انیبرای ارایه مطالب به دانشجویان باشد (9).
در ایـن روش امکـان فراگیـری، یـادگیر ی تفکـر و به کاربندی دانش در زمینههای مختلف فراهم مـی شـود . از طرفی شب یهسازها مح ی طـی ایمـن را بـرای دانـشآمـوزانجویان فراهم می آورنـد کـ ه در آن دانـشجو مهـارت هـای مختلف را در شرایط خالی از استرس تجربه میکند (10).
شبیهسازی در آمـوزش پزشـکی فرصـت رویـاروییدانشجویان با موقعیتهای نادر و مداخله در آنها را فراهممی آورد. شبیهسازی کـار گروهـی و مهـارت هـای آن را در پزشکان آینده ارتقاء بخشیده، اعتماد به نفس اعضای گروهرا افزایش می دهد (11).
آموزش مبتنی بر شبیهسازی در آموزش پزشـکی درمقیاس وسیع برای کمـک بـه رزیـدنتهـا و دانـشجویانپزشکی استفاده میشود تا آنـان مهـارت هـای تکنیکـی راپیش از آن که برروی بیماران واقعی انجـام دهنـد، خـوبفراگیرند. این نوع آموزش به نظر ایدهآل می رسد زیرا برای
کار، محیط ی کنترل شده و بدون خطر بـا بـازخورد فـوریفراهم آورده و امکـان ارزیـابی عینـی از عملکـرد افـراد را ممکن می سازد (12).
پانل تخصص ی پرستار ی آمر یکا در سـال 2006 بیان کرده است که یادگیری از طریق شب یهسازها سـاعاتی را که دانشجو در مح یطهای بالینی برا ی بـه دسـت آوردن مهارتهای پایه سپری می کند کاهش می دهد (13).
شبیهسازی تکرار جنبههای مهم واقعیـت اسـت بـهگونه ای که واقعیت بهتر درک، کنترل و تمرین شـود (14).
شبیهسازی به فعالیتهایی اطلاق مـیگـردد کـه واقعیـتمحیط بالین را تقلید نمایند و به منظور نمایش پروسیچرها،تصمیم گیری و تفکر انتقادی از طریـق روشهـا و وسـایلگوناگون طراحی مـی شـود (15). شـبیه سـازی در آمـوزشپرستاری به شکل مان کن هـای ثابـت، سـناریوهای ا ی فـای نقش ب یمار و مانکن های هـشداردهنده و حتـی متـصل بـهنرم افزارهای کامپیوتری بوده است.
مطابق با تعریفWebster (2003) شـبیه سـازها فقط وسا یل مکانیکی نیستند بلکه هر گونـه ای فـای نقـش،سناریو و مطالعهCase را نیز شامل میشوند. طبـق ایـ ن تعریف استفاده از شبیهسازها در آمـوزش پرسـتاری قـدمتطولانی دارد . حتی استفاده از یـک پرتقـال بـرای آمـوزشتزریق عضلان ی یا ا یفای نقش یک بیمـاردارای اخـتلالاتروانی را نیز شامل میشود (16).
اهداف آموزشی مبتنی بـر شـبیه سـازی عبارتنـد از:
آموزش و تقویت دانش بالینی و تئوری، تعیین سطح انجاممهارتها و مداخلات بالینی خـاص، تمـرین مهـارت هـای تفکر انتقادی به منظور اسـتدلال بـالینی، اخـذ تـصمیماتبالینی در محیطی ایمن، تلفیق تکنولوژی با آموزش (5).
در ســال 2003 انجمــن ملــ ی پرســتاران آمریکــا (NLN) استفاده از شبیهسازی را به منظور پرورش تفکـ ر انتقادی در دانشجویان پرستار ی و آماده کردن آنها بـرای انجام وظ یفه در مح یطهای بال ینی تأییـ د کـرد (16). سـایرفواید استفاده از شبیهسـ ازی در آمـوزش بـالینی از دیـدگاهدانشجو کاهش اسـترس، فرصـت تکـرار، افـزایش تجربـهبالینی، باز خورد مداوم، عـدم نگرانـی بـرای امنیـت بیمـار،فرصت بررسی همه موارد بالینی، امکان تفکر در خـصوصنحوه عملکرد، حداقل مجـازات بـرای اشـتباهات، فرصـتبرابر در آموزش، یادگیری با عمل، فرصت آموزش گروهی،تلفیق در برنامه درسی، تسهیل یـادآوری، فرصـت تمـرینبرروی بیماری های نادر و از دیدگاه بیمـار امنیـت، کـاهشمیزان عوارض ، دریافـت خـدمت بـا کیفیـت بـالا، رعایـتحقوق بیمار و رویکرد بیمار محور و از دیدگاه استاد کاهشمیزان عوارض، امنیت، آموزش به تعداد زیـادی از افـراد درمدت زمان کوتاه، تلفیق دانش تئـوری بـا کـاربرد عملـی،شرکت فعال دانشجویان در محیط آموزشی، فرصـتهـای آموزشی مرتبط با صلاحیت حرفهای و از دیـدگاه مؤسـسه هزینه پایین، کاهش میزان عوارض، کیفیت بالاتر آمـوزشو خدمت، کیفیت بالاتر نیروی کار و اولویت بیشتر مؤسسه است (11).
اگرچه شب یهسازی سطوح مختلف دارد اما شواهد نشانمی دهد کارایی و تأثیرگذاری همه، در مقایسه با آموزش سنتی و روش های مبتنی بر سخنران ی بیشتر است (8).
Randel و همکــاران (1992) بیــ ان کردنــد کــه می شنویم و فراموش میکنیم. می بینیم به خـاطر مـی آور یـم.
انجام می دهیم و میفهمیم. آنان بعـد از مطالعـه، 68 مط العـهراجع به شبیهسازی در مقابل آموزش سنتی یافتند که استفادهاز شب یهسازی در آموزش پرستاری نقش بسیار مهمـی را ایفـامی کند (17).
با توجه به این که امروزه استفاده از شـبیه سـازی بـهعنوان یک ابزار آموزشی جهت تمرین مراقبتهای بهداشتی به صورت روزافزون رواج یافته است و از طرفـی بـسیاری ازدانشگاه ها و مدارس حرفهای در سراسر جهان از شبیه سـازی در برنامه درسی خود استفاده می کنند. بنـابراین پژوهـشگرانبر آن شدند که پژوهشی با هدف مروری بر اثرات تدریس باکمک شبیهسازی، در آموزش بالینی بپردازند.

روش مطالعه

این مقاله، مطالعه مـروری از نـوع سـنتی اسـت کـ ه پژوهشگران در سال 91-1390 با مرور مجلات الکترونیکـی Elsevier و Proquest تم ام مقـالاتی ک ه راج ع ب ه شبیهسازی از سال 2000 تا 2011 بوده اسـت را جمـعآوری کرده و سپس از بین مطالعـات مـرتبط، مـواردی کـه دارایاهداف، متد، روش کار، حجم نمونـه، آنـالیز و نتیجـهگیـریمشخص بودند، انتخـاب گردیدنـد. در ضـمن مقـالاتی کـهدسترسی به متن کامل آن ها امکان پذیر نبـود نیـز از مطالعـهکنار گذاشته شدند. در طی مرور کـلاً 115 مقالـه بـه دسـتآمده بود که از بین آنها با توجه به معیارهای ورود و خـروجذکر شده 3 مطالعه کیفی و 11 مورد کمی و 5 مورد کیفـی- کمی انتخاب و بررسی شدند (جدول شماره 1).

یافتهها

کسب دانش، مهارت و صلاحیت
پژوهشگران با انجام مطالعات در زمینههـ ای مختلـفکـسب دانـش بیـشتر را در میـان گـروه هـایی کـه بـا روش شــبیه ســازی آمــوزش دیــده بودنــد، گــزارش کــرده انــد (Bearnson و همکاران (36)،Bruce و همکـاران (34)، Tofil و همکــــاران (28)، Cioffi و همکــــاران (18)، DeBourgh و همکـــاران (21)، Tiffen و همکـــاران
(23)). لـیکن مطالعـه Burns و همکـاران (24) تف اوتی در میزان دانش کسب شده افراد در دو روش آموزش بـا کمـک
ســخنرانی و شــبیه ســازی نــشان نــداده اســت . در مطالعــه Swenty و همکــاران (25) و Hermanns و همکــاران
(19) نیز افز ایش سطح یادگیری فردی ذکر شده است کـه درنتیجه می توان انتظار داشت با ارتقای سطح یادگیری افراد بـاکمک شبی هسازی به دانش و آگاهی بـالاتر دسـت یافـت. در مطالعه DeBourgh و همکاران، مهارت و تجربه یاد گرفته شـده حاصـل از آمـوزش بـا کمـک شـبیه سـازی از دیـدگاه دانــشجویان بــرای بــالین کــاربردی بــوده اســت. تحقیــق McKeon و همکـــاران (31)، بـــا اســـتفاده از دو روششبیه سازی نشان داد صلاحیت مراقبت از بیمار در هر دو گروه شبیهسازی بهبود یافته است لیکن در گـروه شـبیهسـ ازی بـاکمک کامپیوتر زمان کمتری صرف گردیده است. در مطالعـهSears و همکاران (27)، با اسـتفاده از شـبیهسـ ازی میـزاناشتباهات دانشجویان در زمان تجویز دارو کاهش یافته است.
اعتماد به نفس
در طی پــژوهش هـای متعـددی شـرکت کننـدگانافزایش اعتماد به نفس را گزارش نمودهاند (Bearnson و همکاران (36)، Wagner و همکارن (32)، Swenty و همکــاران (25)، Burns و همکــاران (24)، Delea و همکاران (26)، Cioffi و همکاران (18)). اما در مطالعـهBruce و همکــاران (34) و Tiffen و همکــاران (23)، اعتماد به نفس تفاوت معناداری نداشته است.

مهارت حل مسأله و برقراری ارتباط
Burns و همکــاران (24)، نــشان دادنــد کــه ازشبیهسازی می توان بـه عنـوان ابـزاری در جهـت آمـوزشمه ارته ای ح ل م سأله و بهب ود برق راری ارتب اط در محـ یط هــای بـ الین در دانـ شجویان بهـ ره گرفـ ت.
Hermanns و همکارن (19)، نتیجه گرفتنـد بـا کمـکشبیهسازی مـی تـوان اضـطراب در روابـط بـین فـردی راک اهش داد و ای ن بهب ود ارتب اط ب ه ایج اد همک اری ومشارکت در داخل گروه منجر می شود.
تفکر انتقادی و قضاوت بالینی Dillard و همکاران (33)، با انجام پژوهش خـوددریافتند شبی ه سـازی بـه پـرورش قـضاوت بـالینی کمـک مینماید. Rush و همکـاران (35) وTofil و همکـاران (28) نشان داد هاند با استفاده از شبیهسازی می تـوان تفکـرانتقـادی را تقویـت نمـود. Cioffi و همکـاران (18) نیـز نشان دادند دانشجویان از طریق آمـوزش بـا شـبیهسـ ازی سریع تر به تصمیم گیری نهایی می رسند.
عملکرد نهایی و رضایتمندی
Swanson و همکاران (20)، بـا ارزیـابی عملکـردنهایی دانشجویان گزارش نمودهاند شبی هسازی در این زمینـهتأثیر مثبت دارد. با بهبود عملکـرد مـی تـوان انتظـار داشـت رضایت افراد از برنامه آموزشی افزایش یابـد کـه تعـدادی ازمطالعات نیز به این امر اشاره نمود هاند چنـان کـه در مطالعـه Bruce و همکاران (34)، دانشجویان از برنامه شبیهسـ ازی و عضویت در تیم رضایت بـالایی داشـتهانـد . Wagner و همک اران (32) و Swenty و همک اران (25)، Tiffen و همکاران (23)، Prentice و همکـاران (22) نیـز رضـایتشرکت کنندگان از برنامه شبیه سازی را ثبت نموده اند.
آموزش و همکاری بین حرفه ای
از آن جا که در محیط های بالینی افراد مختلفـی بـاهدف مشترک که همان خـدمت بـه بیمـار اسـت فعالیـتمی نمایند شبیهسازی ابزاری است که می تواند در این زمینه اثربخش واقع گردد. مطالعهLeonard و همکاران (30)، Reese و همکاران (29)، Prentice و همکـاران (22)، نشان داد هاند که از شبیهسازی مـی تـوان در جهـت بهبـود همکاری بین حرفه ای استفاده کرد.
جدول 1-
نتیجه تست آماری در نظر گرفتن
فاکتورهای مخدوش کننده اعتبار و پایایی ابزار انتخاب گروه شاهد حجم نمونه هدف