جویان و محرمانه ماندن اطلاعات با استفاده از سیستم کدگذاری از جمله موارد اخلاقی رعایت شده در پژوهش بود.
ارزشیابی بر اساس فرم از روز دوم کارآموزی شروع و تا پایان دوره کارآموزی )ده روزه( ادامه یافت. در پایان هر روز بعد از اتمام مراقبتها و گزارشدهی دانشجویان، برگههای ارزشیابی برای هر دانشجو توسط خودش و مربی تکمیل گردید و تا پایان کارآموزی این روند ادامه یافت. در پایان، میانگین نمره روزانه دانشجویان و میانگین نمره کل آنان محاسبه و به عنوان نمره کارآموزی اعلام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی از جمله تی زوج )بررسی اختلاف بین نمره ارزشیابی مربی و نمره خودارزشیابی دانشجو در حیطه رفتارهای حرفهای و مهارتهای بالینی( و ضریب همبستگی پیرسون )بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی مربی و نمره خودارزشیابی دانشجو( توسط نرم افزارSPSS نسخه 12 انجام شد.42/4P < معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها
از 52 دانشجوی شرکت کننده در پژوهش 12 نفر )6/23%( دختر و 13 نفر )0/06%( پسر بودند. میانگین سنی انان 20/. ± 04/51 بود. با توجه به یافتهها، میانگین نمرات ارزشیابی کل در ارزشیابی دانشجو )10/6 ± 00/23( و ارزشیابی مربی بالینی )21/2 ± 41/20( بود.
صادقی و همکاران
جدول 1: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ارزشیابی مربی و خود ارزشیابی دانشجویان در بعد رفتار حرفهای
P value* t نمرات دانشجویان نمرات مربی عناوین
4/423 -1/24 0/02 ± 4/422 ± 4/460 0/60 به موقع در عرصه کارآموزی حاضر شده و رأس ساعت مقرر محیط را ترک میکند.
4/436 -1/05 0/35 ± 4/456 ± 4/421 0/02 شئونات اسلامی و حرفهای را رعایت نموده، از آراستگی ظاهر و یونیفرم کامل برخوردار است.
**4/410 -5/20 0/22 ± 4/432 ± 4/420 0/23 با کودک، خانواده و پرسنل ارتباط مناسب برقرار میکند.
4/515 -1/50 0/23 ± 4/431 ± 4/422 0/02 با پرسنل بخش و سایر دانشجویان همکاری میکند.
4/130 -1/20 0/23 ± 4/431 ± 4/423 0/01 اخلاق حرفهای )صداقت، حفظ خلوت و اسرار مددجو، احترام به عقاید مددجو و…( را رعایت میکند.
4/253 4/55 0/20 ± 4/420 ± 4/462 0/61 از نظر حرفهای مورد اعتماد میباشد.
4/000 4/05 0/06 ± 4/420 ± 4/463 0/20 از اعتماد به نفس کافی برخوردار است.
4/545 -1/34 0/25 ± 4/433 ± 4/460 0/60 در انجام وظایف محوله احساس مسئولیت میکند.
4/143 -1/62 0/02 ± 4/400 ± 4/462 0/64 انعطاف پذیر و انتقاد پذیر است.
4/302 -4/434 0/60 ± 4/400 ± 4/463 0/20 با انرژی و نشاط کار میکند.
* آزمون تی زوج
** 42/4P < معنی دار است.
جدول 2: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ارزشیابی مربی و خود ارزشیابی دانشجویان در بعد مهارتهای بالینی
P value * t نمرات دانشجویان نمرات
مربی عناوین
4/130 -1/20 0/01 ± 4/406 ± 4/400 0/23 نکات استریل را در محیط کار رعایت میکند.
**4/436 -5/51 0/35 ± 4/400 ± 4/406 0/41 در جهت پیشرفت و افزایش دانش علمی خود تلاش می-کند.
4/000 /.-03 0/05 ± 4/463 ± 4/466 0/35 در انجام کارها از سرعت عمل خوبی برخوردار است.
4/114 -1/62 0/10 ± 4/404 ± 4/466 3/35 کودکان را بر اساس اصول علمی مورد بررسی و شناخت قرار میدهد.
** 4/412 -5/22 0/51 ± 4/426 ± 4/404 3/22 قادر به تشخیص مشکلات پرستاری کودکان میباشد.
** 4/515 -0/32 0/52 ± 4/460 ± 4/466 3/60 قادر به تشخیص موارد غیرطبیعی در نتایج آزمایشات کودکان میباشد.
4/515 -1/50 0/01 ± 4/406 ± 4/463 0/20 پروسیجرهای بخش کودکان را به درستی انجام می-دهد )محاسبه دوز دارو، اتیکت سرم، تزریق دارو، وصل سرم و …(
4/120 -1/36 0/60 ± 4/400 ± 4/423 0/06 مراقبتهای پرستاری )کنترل تب، کنترل علایم حیاتی، تغذیه کودک، اکسیژندرمانی و…( را بر اساس ماهیت بیماری و فرآیند پرستاری به طرز صحیح اجرا میکند.
4/426 -1/02 0/24 ± 4/463 ± 4/420 0/10 به والدین و کودکان آموزشهای لازم را ارائه میدهد.
**4/430 -5/13 0/23 ± 4/463 ± 4/420 0/11 در پایان روز گزارشهای خود را به موقع به پرستار و مربی مربوطه ارائه دهد.

  • 2