یم (Su / σ΄v) با (Ip) که توسط محققان مختلف پیشنهاد شـده اسـت مـی تـوان رونـد مـشابهی را بـرا ی مقاومت برش ی زهکش ی نشده نرمـال نیـ ز انتظـار داشـت. رونـد مشابهی نیز قب ﹰلا توسط جکسا و کاگاوا [٢٩] گزارش شده است.
لد و همکاران [٣٣] با توجه به آزمایشات انجام شده معادله ز یر را برا ی بیان وابستگی (Su / σ΄v) به نسبت بیش تحکیمی (OCR) ارائه کردند:
σS′uv = (σS′uv)NC(OCR)m (0.7 < m < 0.9) (٣)

با توجه به اینکه آنها مقدار(Su / σ΄v) را در شرایط تحکیم عـاد ی (NC) تقریبـﹰا ثابـت (بـین ٢/٠ تـا ٣/٠) گـزارش کردنـد [٣۴]، می توان به وجود رابطه ای مـستق یم میـ ان (Su / σ΄v) و OCR پـ ی برد. بنابر این روند تغییرات (Su / σ΄v) بایستی مشابه روند مزبور برای OCR باشد.
رابطهای مشابه نیز توسط جامی لکووسـکی و همکـاران [٣۵] پی شنهاد شده است کـه وابـستگی مـستق یم (Su / σ΄v) و OCR را تأیید می کند.
بنابر این با بررسی روند تغییراتOCR با عمق می تـوان بـهروند تغییرات (Su / σ΄v) دست یافت. مایر [٣۶] برای بیان رونـدتغییرات OCR شکل (٨) را پیشنهادکرد.
به نظر می رسد در اعماق سطحی که سطح تنش مؤثر پـایین استOCR بـا عمـق کـاهش چـشمگیری دارد با یـستی انتظـار داشت کهSu کاهش یابد. در اعماق پایینتر کهOCR تقر یبﹰا ثابتو به یک همگرا م یشود با افزایش سطح تنش مؤثر قائم می توان انتظار افزایش مقاومت برش ی زهکشی نشده را داشت.

335281-2920576

)
الف
(
)
ب
(

)
ج
(

)

الف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(

)

ب

(

  • 2