صد دوستان و آشنایان خود را عامل آشـنایی بـامنطقه معرفـی کـردهانـد .3/15 درصـد تبلیغـات صـدا و سـیما،مجلات، کتب و روزنامه را عامل آگـاهی خـود دانسـتهانـد . 11درص د نی ز س ایر م وارد مث ل پوس ترهای تبلیغ اتی را عن وان کردهاند.
توزیع زمانی گردشگری
طبق آمار گرفته شده بیشتر بازدید کنندگان (44درصـد ) تابسـتانو سپس بهار (18درصد) را برای مسافرت به این منطقه تـرجیح میدهند که علت اصلی آن گرمای هوا و استفاده از ساحل خـزر(92 درصد) بوده است. قابل ذکر است 13 درصد فصل پـاییز وزمستان را جهت پرندهبینی جزو رجحان زمانی خود قرار دارند.
آمار نشان میدهد اکثر این افراد به همـراه دوسـتان یـا تورهـایتفریحی و یا از طریق ارگـان هـای پژ وهشـی و علمـی همچـون دانشگاه به منطقه عزیمت میکنند. بخش اطلاعات توصـیفی درجدول 1 خلاصه شده است.
ب- تعیین تمایلات تفرجی و بررسی پارامترهـای مـوثر بـرفعالیتهای انتخابی
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.23 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.23 ]

126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.23 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.23 ]

فعالیتهای تفرجی معمول یا جاری در منطقهجهت بررسی عوامل موثر در انتخاب فعالیـت هـای تفرجـی، درمورد فعالیتهای تفرجی جاری و ترجیحی از بازدیـد کننـدگانسوال شد. نتایج این بررسی در مـورد فعالیـتهـای جـاری کـهبــهطــور معمــول در منطقــه انجــام مــی شــود گویــای تمایــل بالای گردشگران به شنا و پـس از آن منظـره بینـی، اسـتراحت،عکاسی و قایقرانـی بـوده و کمتـرین تمایـل در مـورد شـکار،پیکنیک و دوچرخهسواری عنوان شد کـه پـیشبینـی مـیشـوددلی ل اص لی آن ع دم وج ود امکان ات ک افی در منطق ه ب رای فعالیتهای فوق باشـد . جهـت بررسـی پـارامترهـای مـوثر بـرانتخاب فعالیتهـای تفرجـی از آزمـونهـای آمـاری در محـیطSPSS استفاده شد.
جدول 1. نتایج توصیفی تحقیق
سن توزیع زمانی منبع اطلاع دفعات بازدید سکونت تحصیلات تاهل جنس 60 مرد
40 زن
61/3 متاهل
38/7 مجرد
51/9 زیر فوق دیپلم
32/9 لیسانس
9/9 فوق لیسانس
89 شهر
11 روستا
23/3 اولین بار
34 بیش از یکبار
22 بیش از 5 بار
14/7 بیش از 10 بار

37/3 بازدید شخصی
36/4 دوستان و آشنایان
15/3 تبلیغات
11 سایر موارد
18 بهار
44 تابستان
13 پاییز و زمستان
16 15 -20
49/3 20 -30
20/7 30 -40
12 40 -60
2 60+
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.23 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.23 ]

جهت تعیین میزان همبستگی بین فعالیتهـای معمـول انتخـابشده و جنسیت (و یا بهعبارتی تعیین معنیدار بودن تفاوت بـیندو جنس در انتخاب فعالیتها) از آزمـون مـن ویتنـ ی -(MannWhitney) اس تفاده ش د. ای ن آزم ون مبتن ی ب ر رتب هبن دیدادههاست که فرض مساوی بودن میانههای دو گروه را در طرح تصادفی یکطرفه درنظر میگیرد (6 و 10)، معیـار رد یـا قبـولآزمون مقدار سـطح معنـیداری (Asymp.sig) و مقایسـه آن بـامقدار α (در این تحقیق 05/0 درنظـر گرفتـه شـده اسـت) ایـنآزمون در نـرم افـزارSPSS انجـام شـد و نشـان داد تفـاوت درانتخاب فعالیتهای معمول در منطقه بـین دو گـروه بـهجـز دوفعالیـ ت عکاسـ ی و فیلمبـ رداری از طبیعـ ت و قـ ایقرانـ یp-value<0.05)) معنیدار نمیباشد. جدول 2 و شکل 2 روابط را نشان داده است.
جهت تعیین همبستگی بین گروههای مختلـف بازدیدکننـده(خانواده، تور تفریحی، دوستان، مدرسه/دانشگاه) و نوع فعالیـتتفرجی انتخابی در منطقه (یا تعیین تاثیر نوع گروه همراه در نوع فعالی ت انتخ ابی) از آزم ون غیرپارامتری ک کروس کال وال یساستفاده شده که فرض مساوی بودن میانههای چنـد گـروه را درطرح تصادفی یکطرفه انجام مـی دهـد و در واقـع گزینـه غیـرپارامتریک آنـالیز واریـانس اسـت. ایـن آزمـون معنـیدار بـودنتفاوتهای میانه چندین جمعیت را بررسی مـی کنـد (6 و 10).
جدول 2. تاثیر جنسیت در انتخاب فعالیتهای تفرجی معمول در منطقه

ماهیگیری
شکار

ماهیگیری

  • 2