ل با نرمافـزارVersion 14) Spss ) و بـا اسـتفاده از آنـالیز واریانس یکطرفه مـورد تجز یـ ه و تحلیـ ل قـرار گرفتنـد. بـرا یمقایسه میـ انگینهـا از آزمـونDuncan اسـتفاده شـد. محاسـبهاحتمال معنیدار بودن تفاوتها در سـطح 0.05<P انجـام شـد.
رسم نمودارها بهکمک نرمافزار Excel صورت گرفت.
نتایج
نتایج تجزیه واریانس صفات مـورد مطالعـه در جـدول 1 نشـانداده شده است. اثر غلظت دو عنصر سنگین مـورد آزمـایش بـرپرولین، انباشت سرب و کادمیم در برگ و ریشه معنـی دار بـود .
نوع عنصر بر میزان پرولین و قندهای محلول معنیدار نبود. اثـر
۷۰
جدول 1. نتایج تجزیه واریانس تأثیر افزایش غلظت دو عنصر سرب و کادمیم بر صفات مورد مطالعه در گونه کاج بروسیا
تغییر

منابع
مربعات

میانگین
درجه
آزادی

پرولین
قند

محلول
های
انباشت
عناصر

سنگ
ی
ن
برگ
در

انباشت
عناصر
سنگ

ی
ن

در
ریشه

تغییر

منابع

مربعات

میانگین

  • 2