مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، –، -، +0330، 10:38، jne.ir

مارس 12, 2018

3 اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی وضعیت اشتغال
0/22 0/02-1/76 0/22 0/23 0/08-1/80 0/39 0/44 0/50-4/89 1/56 اشتغال غیرمرتبط با رشته تحصیلی – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — غیرشاغل *سطح معناداری برای کلیه متغیرها 05/0<p در نظر گرفته شد.

بحث
می انگین نمـره فرس ودگی تح صیلی دان شجویان شرکتکننده در مطالعه 52/28 بـود و 1/24% دانـشجویانفرسودگی بالا و 6/46% فرسودگی تحصیلی در حد متوسطداشتند. نتایج این مطالعه نشان داد افـزایش معـدل نقـشمحافظتی در مقابل فرسودگی داشـته و سـکونت در منـزل شخصی و تحصیل در رشته هوشبری بـه عنـوان ریـسک فاکتورهای فرسودگی تحصیلی محسوب میگردند.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017