ر بایـد از معـادلات مربـوط بـهεp ، εeq,np و D مطابق روش اویلر پسرو انتگرال گیری شود:
εpn +1 = ε +∆γpn

trial
3
s
trial
2
s

trial

3

s

trial

2

  • 2