مارستانهای شهر کرمانشاه خواهد شد، با توجه به اهمیت هوش هیجانی و انگیزش شغلی پرستاران به عنوان یکی از اعضا مهم در سیستم سلامت کشور، این تحقیق به تعیین همبستگی هوش هیجانی و انگیزش شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستانهای دولتی شهر کرمانشاه در سال 1390 میپردازد.
78
روش کار
پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر کرمانشاه )بیمارستانهای امام خمینی )ره(، امام رضا )ع(، امام علی )ع(، دکتر محمد کرمانشاهی، طالقانی، فارابی، معتضدی( در سال 1390 میباشد، روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است و با استفاده از فرمول Cochran حجم نمونه 102 نفر به دست آمد. در انتخاب حجم نمونه سعی بر این شد که از هر بیمارستان تعدادی پرستار انتخاب شود تا حجم نمونه معرف مطمئنی از جامعه آماری باشد. ابزار اصلی برای کسب دادههای این تحقیق پرسشنامه میباشد، که شامل پرسشنامه هوش هیجانی )Bar-On emotional intelligence
Oldham ( و پرسش نامه انگیزش شغلی )Questionnaire
_Hackman job motivation Questionnaire( میباشد. پرسشنامه هوش هیجانی Bar _on دارای 133 سؤال است که به عنوان نخستین ابزار ارزیابی معتبر فرا فرهنگی سنجش هوش هیجانی است که در سال 1995 ساخته شده، پرسش نامه دارای یک نمره کلی هوش هیجانی، پنج عامل اصلی )روابط درون فردی، روابط بین فردی ،سازگاری، تنش و خلق عمومی(، پانزده خرده مقیاس، یک مقیاس دیدگاه مثبت و دیدگاه منفی و یک شاخص ناهمسانی است سؤالات کوتاه تشکیل شده است و پاسخ به سؤالات با روش لیکرت )هرگز ،بندرت، گاهی، معمولاً، همیشه( است و به هر سؤال نیز بر اساس پاسخ آزمودنی از 1 تا 7 نمره تعلق میگیرد )9(. دامنه نمرات برای این پرسش نامه بین 133 تا 667 است، توان و همکاران) 1397( در مطالعه خود روایی این پرسش نامه را تأیید و پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 57/0 به دست آوردند )0(. همچنین پرسش نامه انگیزش شغلی، پرسشنامه دیدگاه کارکنان Hackman و Oldham که دارای 17 سؤال است و هدف از آن بررسی انگیزه کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان میباشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )کاملاً مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نه موافقم نه مخالف،3؛ موافقم ،0؛ کاملاً موافقم؛ 7( میباشد )3(. دامنه نمرات پرسش نامه بین 17 تا 57 میباشد. مدلهای انگیزش شغلی به وسیله هاکمن و اولدهام، پنج هسته اصلی ابعاد کار را شناسایی کردهاند که شامل، تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال و بازخورد است و هدف آن ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان در تمامی سازمانها میباشد. روایی پرسش نامه انگیزش شغلی در تحقیات گذشته مورد سنجش و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 80/0 و 59/0 مورد تأیید قرار گرفته است )17, 16(. روایی محتوایی پرسش نامهها به 10 نفر متخصص داده شد ،متخصصان این پرسش نامه را با ملاکهای تشخیصی بررسی کرده و روایی محتوایی آن را تأیید کردند. برای پایایی پرسش نامه انگیزش شغلی نیز از روش آلفای کرونباخ جهت پیش تست استفاده شده است .در ابتدا پرسشنامه تهیه شده و قبل از اجرای نهایی ،17 نفر از نمونه پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیارآنان قرار گرفت. با استفاده دادههای بدست آمده از پرسشنامه میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 53/0 به دست آمد. نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون Kolmogorov-Smirnov بررسی شد و فرض نرمال بودن برای متغیرهای مورد بررسی تأیید شد و آزمون همبستگی
Pearson برای رابطه بین متغیرهای تحقیق بر اساس نرم افزار آماری20 SPSS استفاده شده است.
یافتهها
نتایج تحلیلی توصیفی ویژگی پاسخ دهندگان در جدول 1 نشان میدهد، بیشترین درصد گروه سنی به گروه 26 تا 30 سال با 8/00 درصد و کمترین به گروه بالای 37 سال به بالا با 3/11 درصد اختصاص یافته است. بیشترین درصد گروه تحصیلی به گروه تحصیلات کارشناسی با 7/06 درصد و کمترین به گروه تحصیلی فوق دیپلم و پائین تر با 7/22 درصد اختصاص یافته است. بیشترین درصد گروه سابقه کار به گروه بیشتر از 17 سال سابقه کار با 9/70 درصد و کمترین به گروه سابقه کار 1 تا 7 سال با 5/0 درصد اختصاص یافته است.

جدول 1: خصوصیات دموگرافیک حجم نمونه
فراوانی شاخص
جنسیت
)76( 80 مرد
)00( 62 زن
سن
)20( 28 27-20
)01( 78 30-26
)28( 00 37-31
)11( 16 37 به بالا
تحصیلات
)23( 32 فوق دیپلم و پایین
)06( 66 کارشناسی
)31( 00 ارشد و بالاتر
سابقه کار
)5( 10 7-1
)30( 02 10-6
)8( 12 17-11
)77( 58 16 و بیشتر

  • 2