3 اعتیاد شدید
100/0 288 جمع

(9/53% نمونــه هــا ) و 152 نفــر پــسر (1/46 %) بودنــد.
همچنین 247(5/75%)نفراز دانشجویان مجرد وبقیه متأهلبودند. میانگین سنی نمونـه هـا پـژوهش 34/24 سـال بـاانح راف معی ار 481/4 ب ود، 63% اف راد بیک ار و 37% از دانشجویان شاغل بودند. سـاعات اسـتفاده از اینترنـت از 1 ساعت تا 80 ساعت در هفته متغیـر بـود (53%کمتـر از 10 ساعت در هفته، 5/11%درصـد بـین 11 تـا 16 سـاعت درهفته و 1/29% بیـشتر از 16 سـاعت در هفتـه) و متوسـطزمان استفاده 56/14 ساعت در هفته بود. دسترسی بیـشترافراد (9/64%) به اینترنت از طریـق منـزل بـود. همچنـین(8/68%) از دانشجویان پرستاری به تنهـایی(در خلـوت) از اینترنت استفاده می کردند. 3/94 درصد نمونه ها پـدران و 5/89 درصد نمونه ها مادران باسوادی داشتند، بـه طـوریکـه 15/17 % از دانـشجویان پرسـتاری کـه دارای پـدران باســواد بودنــد، اعتیــاد بــه اینترنــت داشــتند و 7/17% از دانشجویان پرستاری که دارای مادران باسواد بودند اعتیـاداینترنتی داشتند .همچنین 4/80 % از نمونه هـای پـژوهشکامپیوتر شخصی داشتند و 94 % از آنها از اینترنت استفادهم ی کردن د. ب ر اس اس نت ایج ب ه دس ت آم ده 69% از دانشجویان پرستاری از سایت های داخل کشور بازدید میکردند و 2/53% از آنها هم از سایت های پرستاری خارج ازکشور بازدید می نمودند، با توجه به جدول 1 که به شـیوعکاربران معتاد به اینترنت و کاربران بدون اعتیاد به اینترنتپرداخته است، نشان داد که 7/17% از دانشجویان پرستاریاعتیاد اینترنتی داشتند (جدول 1).
نتایج پژوهش نشان داد کـه در 11 مـورد شـامل:
جنسیت، وضعیت کامپیوتر شخصی، سایت هـای علمـی،وبلاگ شخصی، وب سایت شخصی، گفتگـوی اینترنتـی (چت)، گوش دادن به موسیقی، وب گردی، دوست یابی،بازیهای اینترنتی، کار با وبلاگ تقاوت معناداری ازلحـاظآماری با اعتیـاد بـه اینترنـت وجـود دارد و در 16 مـوردشامل: مقطع تحصیلی، وضـعیت اشـتغال، نـوع اشـتغال،وضـعیت تأهـل، نـوع دسترسـی بـه اینترنـت (دانـشگاه، ADSL، وایرلس و تلفـن همـراه)، نحـوه ی اسـتفاده ازاینترنت (به تنهایی، در جمع دوستان، در جمـع خـانواده)، سایتهای سرگرمی، سایتهای تبلیغاتی، سـایتهای هنـری،سایتهای پرستاری، پـست الکترونیکـی (ایمیـل )، دانلـود
جدول 2: متغیر های آماری اعتیاد به اینترنت دانشجویان پرستاری شرکت کننده بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

فیلم، اخبار، اسـتفاده ی آموزشـی از اینترنـت، اطلاعـاتمربوط به حرفه ی پرستاری، مکـان اسـتفاده از اینترنـت (خانه، دانشگاه، کافی نت، خوابگاه) از نظر آماری معنـادارنبوده است (جدول 2).

جدول 3: همبستگی اعتیاد به اینترنت با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری شرکت کننده
مقدار احتمال
(P-VALUE) ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
0/595 0/036 4/48 24/34 217 هزینه اینترنت
0/741 -0/020 1/53 16/78 330 سن
0/332 -0/060 19902/68 15941/80 332 معدل
*<0/001 0/322 2/28 2/72 249 مدت زمان استفاده از اینترنت در روز
*<0/001 0/299 14/95 14/56 271 مدت زمان استفاده از اینترنت در هفته
0/282 -0/067 3/15 5/12 282 سال های استفاده از اینترنت
همچنین بین سن، معدل، هزینه استفاده از اینترنت،سال های استفاده از اینترنت با اعتیاد به اینترنت رابطـه یآماری معناداری وجـود نـدارد ولـی بـین زمـان اسـتفاده از
اینترنت به روز، زمان استفاده از اینترنـت در هفتـه تفـاوتمعنـاداری از لحـاظ آمـاری بـا اعتیـاد بـه اینترنـت وجـود دارد(001/0p<) (جدول 3).
*= (معناداربودن آماری Significant)

از کل دانشجویانی که بازدید از سایت های خبـری،هنری، پرستاری، تبلیغاتی، علمی داشتند میزان اعتیـاد بـهاینترنـــت از بازدیـــد از ســـایت هـــای تبلیغـــاتی بـــامیزان3/26%نسبت به بقیه بیشتر بود.
در پــژوهش حاضــر 1/76% چــک کــردن پــست الکترونیک، 5/44% آنها در چـت روم، 3/27% بـازی هـایاینترنتی و 8/45% وبگردی را شامل مـی شـوند، براسـاسآخرین پژوهش های انجام شده در ایـران، بیـشتر اسـتفادهکنندگان از اینترنـت جوانـان هـستند و 30% چـک کـردنپست الکترونیکی، 35% آنها در چت روم، 28% بازی هـایاینترنتی، و 25% نیز مشغول جستجو در شـبکه ی جهـانیهستند(21).

بحث
امـــروزه زنـــدگی همـــه ی افـــراد وا ز جملـــهدانـشجویان پرسـتاری بـا اینترنـت درآمیختـه و تحـولات عمیقـی در ابعـاد مختلـف زنـدگی امـروزی ماننـد تحـول نظ ام ارتباط ات، تح ول مع انی زم ان و مک ان، تح ولمعنـا و شـیوه تولیـد و تـرویج علـم، آمـوزش ویـادگیری،و بروز اشکال نوین هویت به وجود آورده است(27).
یافتــه هــای مطالعــه ی حاضــر نــشان داد کــه
3/82% از دانــشجویان مــورد مطالعــه اعتیــاد نداشــتند و
7/17% اعتیــاد اینترنتــی داشــتند . در مــورد آمــار شــیوعاعتیــاد بــه اینترنــت در جوامــع مختلــف آمــار بــسیارمتفاوتی ارائـه شـده اسـت؛ امـا بـه طـور متوسـط نـسبتمعتادان اینترنتـی حـدود 2 تـا 5 میلیـون در ازای هـر 50 میلی ون کـاربر ع ادی اس ت؛ بـه عب ارت دیگ ر 5% ت ا
10% از کـــاربران از اینترنـــت دچـــار مـــشکل اعتیـــاداینترنتـی هـستند(28). بـر طبـق نتـایج وانـگ (Whang) کــه در کــشور کــره صــورت گرفــت 4/18% در معــرض اعتیاد به اینترنت قرار دارند(29).
در مطالعــه ی علــوی و همکــاران در ســال 1389 ب ر روی دان شجویان دان شگاههای ش هر اصـفهان انجـامدادنــد نــشان داد کــه 6/17% از گــروه نمونــه مبــتلا بــهاعتیــاد اینترنتــی و 4/82 % هــم ســالم تــشخیص داده شدندکه این آمـار بـا نتـایج مطالعـه ی حاضـر همـسو مـیباشد(30).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017