and Avant( برای تحلیل و نقد متون موجود مزایای بیشتری نسبت به روشهای دیگر دارد )17(، مطالعه حاضر با هدف بررسی مفهومی شهود در پرستاری با استفاده از رویکرد واکر و آوانت انجام شد .
روش کار
این مطالعه به صورت تحلیل مفهوم و جهت بررسی مفهوم شهود در پرستاری انجام شد. تحلیل مفهوم در واقع یک فعالیتی است که اساس ،ویژگیها و ارتباطات مفهوم با سایر معانی مورد بررسی قرار میگیرد و واضح سازی مفاهیم از اهمیت بالایی در پژوهش برخوردار است )18(. در پرستاری بسیاری از واژهها و مفاهیم مربوط به علوم روانشناسی و رفتاری وجود دارد که به صورت عینی قابل تحلیل و اندازهگیری نیستند، و برای شناخت آن باید ویژگیهای آن پدیده را بررسی کرد
)13(. در این مطالعه از رویکرد واکر و آوانت برای تحلیل مفهوم شهود
34
استفاده شد )34(، این رویکرد روش سادهای از رویکرد یازده مرحلهایویلسون است و این قابلیت را دارد که علاوه بر واضحسازی مفهوم، نتایجآن در بالین قابل کاربرد و استنتاج باشد و شامل 8 مرحله زیر میباشد؛1-انتخاب مفهوم) select a concept(، 3- تعیین هدف تحلیل)determining the aims of analysis(، 2- شناسایی موارد استفاده از مفهوم )identify all uses of the concept(، 4- تعیین ویژگیهای تعریف کننده مفهوم )determine the defining attributes(، 1- شناسایی یک مورد الگو) construct a model case(، 2- شناسایی موارد مرزی، مخالف و ابداعی )construct borderline, contrary and invented cases( ، 7- شناسایی پیشایندها و پیامدها ) identify antecedents and consequences(، 8- تعریف نمود تجربی) define empirical referent( )31(. در ادامه در بخش یافتهها تمام این مراحل توضیح داده شدهاند. در این بررسی مروری بر مطالعات از سال 1334 تا 3414 با کلیدواژههای “پرستاری” و “شهود”، در پایگاه دادههای PubMed و SID انجام شد، که طی جستجو 144 مطالعه یافت شد که 11 مورد از آنها با معیارهای ورود مطالعه؛ وجود “پرستاری” و “شهود” در چکیده یا عنوان آن، انجام مطالعه به صورت کمی، کیفی یا تلفیقی؛ همخوانی داشت .
انتخاب مفهوم
شهود در پرستاری یک مفهوم انتزاعی است و نمیتوان آن را به صورت مستقیم با استفاده از دادههای کمی اندازهگیری کرد، و هر چند چندین ابزار برای بررسی بکارگیری این مفهوم طراحی شده است، اما همچنان درک آن برای پرستاران بالین، همچنین مدرسین پرستاری مبهم است )11, 33, 32(، لذا به نظر میرسد واضح سازی و تحلیل این مفهوم میتواند به شناخت و بکارگیری آن در بالین بیماران و آموزش پرستاری کمک نماید.
تعیین هدف تحلیل
در این مطالعه با استفاده از رویکرد واکر و آوانت، معانی شهود ،مشخصهها و خصوصیات مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین بعضی موارد از بکارگیری و استفاده از شهود برای عملیاتی کردن این مفهوم در بالین بیماران توصیف شده است که باعث افزایش درک این مفهوم میشود و به استفاده بهتر از مفهوم در پرستاری کمک میکند.
یافتهها
تعریف مفهوم و شناسایی موارد استفاده از آن
در متون مختلف تعاریف و کاربردهای متعددی برای شهود به کار رفته است که این تعاریف به صورت عمومی در فرهنگ لغتها و به صورت اختصاصی در علوم مختلف مانند مدیریت، روانشناسی، فلسفه و پرستاری بیان شده است.
تعاریف شهود در فرهنگ لغتها

  • 2