زیابی انگیزش شغلی کارکنان در تمامی سازمانها میباشد. روایی پرسش نامه انگیزش شغلی در تحقیات گذشته مورد سنجش و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 80/0 و 59/0 مورد تأیید قرار گرفته است )17, 16(. روایی محتوایی پرسش نامهها به 10 نفر متخصص داده شد ،متخصصان این پرسش نامه را با ملاکهای تشخیصی بررسی کرده و روایی محتوایی آن را تأیید کردند. برای پایایی پرسش نامه انگیزش شغلی نیز از روش آلفای کرونباخ جهت پیش تست استفاده شده است .در ابتدا پرسشنامه تهیه شده و قبل از اجرای نهایی ،17 نفر از نمونه پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیارآنان قرار گرفت. با استفاده دادههای بدست آمده از پرسشنامه میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 53/0 به دست آمد. نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون Kolmogorov-Smirnov بررسی شد و فرض نرمال بودن برای متغیرهای مورد بررسی تأیید شد و آزمون همبستگی Pearson برای رابطه بین متغیرهای تحقیق بر اساس نرم افزار آماری20 SPSS استفاده شده است.
یافتهها
نتایج تحلیلی توصیفی ویژگی پاسخ دهندگان در جدول 1 نشان میدهد، بیشترین درصد گروه سنی به گروه 26 تا 30 سال با 8/00 درصد و کمترین به گروه بالای 37 سال به بالا با 3/11 درصد اختصاص یافته است. بیشترین درصد گروه تحصیلی به گروه تحصیلات کارشناسی با 7/06 درصد و کمترین به گروه تحصیلی فوق دیپلم و پائین تر با 7/22 درصد اختصاص یافته است. بیشترین درصد گروه سابقه کار به گروه بیشتر از 17 سال سابقه کار با 9/70 درصد و کمترین به گروه سابقه کار 1 تا 7 سال با 5/0 درصد اختصاص یافته است.

جدول 1: خصوصیات دموگرافیک حجم نمونه
فراوانی شاخص
جنسیت
)76( 80 مرد
)00( 62 زن
سن
)20( 28 27-20
)01( 78 30-26
)28( 00 37-31
)11( 16 37 به بالا
تحصیلات
)23( 32 فوق دیپلم و پایین
)06( 66 کارشناسی
)31( 00 ارشد و بالاتر
سابقه کار
)5( 10 7-1
)30( 02 10-6
)8( 12 17-11
)77( 58 16 و بیشتر
اطلاعات در جدول به صورت فراوانی )درصد( بیان شده است.

با توجه به مؤلفههای پرسشنامهها بالاترین نمره در رعایت عوامل مربوط به مؤلفههای اخلاقی هوش هیجانی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی کرمانشاه خودآگاهی بوده است. پس از آن احترام به خود ،مهارتهای اجتماعی، همدلی و انعطاف پذیری میباشد.. نمرات مؤلفههای هوش هیجانی در جدول 2 نشان داده شده است.
جدول 3 شدت رابطه و سطح معنا داری هوش هیجانی و مؤلفههای اخلاقی آن با انگیزش شغلی در بین پرستاران را نشان میدهد. آزمون Pearson نشان میدهد بین هوش هیجانی و مؤلفههای اخلاقی آن
)خودآگاهی، احترام به خود، مهارتهای اجتماعی، همدلی و انعطاف پذیری( با انگیزش شغلی رابطه مستقیم معنا دار وجود دارد.

79
امیدی و همکاران
جدول 2: فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفههای اخلاقی هوش هیجانی پرستاران
رتبه انحراف استاندارد ± میانگین هوش هیجانی
1 0/002 ± 1/0253 خودآگاهی
2 3/961 ± 0/9523 احترام به خود
3 3/520 ± 0/9007 مهارتهای اجتماعی
0 3/332 ± 0/9357 همدلی
7 3/102 ± 0/9002 انعطاف پذیری

جدول 3: نتایج آزمون ضریب همبستگی Pearson برای آزمون همبستگی بین هوش هیجانی و انگیزش شغلی پرستاران
r P value متغیرهای فرضیه
0/512 0/000 هوش هیجانی- انگیزش شغلی
0/702 0/021 خودآگاهی هیجانی – انگیزش شغلی
0/582 0/033 احترام به خود – انگیزش شغلی
0/575 0/035 مهارتهای اجتماعی- انگیزش شغلی
0/617 0/017 همدلی – انگیزش شغلی
0/631 0/010 انعطاف پذیری – انگیزش شغلی

بحث
هوش هیجانی و مهارتهای وابسته به آن در طی زمان رشد میکنند و درگذر زندگی تغییر مییابند، همچنین میتوان با آموزش و برنامههای اصلاحی آنها را در روند رشد، رضایت و انگیزش شغلی تسریع داد )15(. از آنجایی که هوش هیجانی اکتساب مهارتهای احساسی خاصی را جستجو میکند، هدف اصلی این مطالعه تعیین همبستگی بین هوش هیجانی و انگیزش شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستانهای دولتی شهر کرمانشاه در سال 1390 بود. میانگین نمرات هوش هیجانی در مطالعه حاضر نشان داد که میزان هوش هیجانی در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی کرمانشاه متوسط و رو به بالا هست. رضایی و همکاران در تحقیق خود که به پیش بینی رضایت شغلی پرستاران بر اساس هوش هیجانی و صلاحیت پرداختند به این نتیجه رسیدند که میزان هوش هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای اصلی دانشگاه بوشهر در سطح متوسطی قرار دارد )18(، اسلاملو نیز در مطالعهای میزان هوش هیجانی دانشجویان پرستاری را متوسط اعلام کرده بود )17(. کلیشمی و همکاران میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران را 52/3 از 7 به دست آوردند )19(. بر اساس نتایج مطالعه حاضر در بین مؤلفههای هوش هیجانی خودآگاهی بیشترین نمره را دربین پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی کرمانشاه داشت، سعید و همکاران در تحقیق مشابه نیز نشان دادن در بین پرستاران بیمارستانهای نظامی منتخب تهران خودآگاهی بالاترین نمره را کسب کرده است )13(. ملایی ،Nikol و Koker نیز در مطالعه بر جوامع مختلف آماری، نمره خودآگاه را بالاتر از سایر مؤلفهها بیان کردهاند )20-22(. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین هوش هیجانی و تمام مؤلفههای اخلاقی آن و
نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 6931
شغلی آنان را نشان داد، همچنین مدیران بیمارستانها را از نقش مهم هوش هیجانی در بهره وری سازمانی آگاه و به آنها نشان میدهد که با تقویت و آموزش هوش هیجانی در بین پرسنل پرستاری، میتوان انگیزش بین پرستاران را بهبود بخشید. همانند بسیاری از تحقیقات ،اجرای این تحقیق نیز با موانع و محدودیتهایی همراه بود، یکی از محدودیتهای تحقیق تفاوت بین میزان حجم نمونه به دست آمده و تعداد پرسش نامههای تکمیل شده بود. پیشنهاد میشود مشابه این مطالعه بر روی نمونههای بزرگتر و به صورت مقایسهای در بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی تکرار شود.
سپاس گزاری
مقاله حاضر دارای تأییدیه اخلاق از کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ 20/01/1396 و کد اخلاقی ir.medilam.rec.1396.54 میباشد. بدین وسیله پژوهشگران کمال تقدیر و تشکر را از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایلام و کرمانشاه اعلام میدارند.
تضاد منافع
تضاد منافعی در این مطالعه وجود نداشت.
References انگیزش رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. میری و دری با مورد مطالعه
قرار دادن دانشجویان دانشگاه پیام نور بیرجند به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای خودکارآمدی، خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی با انگیزه دانشجویان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد )23(، نتایج تحقیق Gomorma ،)2000( Parker )2002( و Brackett و همکاران )2003( نیز از رابطه مثبت و معنار دار مؤلفههای هوش هیجانی و انگیزش حکایت دارد )20-26(. نتایج تحقیق حاضر هوش هیجانی را به عنوان عاملی مهم در انگیزش شغلی و مدیریت صحیح منابع انسانی در بیمارستانهای کرمانشاه معرفی میکند در اهمیت مؤلفههای هوش هیجانی رضایی و همکاران با مورد مطالعه قرار دادن 132 پرستار بیمارستانهای علوم پزشکی بوشهر، نشان دادند که ابعاد همدلی و مهارتهای اجتماعی هوش هیجانی عامل پیش بین مناسبی برای رضایت شغلی پرستاران هستند )18(. فلاح و حیدری نشان دادند آموزش مؤلفههای هوش هیجانی باعث میشود تا فرد، بهتر بتواند با مسایلی که ویژه محیط خوابگاهی است، کنار آیند و از شادکامی بالاتری برخوردار باشند )25(.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق اهمیت توجه به هوش هیجانی و رابطه آن با انگیزه
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8 Gardulf A, Soderstrom IL, Orton ML, Eriksson LE, Arnetz B, Nordstrom G. Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs? J Nurs Manag. 2005;13(4):329-37. DOI: 10.1111/j.1365-2934.2005 .00537.x PMID: 15946172 Shaari A. [Human Psychoanalytic Introduction]. Introduction to human psychology]. Tehran: Azadeh Publication; 2009.
Oldham GR, Hackman JR. Work Design in the
Organizational Context. J res organ behav.
1978;6(2):71-94.
Tavan A, Chehrzad MM, Kazemnejad Leili E, Sedri N. [Relationship between emotional intelligence and occupational exhaustion on nurses]. J Holist Nurs Midwifery. 2016;26(2):49-58.
Omidi N, Asgari H, Omidi MR. [The relationship between professional ethics and the efficiency of the nurses employed in imam hospital and mostafa khomeini hospital in Ilam]. Iranian J Med Ethicand Hist Med. 2016;9(3):65-73.
Esnard C, Jouffre S. Organizational Citizenship Behavior: Social valorization among pupils and the effect on teachers’ judgments. Eur J Psychol Educ. 2008;23(3):255-74. DOI: 10.1007/bf03172999
Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. 10th Anniversary ed. New York: Random House Publishing Group; 2012. Pott LM, Santrock D. Teaching without a teacher: developing competence with a Bullard laryngoscope using only a structured self-learning course and practicing on a mannequin. J Clin Anesth. 2007;19(8):583-6. DOI: 10.1016/j.jclinane.2007.06 .004 PMID: 18083470 .9 Bar-On R, Parker JDA. BarOn emotional quotient inventory: Youth version: Multi-Health system, Incorporated; 2000.
.01 Zahiroddin AR, Dibajnia P, Gheidar Z. Evaluation of emotional intelligence among students of 4th grade in different medical majors in Shahi