ل در ناحیه آپیکال تیپر می‌شوند. دو شیار در بدنه دارد. بدنه 2 سایز دارد و نوع سوم pointed Tip است. دو نوع اول بیس گلاس فایبر روتین است.
1- Anchors Lusent
2- Fiber kor post system
3- ZV02 ERcra Post
در نوع سوم بیس زیرکونیا است.
مزایای FRC پست
1- پست‌های فیبری برای چسبانده شدن در کانال طراحی شده‌اند با تولید جدیدترین نسل مواد چسبنده به عاج، قدرت اتصال آن افزایش یافته و بدین ترتیب ما میتوانیم به جای آنکه مجموعه‌ای از مواد غیرهمگن به وجود آوریم مثلاً(پست فلزی، سمان دوال کیور) که بین هریک از آنان با دیگری نیز باید پیوندی به وجود آید، ترمیمی به صورت یکپارچه و متصل به هم به صورت(دندان پست-کور) در اختیار داشته باشیم.
2- شبکه ایجاد شده به وسیله فایبر با پخش استرس در شبکه داخلی فایبرها استرسهای وارد شده به ترمیم نهایی را جذب می‌کند و باعث می‌شود نیروها در امتداد محور طولی به دندان وارد شوند.
3- حذف لایه اسمیر و استفاده از باندینگ موجب کاهش یا حذف ریزنشت می‌شود.
4- استفاده از سمان دوال کیور نیز موجب بهبود یکپارچگی باقیمانده کانال و افزایش گیر پست می‌شود.
5- دستیابی به نتیجه زیبایی مطلوب
6- خارج نمودن آنها آسان است تا در صورت لزوم درمان مجدد را تسهیل نماید.
7- ضریب الاسیسیته نزدیک به عاج و کاهش احتمال شکست ریشه
8- قابل رویت بودن در رادیوگرافی(رادیواپک)
9- در اثر تغییرات شیمیایی تغییر نمی‌کند.
10- برای بافت قابل تحمل می‌باشند.
11- خواص مکانیکی ایده‌آل
12- امکان درمان یک جلسه‌ای و صرفه جویی در وقت و هزینه
13- آماده سازی سریع و تطابق خوب با کانال دندان
14- FRC پست‌ها به طور بالقوه تقویت ریشه را از طریق تکنولوژی ادهزیوها می‌دهد و اگر شکست رخ دهد به احتمال زیاد در اینترفیس پست-کور خواهد بود و در دندان یا ریشه نخواهد بود.
فاکتورهای موثر در انتخاب Postها
طول ریشه
طول و شکل ریشه باقیمانده تعیین کننده طول Post می‌باشد. با افزایش طول Post، گیر و توزیع استرس بهتر می‌شود. در مواردیکه ریشه باقیمانده انحنا دارد یا اینکه طول ریشه کوتاه است با توجه به اهمیت سیل آپیکالی(باقیماندن حداقل 3 الی 5 میلیمتر گوتای آپیکالی) پیشنهاد می‌شود که از سمانهای کامپوزیتی تقویت شونده جهت جبران کاهش طول Post استفاده کرد یااینکه در دندانهای چند ریشه‌ای از چند Post استفاده نمود.
قطر Post
حفظ ساختار دندانی، کاهش احتمال سوراخ شدن ریشه و افزایش مقاومت دندان به شکستگی عوامل تعیین کننده قطر Post می‌باشند. افزایش قطر Post در جهت بهتر شدن گیر Post توصیه نمی‌شود. زیرا با افزایش قطر حجم بیشتری از عاج برداشته شده و لذا ریشه دندان تضعیف می‌گردد. شواهد کلینیک نشان می‌دهد که جهت نیل به پیش آگهی خوب، قطر Post نباید از 3/1 قطر ریشه در ناحیه CEJ تجاوز کند(31).
طرح Post
Post باید
a) طرحی داشته باشد که گیر و ثبات خوب در برابر حرکت ایجاد کند.
b) استرس حداقل و یکنواخت به ساختمان باقیمانده دندان وارد کند.
c) نیاز به اماده سازی با تهاجم حداقل و کاملاً محافظه کارانه در ساختمان باقیمانده ریشه و دندان داشته باشد وتماس خوب با دیواره‌های کانال ریشه ایجاد کند.
Post های موجود با توجه به شکل و توازی دیواره‌ها به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:
1) Post های موازی
2) Post های مخروطی
3) ترکیبی از دیواره‌های موازی و مخروطی
همچنین با توجه به خصوصیات سطحی Post ها به دو گروه فعال و غیرفعال (active & passive) گروه‌بندی می‌شوند. در گروه فعال، Postها به طور مکانیکی با عاج درگیر می‌شوند. در حالیکه در گروه غیرفعال Postها تطابق نزدیکی به عاج دارند(31).
Postهای موازی گیر را زیاد می‌کند. سبب توزیع یکنواخت استرس در طول Post می‌شوند اما در کانال‌های taper هواره با برداشت مقدار زیادی از عاج می‌باشد. در پست‌های مخروطی ساختمان دندان در آپکس حفظ می‌شود ولی این طرح سبب اثر wedging و تمرکز استرس در ناحیه کرونالی ریشه می‌گردد(32).
توزیع استرس
وقتی دندانی تحت درمان ریشه قرار می‌گیرد، بدلیل از دست دادن مقداری عاج از لحاظ ساختمانی ضعیف می‌شود. این کاهش بدلیل تهیه حفره دسترسی و از دست دادن یکپارچگی دندان، پوسیدگی‌های قبلی یا ترمیم‌های دندانی است. استحکام ساختار دندانی باقیمانده بیشتر به طور مستقیم وابسته به کیفیت وکمیت عاج باقیمانده پس از درمان ریشه ست تا استفاده یا عدم استفاده از Post(32).
استفاده از Postهای پیچ شونده با قطر زیاد میزان شکست ریشه را افزایش می‌دهد. در حالیکه افزایش طول Post همراه با حداقل قطر مورد نیاز، میزان استرس‌ها را کاهش داده و ساختار دندانی حفظ می‌شود(31).
استفاده از Post با ضریب الاستیسیته بالا مثل سرامیک یا فلز، می‌تواند استرسها فانکشنال را به دندان و ساختمان ریشه منتقل کند و به طور واقعی پستانسیل شکست را بالا ببرد. ثابت شده است که Post فلزی، یک دندان معالجه ریشه شده را تقویت نمی‌کند و سبب یک شکست فاجعه آمیز نظیر شکستگی عمودی ریشه می‌شود. بنابراین بهبود و پیشرفت Post زمانی مطلوب است که از ساختمان ارزشمند دندان حفاظت کند، دچار کروژن نشود و ضریب الاستیسیته نزدیک به عاج داشته باشد(32).
FRC Post های جدید این پارامترها را بخوبی دارا هستند و هم اکنون با تنوع در اندازه، شکل و میزان رادیواپاسیتی در دسترس می‌باشند.
هماهنگی فانکشنال
استفاده از Post-Core-Crown منجر به تشکیل گروهی از مواد غیرمشابه به عنوان یک مجموعه واحد می‌گردد. این اجزاء با خصوصیاتی نظیر ضریب الاستیسیته به طور مشخص متفاوت وقتی کنار هم قرار می‌گیرند انتقال استرسها به طور یکسان صورت نمی‌گیرد و منجر به انتقال استرس از جزئی با ضریب الاستیسیته بالاتر به جزئی با ضریب الاستیسیته پایین‌تر می‌گردد .
وقتی اجزاء تشکیل دهنده ضریب الاستیسیته نزدیک به هم داشته باشند تمایل به توزیع استرس به صورت یکنواخت‌تر در دندان ترمیم شده وجود دارد و لذا احتمال شکست کاهش یابد. از این شرایط بعنوان یک Mono block یاد می‌شود. از آنجا که ضریب الاستیسیته عاج تقریباً ثابت است برای دستیابی به یک Mono block یاد می‌شود. از آنجا که ضریب الاستیسیته عاج تقریباً ثابت است برای دستیابی به یک Mono block تمام موادی که در اتصال با آن قرار می‌گیرند باید ضریب الاستیسیته تا حد ممکن نزدیک به عاج داشته باشند. در این صورت استکه هیچ یک از اجزاء قادر به اعمال نیروی بیش از حد به دیگری نیست. اجزاء با هم حرکت می‌کنند، با هم خم می‌شوند و بعنوان یک مجموعه تحت استرس قرار می‌گیرند(Mono block).
آلیاژهایی که عموماً در ساخت Postهای ریختگی یا Postهای پیش ساخته فلزی به کار می‌روند ضریب الاستیسیته بسیار متفاوتی نسبت به عاج دندان دارند. به طور مشابه الاستیسیته‌های سرامیکی جدید بسیار سخت‌تر از عاج هستند. لذا ایجاد یک Mono block با این سیستم‌ها غیر ممکن است. FRCها همگی ضریب الاستیسیته نزدیک به عاج دارند (MPa40-15) میزان موفقیت بالای کلینیکی با این سیستم نشانه روشنی از دستیابی به Mono block است(32).
استحکام و مقاومت در برابر خستگی (Strength and fatigue resistance)
در مقایسه مواد مورد استفاده در ساخت Post مشخص می‌شود که استحکامflexural یک
FRC Post بطور مشخصی بیشتر از Stainless Steel Post و Titanium Post است. در حالیکه ضریب الاستیسیته بسیار نزدیک به عاج دارند(32). در مقایسه Para Post فلزی و Composi Post، در سیکل متناوب Pare post, fatigue فلزی مقدار عمده‌ای از استحکام ابتدایی خود را از دست می‌دهد و مستعد شکست می‌شود. اما در C-Post شواهدی دال بر fracture و fatigue وجود ندارد، در حالیکه استرس بسیار کمتری با دندان منتقل می‌شود(32).
سازگاری حیاتی
با کاربرد Postهای غیرفلزی، مساله کروژن در Postهای فلزی منتقی می‌شود. هیچ مشکلی از نظر سازگاری حیاتی در مورد FRC Postها دیده نشده است(32و31)).
توانایی باند شدن (Bonding ability)
سمان‌های رزینی جدید برای سمان کردن FRC Post ها توصیه می‌شود چرا که با کمک عوامل
FRC Post ها توصیه می‌شود چرا که با کمک عوامل Post, Bonding به دندان باند می‌شود. بدین ترتیب کور کامپوزیتی می‌تواند با کمک عوامل Bonding هم به دندان و هم به Post باند شود.
باندینگ Post به ساختمان دندان با افزایش گیر Post و تقویت ساختمان دندان(بدلیل خصوصیت توزیع استرس مواد باندینگ)، پیش آگهی دندان ترمیم شده با Post-Core را بهبود می‌بخشد(31).

زیبایی
در صورت استفاده از ترمیم‌های بدون فلز بر روی Post های فلزی بدلیل Shine through مشکل زیبایی عمده‌ای ایجاد می‌شود.
این پدیده در نتیجه تداخل با عبور نور طبیعی از دندان و کمپلکس لثه‌ای ایجاد می‌شود. محصولات جانبی اکسیداسیون و کروژن Postهای فلزی در ریشه پخش می‌شود و می‌تواند صدمات و تغییر رنگ‌های غیرقابل برگشتی ایجاد کند.
امروزه FRC Postها و Ceramic Post ها بعنوان جایگزینی برای Postهای فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهرحال Postهای سرامیکی در مقایسه با FRC Post نسبتاً اپک هستند و باند Post هستند و باند Postهای سرامیکی کمتر قابل پیش‌بینی است. ضریب الاستیسیته آنها حدود MPa200 است. با توجه به این مطالب می‌توان گفت FRC Post در این زمینه نسبت به Postهای سرامیکی برتری دارد(32).
سمان های رزینی
واژه ی سمان های رزینی یا سمان هایی که اساس آنها را رزین تشکیل می دهد یک واژه ی کلی است . بر اساس رزین بکار رفته در این سمان می توان آن را به 2 گروه عمده تقسیم نمود :
الف) سمان های آکریلیک برون فیلر (un filled)
ب) سمان های کامپوزیتی
الف) رزین های آکریلیک
اسا