رده و اساتید هم چندان چیزی اضافه نمی کند« (دانشجوی دختر ترم هفتم)
زیرطبقه دوم: سازماندهی نامناسب زمان آموزش اکثر مشارکت کنندگان در این مطالعه معتقد بودند زمان کلاس های دروس نظری، اغلب بعد از ظهر بوده که از نظر آموزش زمان چندان مؤثری نیست.
»اکثر کلاس های ما بعدازظهرها در دانشکده پرستاری خارج از شهر برگزار می شود، شما فکرشو بکنید صبح تا ظهر تو در بیمارستان کارآموزی داشته باشی و بعدازظهر تازه بخواهی با سرویس به دانشکده بری و سر کلاس درس بشینی آیا در شما دیگه توانی وجود داره …
حالا استادت بهترین هم باشه و بهترین آموزش را هم بده شما می تونی استفاده کنی؟« (دانشجوی دختر ترم هفتم)
بیشتر دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه ذکر ک ردند که ساعات ارایه شده برا ی برخی از واحدها ی درسی آن ها کم بوده و آن ها در این ساعات نمی توانند در آن دروس دانش ضروری را کسب کنند. یکی از دانشجویان این مشکل را بدین گونه به تصوی ر کشید.
»اساتید ما در برخی دروس داخلی- جراحی برای ارایه تمام سرفصل ها واقعاً ساعت کم می آورند، فکر کنید در چهار جلسه می شه تمام سرفصل بیماری ها ی عفونی را ارایه کرد … یا با شش جلسه می شه به تمام بیماری های غدد، کبد و دیابت برسی، اصلاً داروشناسی را بگم ما هم همه دانشجوهای پرستاری در آن مشکل داریم«
(دانشجوی دختر ترم چهارم) طبقه سوم: امکانات و محیط نامناسب آموزشی این طبقه مشکلات مربوط به محیط و تجهیزات آموزشی را توصی ف می کند. زیرطبقات شامل فضای نامناسب کلاس درس، در دسترس نبودن برخی از منابع درسی و در دسترس نبودن برخی از وسای ل کمک آموزشی میباشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زیرطبقه اول: فضای نامناسب کلاس درس مشار کتکنندگان در این مطالعه ذکر کردند که فضای فیزیکی بعضی از کلاسهای آن ها مناسب نیست. آن ها بیان کردند که نور و گنجایش و سروصدای کلاسهایشان طبق استاندارد نمی باشد و این موضوع یکی از مشکلات مرتبط با فرآیند آموزش دروس نظر ی است.
»من این ترم فقط چند واحد درس عمومی دارم، باور کنید وضعیت کلاس های ما استاندارد نیست، صدای وسایل گرمایشی سرسام آور است و اصلاً استاد باید دادبزنه تا صدا به گوش برسه … اگه یه کم دیر برسی اصلاً
جایی برای نشستن نیست و تو مجبوری جایی بشینی کهتا آخر کلاس معذب باشی« (دانشجوی پسر ترم هفتم)
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017