…………………..??……………………………………………………………….. 26
شکل 2-4- مدل سه بعدی برای 4/1 تیر ………………………………………………………………………………………. 32
شکل 2-5- منحنی کرنش طولی -زمان…………………………………………………………………………………………. 33
?شکل 2-6- منحنی تغییر مکان – زمان?………………………………………………………………………………………….. 33
شکل 2-7- منحنی انبساط آزاد به دست آمده از آزمایش Isotermic……………………………………………… 34
شکل 2-8 تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی -آزمایش اول………………………………35
شکل 2-9- تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی -آزمایش دوم……………………………36
شکل 2-10- مشخصات تیر Swamy……….??…………………………………………………………………………………37
عنوان صفحه
?شکل 2-11- مدل شکست تیرها………………………………………………………………………………..?…………………..38
شکل 2-12- منحنی بار تغییر مکان در تیرها…………………………………………..?…………………………………………39
شکل 2-13- منحنی بار کرنش بتن در تیرها…………………………………………………………………………………….. 39
شکل 2-14- – منحنی بار کرنش بتن در تیرها?………………………………………………………………………………….40
شکل2-15-مشخصات نمونه ها……………………………………………………………………………………………………….41
شکل 2-16 نسبت کرنش طولی حالات 3 تا 8 به حالات 2…………………………………………………………………42
اشکال فصل سوم
شکل 3-1- مشخصات تیر مدل شده و نحوه قرارگیری تیرها جهت اعمال بارگذاری…………………………… 47
?شکل 3-2- کرنش بتن در تیر ???……………………………………………………………………………………………. 48
شکل 3-3- کرنش بتن در تیر ???…………………………………………………………………………………………….. 49
شکل3-4- کرنش بتن در تیر ………………………………………………………………………………………………… 49
شکل 3-5-کرنش بتن در تیر …………………………………………………………………………………………… 50
شکل3-6-کرنش بتن در تیر ………………………………………………………………………………………………… 50
شکل3-7- کرنش بتن در تیر ?………………………………………………………………………………………………. 51
عنوان صفحه
شکل3-8- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر ………………………………………………………………………… 52
شکل3-9- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر ………………………………………………………………………….. 53
شکل3-10- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر …………………………………………………………………………. 53
شکل 3-11-کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر ??………………………………………………………………………. 54
شکل 3-12- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر ??………………………………………………………………………. 54
شکل3-13- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیر …………………………………………………………………………. 55
شکل3-14- بارگذاری تیرهای بتنی مسلح……………………………………………………………………………………..56
اشکال فصل چهارم
شکل 4- 1- نمای سه بعدی از تیر مدل شده ………………………………………………………………………………. 60??
?شکل 4-2-فشار داخلی بتن بدلیل تورم ژل?………………………………………………………………………………… 61?
شکل 4-3-نحوه اعمال نیروی گره ای ناشی از فشار داخلی در هر المان……………………………………………64
?شکل 4-4-منحنی فشار داخلی – کرنش آزاد برای تیر بدون آرماتور………………………………………………. 65?
شکل 4-5-مقایسه نتایج مدل اول و دوم با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………… 67?
عنوان صفحه
شکل 4-6- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………………….. 68
?شکل 4-7- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………………….. 68
?شکل 4-8- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر ………………………………………………….. 69
?شکل 4-9- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر??…………………………………………………. 69
شکل 4-10- مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاه برای تیر??………………………………………………… 70
شکل 4-11-تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر ………………………………………………… 74
شکل4-12-تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر?…………………………………………………… 75
شکل 4-13- تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر ……………………………………………… 75
شکل 4-14- تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر ……………………………………………… 76
شکل 4-15- تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر?…………………………………………………76
شکل 4-16- تنش در بتن فشاری در مقطع نصف دهانه تیر.?………………………………………………..77
شکل 4-17- تنش در آرماتور کششی در مقطع نصف دهانه تیر?………………………………………….. 77
شکل 4-18- تنش در آرماتور کششی در مقطع نصف دهانه تیر?…………………………………………… 78
شکل 4-19- تنش در آرماتور کششی در مقطع نصف دهانه تیر ………………………………………… 78

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل4-20-تنش در آرماتور کششی در مقطع نصف دهانه تیر ?…………………………………………… 79
عنوان صفحه
شکل 4-21- تنش در آرماتور کششی در مقطع نصف دهانه تیر?……………………………………….. 79
شکل 4-22- تنش در آرماتور کششی در مقطع نصف دهانه تیر?……………………………………….. 80
اشکال پیوست الف
?شکل 1- نتایج آزمایش کشش آرماتور به قطر 6 میلیمتر?………………………………………………………….. 87
?شکل 2- نتایج آزمایش کشش آرماتور به قطر 8 میلیمتر…………………………………………………………….88?
شکل 3- نتایج آزمایش کششی آرماتور به قطر 10 میلیمتر?…………………………………………………………89
?شکل 4- نتایج آزمایش کششی آرماتور به قطر 12 میلیمتر?………………………………………………………. 90

چکیده
بتن را می توان به عنوان یکی از محورهای شاخص سازه و ابنیه معرفی کرد . در کنار تمامی ویژگیهای مثبت و منحصر به فرد ، بتن همانند هر ماده دیگری در جهان هستی دارای پاره ای خواص منفی نیز می باشد که منجر به بروز چالشها در استفاده از آن میگردد . از جمله می توان به مواردی چون خزش ، فرسایش ،… اشاره کرد . یکی دیگر از عواملی که در کنار عوامل فوق می تواند روی بهره برداری بهینه از بتن موثر باشد تورم سنگدانه های موجود در بتن تحت تاثیر پدیده ای به نام واکنش قلیایی