ـه ای) و علفـی ثبـت شـد (3). مقـادیردرصد تاج پوشش گونه های گیاهی هر قطعه نمونه در یک جـدولتحت عنوان ماتریس گونه- قطعه نمونه تنظیم شدند، که در تجزیه و تحلیل های آماری بهکار گرفته شد. ثبت و انـدازه گیـری درصـدتاج پوشش گونه های گیـاهی بـه تفکیـک فـرم رویشـی (درختـی،درختچه ای، بوته ای گونه های علفی و سرخس ها) براسـاس معیـارفراوانی- غلبه وان-درمال (واندرمال) با انـدکی تغییـر (جـدو ل 1) انجام گرفت؛ (3). نمونه برداری از پوشش گیـاهی منطقـه در طـیفصل رویش انجام گردید؛ هنگامی که انتظار می رفت اکثر گونه های گیاهی در سطح منطقه حضور داشته و به رشد کامل رسیده اند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعیین و برآورد تنوعزیستی گیاهی اغلب در قالب شاخص های عددی غنای گونه ای، یکنواختی و تنوع گونه ای تعیین میشوند (10). بر
۴
این اساس با بهر هگیری از توابع مندرج در (جدول 3)، و با استفاده از مقادیر درصد تاج پوشش گونه ها، شاخص های غنا، یکنواختی، تنوع گونه ای شانون- وینر و سیمپسون برای هر قطعه نمونه، محاسبه شد. شاخص های تنوعزیستی گیاهی برای هر قطعه نمونه برای گون ههای علفی و درختی بهصورت مجزا محاسبه شد و سپس براساس اطلاعات قطعات نمونه موجود در هر طبقه ارتفاعی، جهت جغرافیایی و شیب، متوسط شاخص های تنوعزیستی هر طبقه انداز هگیری گردید. عوامل توپوگرافی برای ورود به آنالیزهای آماری بهصورت زیر کدبندی گردید که تعداد قطعات نمونه مربوط به هر طبقه مشخص شده است. (جدول 2).
سپس بـا آزمـون کولمـوگروف اسـمیرنوف و آزمـون لـون بهترتیب نرمال بودن و همگن بودن واریانس داده ها، بررسی شد. با توجه به نرمال بودن داده ها از واریانس یکطرفه برای بررسی اختلاف های کلی در طبقات مختلف استفاده شد. برای مقایسـهمیانگین ها نیز از آزمون دانکن (برای عوامل ارتفاع از سطح دریا و شیب) و آزمون T-test برای عامل جهت جغرافیایی استفاده شد .
همچنین بهمنظور بررسی همبستگی بین عوامـل توپـوگرافی بـاشاخص های تنوعزیستی از ضریب هم بستگی رتبه ای اسپیرمن که جز آزمون های غیرپارامتریک است، استفاده شد.

نتایج
خصوصیات توصیفی
در این تحقیق، تعداد 187 گونه گیاهی شامل 137 گونه علفی و 50 گونه چوبی شناسایی شد. تیره های Asteraceae و Poaceae
(19 گونه، 2/10 درصـد )، Rosaceae (12 گونـه، 4/6 درصـد )،
Fabaceae (10 گونه، 4/5 درصد) و Lamiaceae (9 گونه، 8/4 درصد) بهعنوان بزرگترین تیره های گیـاهی موجـود در منطقـههستند.

آنالیز واریانس و مقایسه میانگین گونه های علفی
نتایج حاصـل از آنـالیز واریـانس شـاخص هـای تنـوعزیسـتی گونـ ههـای علفـی در ارتبـاط بـا عوامـل توپـوگرافی در منطقـه
جدول ۱. طبقات پوشش وان – در مارل با اندکی تغییر
درصد پوشش طبقه پوششی
کمتر از ۵/۰ درصد 1
۵/۰ تا ۱ درصد 2
۱ تا ۵/۲ درصد 3
۵/۲ تا ۵ درصد 4
۵ تا ۵/۱۲ درصد 5
۵/۱۲ تا ۲۵ درصد 6
۲۵ تا ۵۰ درصد 7
۵۰ تا ۷۵ درصد 8
۷۵ تا ۱۰۰ درصد 9

1270002170556Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:27 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:27 IRST on Saturday October 28th 2017

جدول ۲. مشخصات عوامل توپوگرافی در تجزیه و تحلیل دادههای تنوع گونههای علفی و چوبی
تعداد قطعات نمونه در هر طبقه مشاهدات کد طبقات عوامل توپوگرافی
14 ۴۵۰ – ۲۰۰ متر 1 ارتفاع از سطح دریا
5 ۷۰۰ – ۴۵۰ متر 2 4 ۱۲۰۰ -۹۵۰ متر 3
17 ۱۴۵۰ -۱۲۰۰ متر 4 8 ۱۷۰۰ -۱۴۵۰ متر 5 16 ۳۰ -۰ درصد 1
17
10 ۶۰ -۳۰ درصد
۹۰ -۶۰ درصد 2
3 درصد شیب
5 بالاتر از ۹۰ درصد 4 17
12 ۴۵ -۰ درجه (شمال)
۳۶۰ – ۳۱۵ درجه (شمال) 1 جهت جغرافیایی
29 ۳۱۵- ۲۳۵ درجه (غرب) 2

جدول ۳. شاخص های غنا و یکنواختی و تنوع گونه ای
فرمول شاخص ها شاخص ها
R = S Maguran,1988 شاخص غنایگونه ای (S)
1063752-83236S-
LnN
1
S
N
i
n
J


=

S-

  • 2