>

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عملکرد نهایی و رضایتمندی
Swanson و همکاران (20)، بـا ارزیـابی عملکـردنهایی دانشجویان گزارش نمودهاند شبی هسازی در این زمینـهتأثیر مثبت دارد. با بهبود عملکـرد مـی تـوان انتظـار داشـت رضایت افراد از برنامه آموزشی افزایش یابـد کـه تعـدادی ازمطالعات نیز به این امر اشاره نمود هاند چنـان کـه در مطالعـه Bruce و همکاران (34)، دانشجویان از برنامه شبیهسـ ازی و عضویت در تیم رضایت بـالایی داشـتهانـد . Wagner و همک اران (32) و Swenty و همک اران (25)، Tiffen و همکاران (23)، Prentice و همکـاران (22) نیـز رضـایتشرکت کنندگان از برنامه شبیه سازی را ثبت نموده اند.
آموزش و همکاری بین حرفه ای
از آن جا که در محیط های بالینی افراد مختلفـی بـاهدف مشترک که همان خـدمت بـه بیمـار اسـت فعالیـتمی نمایند شبیهسازی ابزاری است که می تواند در این زمینه اثربخش واقع گردد. مطالعهLeonard و همکاران (30)، Reese و همکاران (29)، Prentice و همکـاران (22)، نشان داد هاند که از شبیهسازی مـی تـوان در جهـت بهبـود همکاری بین حرفه ای استفاده کرد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017