزینه و مربوط به انجام و تفسیر آزمایشات )گرفتن کشت و تفسیر نمونههای کشت بیمار(، قسمت پنجم شامل 33 گزینه و مربوط به داروها )آگاهی از اثر و عوارض و مراقبت پرستاری داروهای مورد استفاده در بیماریهای مختلف(، قسمت ششم شامل 3 گزینه و مربوط به کار با تجهیزات درمانی و قسمت هفتم شامل 10 گزینه و مربوط به مراقبت قبل، حین و بعد از روشهای تشخیصی میباشد.
روایی این پرسشنامه در مطالعه ثابتی و همکاران )1237( و نصیریانی و همکاران )1282( به روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین پایایی این پرسشنامه در این دو مطالعه به ترتیب 32/7α = و 8/7r = بود )3, 10(. روایی آن در مطالعه حاضر به روش اعتبار
محتوا تعیین گردید، بهطوریکه پرسشنامه به ده نفر از اساتید ومتخصصین مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ارسال و نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعمال گردید. به منظور تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، بهطوریکه پرسشنامه به 37 نفر از دانشجویان سال آخر پرستاری داده شد و سپس پایایی آزمون مورد تأیید قرار گرفت )03%α = (.
نحوه نمرهدهی بدینگونه بود که در صورت عدم برخورد با مورد در دوران دانشجویی نمره صفر، فقط مشاهده مورد در دوران دانشجویی نمره یک، کسب مهارت ناقص در دوران دانشجویی )توانایی انجام کار با نظارت و کمک دیگران( نمره دو و کسب مهارت کامل در دوران دانشجویی )توانایی انجام کار به طور مستقل( نمره سه در نظر گرفته شد. بنابراین دامنه نمرات حاصل از این پرسشنامه بین صفر و 207 تعیین شد. طبقهبندی نمرات به صورت تقسیمبندی چارکی و برای نمره کل به صورت 143-7 ضعیف، 382-142 متوسط، 433-386 خوب و 207-427 عالی درنظر گرفته شد )3(.
حیطهها نیز بر اساس نمرات از سطح ضعیف تا عالی نمرهدهی شد. بهطوریکه در حیطه مراقبت از مددجوی مبتلا به بیماریهای شایع داخلی-جراحی 43-7 ضعیف، 82-42 متوسط، 138-86 خوب و 101-133 عالی، حیطه پروسیجرهای مراقبتی 47-7 ضعیف، 81-41 متوسط، 131-83 خوب و 163-133 عالی، در حیطه گزارشنویسی 4-7 ضعیف، 3-2 متوسط، 12-17 خوب و 18-14 عالی، در حیطه انجام و تفسیر آزمایشات 12-7 ضعیف، 30-14 متوسط، 41-38 خوب و 24-43 عالی، در حیطه داروها 31-7 ضعیف، 42-33 متوسط، 62-44 خوب و 80-66 عالی، در حیطه کار با تجهیزات درمانی 6-7 ضعیف،
12-0 متوسط، 37-14 خوب و 30-31 عالی و در حیطه مراقبت قبل، حین و بعد از روشهای تشخیصی 13-7 ضعیف، 32–12 متوسط، 28-
36 خوب و 21-23 عالی تعیین شد )3(.
جهت اجرای پژوهش ابتدا با اخذ معرفینامه از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، فهرستی از همه دانشجویان سال آخر پرستاری تهیه و نام دانشجویان شرکتکننده مشخص شد. سپس به آنها مراجعه و پس از توضیح راجعبه پژوهش و کسب رضایت، پرسشنامه تکمیل و اطلاعات جمعآوری شد، سپس اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
در مورد ملاحظات اخلاقی، به مشارکتکنندگان درباره مطالعه اطلاعات لازم ارائه شد و این اجازه به آنها داده شد که داوطلبانه شرکت در تحقیق را انتخاب یا رد کنند. اطلاعات جمعآوری شده به صورت محرمانه گردآوری و پس از بهره-برداری در فایل محرمانه و مناسب نگهداری شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارSPSS ویرایش 37 و از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندگانه با سطح معناداری 72/7α = استفاده شد.

  • 2