افراز متضمن کمتـرین خطـا از یـک سـاختاراجتماعی پیش فرض است (دورین، باتاجلج و فرلیگوج، 2005). این رویکرد مسـتقیم مـدل سـازی بلوکی تعمیم یافته، به دلیل بی نیاز بودن به تعریف هم ارزی و بهینه یـابی ، بـر مـدل سـازی بلـوکیکلاسیک برتری دارد، اما به دلیل استفاده از رویه جست وجوی محلی برای یـافتن بهتـرین بـردارافراز ت أمینکننده کمترین خطا از ساختار از پیش معلوم، در شبکههای بزرگ تر از 100 گره بسـیار زمان بر است؛ ضمن آن که به تعیین ساختار اجتماعی بـه عنـوان ورودی نیـاز دارد . از ایـن رو، در مواردی که این ساختار به هر دلیلی نـامعلوم باشـد، کـاربردی نیسـت. از آنجـا کـه در داده هـایپژوهش حاضر، شبکه ای متشکل از دو رابطه تجارت و دیپلماسی بین 173 کشـور جهـان احصـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Positional analysis
Blockmodeling
شده است و هدف اسـتخراج سـاختار متضـمن الگـوی پیونـد بـین تجـارت و دیپلماسـی اسـت،مدل سازی بلوکی تعمیم یافته موضوعیت نداشته و غیرکـاربردی اسـت. از سـویی، رویکـرد کلـیمحققان در مدل سازی بلوکی احتمالی، بعد از مشارکت اندرسون، وسـرمن و فاسـت (1992)، بـررویه های یافتن درستنمایی بیشینه1 متکی هستند، این رویه ها به لحاظ محاسباتی زمان برنـد و درشبکه های چند رابطه ای بزرگ همچون شبکه تجارت و دیپلماسی بین الملـل ، کـاربردی نیسـتند.
تجربه اتخاذ این رویه ها نظیر مدل بلوکی احتمالی اسنیجدرز پیاده سازی شده در ماژول BLOCK بسته نرم افزاریStOCNET (نویکی و اسنیجدرز، 1997 و 2001) به همگرایی منجر نشد و مدل بلوکی احتمالی هندکوک، رافتری و تانتروم (2007) در بسته نرم افـزاریlatentnet پـس از سـهروز اجرا در پیکـره بنـدی (CPU:Intel Core 2 Duo T7100 1.8 GHz |RAM Memory:
2048 MB) به همگرایی نرسید و پاسـخی بـه دسـت نیامـد. از ایـن رو، مـدل بلـوکی احتمـالیاندرسون و همکارانش، تنها روش صرفه جویانه مدل سازی بلوکی احتمالی است که در شبکه چند رابطه ای تجارت و دیپلماسی بـین الملـل کـاربردی، تعبیرپـذیر و واجـد مفهـوم اسـت. مشـارکتاندرسون و همکارانش، مبتنی بر اولین کلاس نمایی از گرافهای تصـادفی اسـت و در آن بـرایبنای مدل بلوکی احتمالی، از خوشهبندی بر اساس پارامترهای مدل 1p برازش شده بـه داده هـایرابطه ای استفاده می شود و خوشه بندی K-means توسط اندرسون و همکارانش به کارگرفته شده است. این روش امکان استفاده در محیطهای چند رابطه ای را فراهم می کنـد کـه از مزیـت هـایروش اندرسون و همکارانش به شمار می رود. از این رو برای درک بهتر به تعریـف مـدل 1p نیـازداریم.
مدل 1p هولند و لینهارد
در ادبیات موضوعی تحلیل شبکه اجتماعی، اولین کلاس از مدلهای نمایی گرافهای تصـادفیمدل 1p ، نخستین بار توسط هولند و لینهارد (1981) معرفی شد. در مدل احتمالی 1p، رخـداد هـردوگانه، مستقل از سایر دوگانه ها تلقی می شود. احتمال رخداد هر دوگانه مفروض، به صورت رابطه 7 است.
رابطه 7) + ++=,=log
++ ++
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maximum likelihood Estimation
در این رابطه، دوگانه متشکل از دو کنشگر i وj به همراه تمام بندهای ممکن بین آنهـا؛ α ها پارمترهای معاشرت پذیری1؛ ها پارامترهای محبوبیت2؛ پارامتر تقابـل 3؛ پـارامترانتخاب کلی4 و ها الزامات ریاضیاتی هستند. حال با اسـتفاده از اصـل اسـتقلال دوگانـه ای برای تابع احتمال کل شبکه داریم:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رابطه 8) = == ( )
در پژوهش حاضر به منظور برازش مدل از بسـت ه نـرم افـزاریStOCNET بـوئر ، هویسـمن،اسنیجدرز، ویچرز و زگلینک (2006) استفاده شده است.
ارزیابی برازندگی مدل بلوکی
از آنجا که هر مدل بلوکی دربردارنده نظریه ای درباره ساختار اجتماعی است، واجد قابلیت بـرآوردبندهای رابطهای است. از این رو، مدل بلوکی ای که بـرآورد نزدیکـی بـه مقـدار واقعـی بنـدهایرابطه ای تولید کند، مدل بلوکی بهتری است. این تعبیر بهتر بودن، معادل برازندهتـر بـودن اسـتکه با آمارههایی نظیر نسبت درستنمایی لگاریتمی،2G ، سنجیده میشود. این آمـاره در مشـارکتاندرسون و همکاران به عنوان شاخص منعکسکننده میزان فقدان برازش استفاده شده اسـت و در پژوهش حاضر هم به عنوان شاخص ارزیابی نیکویی برازش استفاده میشود.
مدل بلوکی احتمالی برازنده
به دلیل دست نیافتن به جواب یکتـا توسـط الگـوریتمK-means (هارتیگـان ، 1975) بـه اعمـالتوسعه ای بر مشارکت اندرسون و همکاران برای انتخاب بردار افراز بهینه نیـاز داریـم. بـه منظـورانجام این توسعه بردار واجد کمینه مقدار آماره 2G در بین اجراهای متعدد K-means را به عنـوان برازنده ترین بردار افراز کنشگرها به موقعیت ها اختیار می کنیم و مدل بلوکی مبتنی بر ایـن بـردارافراز را مدل بلوکی احتمالی برازنده می نامیم. شبه کد مـدلسـازی احتمـالی برازنـده در شـکل 1 فراهم آمده و تحت R پیاده سازی شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Expansiveness
Popularity
Reciprocity
Overall choice effect
تبادلروابطدیپلماتیک

شکل 1. شبهکد مدل سازی بلوکی برازنده

روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر ابتدا به سنجش پیوند بین تجارت و دیپلماسی پرداخته شده اسـت . نتـایج ایـنسنجش در آزمـون جایگشـتیQAP بـهوسـیله دسـتور netlm بسـته ن ـرمافـزاری sna و مـدلجایگشتی باتس در بسته نر مافزاری 0.2netperm تحتR2.11.1. به بوته آزمون گذاشته شـدهاست؛ سپس با استفاده از ماژول 2p بسته نرمافزاری StOCNET(بوئر و همکاران، 2006)، مدل 1p به ماتریس حاصل ضرب دو مـاتریس تجـارت و دیپلماسـی/ ترانهـاد ه دیپلماسـی، بـه منظـوردسـتیابی بـه پارامترهـای آلفـا و بتـای چنـدگانگی/ تبـادل، بـرازش داده و سـپس پارامترهـای برازش شده، به عنوان ورودی الگوریتم مدل بلوکی احتمالی برازنـده مولـد مـدل بلـوکی احتمـالیبرازنده چندگانگی و تبادل است. با هدف ایجاد امکان مقایسه، بردار افراز تجارت و دیپلماسی کـهمولد مدل بلوکی احتمالی برازنده تجارت و دیپلماسی است، با استفاده از پارامتر آلفا و بتای مدل 1p برازش شده به دو ماتریس تجارت و دیپلماسی، بعنوان ورودی الگوریتم مدل بلـوکی احتمـالیبرازنده، ب هدست میآید.
یافتههای پژوهش
حال نتایج سنجش پیوند بین تجارت و دیپلماسی و استخراج ساختار مبتنی بر این پیونـد تشـریحمی شود.

سنجش پیوند بین تجارت و دیپلماسی
نتایج محاسبات مربوط به شاخص های کتز و پاول و هابرت و بیکـر در جـدول 2 تلخـیص شـدهاست. همان طور که از جدول 2 و شـاخص کتـز و پـاول پیداسـت، تبعیـت تجـارت از دیپلماسـیمحتمل تر است و هم رخدادی تجارت و دیپلماسی به گواهی شاخص هـابرت و بیکـر هـم نـاچیزنبوده و محتمل است.
جدول 2. شاخص های تطابق دیپلماسی و تجارت
Γ⟵= 0/803 شاخص انطباق کتز و پاول (1953)
Γ⟵= 0/391 شاخص انطباق کتز و پاول (1953)
Γ= ⟵= 0/56 شاخص انطباق هابرت و بیکر (1978)

حال برای ارزیابی آماری از رویه های رگرسیون QAP با تعداد جایگشـت 100,000 اسـتفادهمی کنیم. با توجه به نتایج جدول 3 برآورد پارامترهـای رگرسـیون مـاتریس رابطـه تجـارت رویماتریس رابطه (ترانهاده) دیپلماسی، نمی تواند ناچیز یا تصادفی تلقی شـود ، از ایـن رو پیونـد بـینتجارت و دیپلماسی/ ترانهاده دیپلماسی که مبین اثر چندگانگی/ تبادل اسـت نـاچیز یـا تصـادفینیست.
جدول3. نتایج آزمون معناداری رگرسیون تجارت روی دیپلماسی با استفاده از آزمون جایگشتی QAP
Coefficients Estimate Pr(<=b) Pr(>=b) Pr(>=|b|) Significance
(intercept) 0.2635898 1 0 0 ***
Diplomacy 0.6248445 1 0 0 ***
Residual standard error: 0.4103 on 29754 degrees of freedom
33528-67048

F-statistic= 1.364e+04 on 1 and 29754 degrees of freedom, p-value= 0
Multiple R-squared: 0.3143 Adjusted R-squared: 0.3142
Coefficients Estimate Pr(<=b) Pr(>=b) Pr(>=|b|) Significance
(intercept) 0.2628060 1 0 0 ***
DiplomacyTr 0.6277357 1 0 0 ***
Residual standard error: 0.4095 on 29754 degrees of freedom
24384-67047

F-statistic= 1.382e+04 on 1 and 29754 degrees of freedom, p-value= 0
Multiple R-squared: 0.3172 Adjusted R-squared: 0.3171

از آنجا که پارامتر مدل جایگشتی باتس در داده های صفر و یک مقداری نزدیک بـه ضـریبرگرسیون تولید می کند، برای حصول همگرایـی از ضـریب رگرسـیون بـین مـاتریس تجـارت و(ترانهاده) دیپلماسی به عنوان برآورد اولیه پارامتر استفاده شده است. نتایج برازش مدل جایگشـتیباتس از خروجی بسته نرم افزاری netperm0.2، در جدول 4 تلخیص شده است و نتـایج آزمـونQAP را تأیید می کند و بر معناداری آثار چندگانگی و تبادل صحه میگذارد.

جدول 4. نتایج آزمون معناداری مدل جایگشتی باتس
Multiplexity Effect Standard Error P(>|Z|)
Trade ×Diplomacy 0.3719841 0.5201 0.031006 0.000**
Goodness of Fit