نبی استاد وجود ندارد (15).
برخی عبارات مقیاس طراحی شده که از بار عـاملیبالا برخوردار بوده اند، در مطالعات مشابه نیز حـایز اهمیـتشناخته شده اند؛ مثلاً، مشخص بودن طرح درس و اهـدافتدریس، تسلط اسـتاد بـه موضـوع درس، معرفـی منـابع وداشتن تجربیات کافی، از شاخص هـای مهـم در ارزشـیابیاستاد تلقی شـد ه انـد کـه بـا یافتـه هـ ای حاصـل از برخـیمطالعات هـم خـوانی دارد (4و7). در پـژوهش انجـام شـدهتوسط Pavlina و همکاران، دانشـجویان ویژگـی هـ ایی نظیر ارایه مثال ها و تمرینات مناسب، برخورداری از دانـشو تخصص مناسـب در پاسـخگویی بـه سـؤالات، توضـیحمحتوا به صورت شـفاف و روشـن نمـودن اهـداف دوره ووظایف و تکالیف دانشجویان را از مهم تـرین ویژگـی هـ ای مدرس عنوان نمودند (17).
از سوی دیگر، عبـاراتی نظیـر »داشـتن اعتمـاد بـهنفس« یا »استفاده از وسایل کمک آموزشـی « در مقیـاسطراحی شده، به دلیـل داشـتن بـار عـاملی پـایین، حـذفگردیدند، که در ایـن زمینـه، مطالعـه انجـام شـده توسـطPavlina و همکــاران نیــز نشــان داده اســت از نظــردانشجویان، کمتـرین اولویـت در زمینـه کیفیـت تـدریساستاد، به کارگیری فناوری های نوین جهت تدریس می باشد (17). از سوی دیگـر، عبـارات حـذف شـده فـوق، از نظـردانشجویان دیگـر (7و18) و یـا صـاحبنظـران (4)، حـایز
اهمیت بسیار تلقی می شوند. به عنوان نمونـه در خصـوصاعتماد به نفس استاد، شاید بتوان بر این نکته تأکیـد کـردکه اگرچه دانشجویان به راحتی، وجود یا نبـود اعتمـاد بـهنفس را در استاد تشخیص می دهند و این امر می توانـد درفرآیند تدریس و یادگیری تأثیر داشته باشد (7)، اما در عین ح ال، حیط ه شایس تگ یه ای ف ردی م درس، بای د ب ر توانمندی، تجربیات، نگرش، دانش و مهارت تأکید کند که ناشی از آموزش رسمی افـراد هسـتند و در طـول زنـدگی حرفـه ای، قابـل توسـعه مـی باشـند . امـا نظـام مبتنـی بـر ویژگی های فردی، مواردی مانند توانـای ی هـ ای شـناختی وهوشی را در بر می گیرد که در طول عمر، ثبات نسبی دارند و کاملاً تحت کنترل انسان نیستند (8).
آلفای کرونباخ مقیاس طراحی شده، نشـان دهنـده همسانی درونی بالای عبارات مقیاس می باشد که پا یـایی مقیاس را تأیید می نماید. پایایی مقیاس با شـیوه آزمـون مجدد نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده از دو بار اجرای آزمـون ، ثبـات بـالای مق یـاس را نشـان مــی دهــد. اگرچــه ارزشــیابی هــای دانشــجویان، بیشــتر نشان دهنده رضایت دانشجویان از اساتید اسـت تـا میـزانیـادگیری آن هـا، بـا ایـن وجـود، از ثبـات لازم برخـوردار می باشد. پایـایی نتـایج ارزشـیابی، بـه تعـداد دانشـجویانبستگی دارد. هرچه تعداد دانشـجویان بیشـتر، پایـایی نیـزبیشتر خواهد بود و زمانی که تعداد دانشجویان در کـلاساز 30 نفر کمتر نباشـد، نتـایج پایاسـت (6). بـا توجـه بـه همسانی درونی بالای مقیاس، ام کـان تقل یـل عبـارات در مطالعات آتی وجود دارد که این امر مم کـن اسـت سـبب سهولت بیشتر کاربرد مقیاس مذکور گردد.
بیشتر دانشگاه های جهـان از جملـه دانشـگاه هـ ای کشور ما، پرسش از دانشجویان را تنها منبع یا مهـم تـرینمنبع ارزیابی کیفیت فرآیند تدریس تلقی می کننـد اگرچـه،اعتبار و پایایی داده های حاصل از این روش، با تردیدهایی روب ـه رو اس ت. در ای ن راس تا، برخ ی پ ژوهش ه ا، بــه راهکارهایی برای اجتناب یا کاهش خطای سوگیری اشـارهمـی کننـد کـه یکـی از آن هـا، دخالـت مدرسـان در تهیـه فرم های ارزشیابی است (19). در این راستا، شـاید یکـی ازنقاط قوت پژوهش حاضر را بتوان، کسب نظرات مدرسـیندر مرحله طراحی عبارات ابزار و همچنین، بررسـی روایـیمحتوا و صوری ابزار دانست.
یکی از نکـات مهـم در ارتقـای کیفیـت ارزشـیابیمدرس از سوی دانشجویان، توجیه مناسب و تشریح دلایل انجام ارزشیابی، پیش از ارایه پرسشنامه ها بـه دانشـجویاناست. در پژوهش انجام شده توسـط ضـیایی و همکـاران،تقریباً تمامی دانشجویان، وجود یک برنامه توجیهی قبل از توزیــع پرسشــنامه هــا را بــرای دانشــجویان، بســیار لازممی دانستند (5).
همچنین، لازم است برخی ویژگی های دانشـجویاننظیر انگیزش و علاقـه بـه رشـته تحصـیلی و حرفـه نیـزمدنظر قرار گیرد. مسلم است اگر دانشجویان انگیزه کـافینداشته باشند، عملکـرد آنـان بـه عنـوان معیـار ارزشـیابیمدرس، ضعیف خواهد بود زیرا انگیـزش، یکـی از اجـزایجدایی ناپذیر عملکرد محسوب می شود (1و8).

نتیجهگیری

ارزشــیابی اســتاد توســط دانشــجو بــا اســتفاده ازپرسشنامه، کاری است که به طور معمول انجام می شود اما برای استفاده از نتایج این ارزشیابی هـ ا، بایـد داد ه هـ ای بـهدست آمده، از روایی و پایـایی لازم برخـوردار باشـند لـذا،مهـ متـرین ویژگـی ایـن پرسشـنامه هـا، روایـی و پایـایی آن هاست (5). در عین حال، اگر فعالیت های کلی تـدریس،شامل ابعاد و جنبه های متفاوتی باشد، ارزشیابی تـدریس رانمی توان با استفاده صرف از فرم های ارزشیابی دانشجویان انجام داد؛ لذا لازم است تا طیـف وسـیعی از اطلاعـات، ازمنابع متفاوت جمع آوری شود تا بتوان با اطمینان بـالا، بـهارزیابی کیفیت تدریس مدرسین مبادرت ورزید.

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضـر، طـرح پژوهشـی مصـوب شـورایپژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بـوده اسـت. پژوهشگران بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از کلیه افرادی که در انجـام پـژوهش مسـاعدت نمـوده انـد ، اعلام می دارند.
منابع

1 – Ghazi Tabatabaee M, Yousefi Afrashteh M. [Relationship analysis of some of the variables associated with teaching evaluation by students: An application of structural equation modeling]. Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education. 2012; 18(2): 83-107. (Persian) 2 – Morrison J. ABC of learning and teaching in medicine: Evaluation. BMJ. 2003; 326(7385): 385387.
– Amini M, Honardar M. [The view of faculties and medical students about evaluation of faculty teaching experiences]. Journal of Semnan University of Medical Sciences. 2008; 9(3): 171-177. (Persian)
– Yazdani Sh, Homayuni Zand R. Proposing Comprehensive Faculty Members Evaluation System & Academic Governance. Available: http://old.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/ViceChancellorEducation/ Management%20study/Scholarship/Documents/02.%201st%20Proposal.pdf, Accessed April 7, 2013.
– Ziaee M, Miri M, Haji-abadi M, Azarkar Gh, Eshbak P. [Academic staff and students’ impressions on academic evaluation of students in Birjand university of medical sciences]. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2006; 13(4): 61-67. (Persian)
– Shakournia A, Elhampour H, Mozaffari A, Dasht Bozorgi B. [Ten year trends in faculty members’ evaluation results in Jondi shapour university of medical sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 7(2): 309-315. (Persian)
– Hossini M, Sarchami R. [Attitude of students of Qazvin medical university towards priorities in teacher’s assessment]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2002; 22: 33-37. (Persian)
– Pazargadi M, Khatiban M, Ashktorab T. [Performance evaluation of nursing faculty members: A qualitative study]. Iranian Journal of Medical Education. 2009; 8(2): 213-228. (Persian) 9 – LoBiondo-Wood G, Haber J. Nursing Research. 6th ed. St. Louis: Mosby Co; 2006.
– Rassouli M. [Structural equation modeling for spiritual coping in institutionalized adolescents].

Dissertation. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2008. (Persian)
– Burns N, Grove SK. The Practice of Nursing research. 6th ed. St. Louis: Saunders; 2009. 12 – Gerrish K, Lacey A. The Research Process in Nursing. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2006.
– Yaghmaie F. Content validity and its estimation. Journal of Medical Education. 2003, 3(1): 25-27.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– Munro BH. Statistical Methods for Health Care Research. 5th ed. Philadelphia: LWW; 2005.
– Tootoonchian M, Changiz T, Alipur L, Yamani N. [Faculty members’ viewpoints towards teacher evaluation process in Isfahan university of medical sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2006; 6(1): 23-31. (Persian)
– Sporen P, Mortelmans D, Van Loon F. Exploratory structural equation modeling: Application to SET-37 questionnaire for students’ evaluation of teaching. Procedia Social & Behavioral Sciences.
2012; 69: 1282-1288.
– Pavlina K, Bank Zorik M, Pongrac A. Student perception of teaching quality in higher education.
Procedia Social & Behavioral Sciences. 2011; 15: 2288-2292.
– Dehghani Tafti MH, Baghianmoghadam MH, Ehrampoush MH, Ardian N, Seyghal N.
[Investigating students’ attitud