مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، تدریس، یادگیری، دقیقه، سخنرانی، گروهی

مارس 12, 2018

نشجویی با معرفی مورد بالینی مرتبط با بخش اول تدریس و با تأکید بر حیطه های بالای یادگیری انجام شد. جهت هر گروه یک نفر به عنوان سر گروه تعیین شده بود. بحث گروهی مربوط به بخش اول تدریس
35-30 دقیقه در این مرحله بخش دوم موضوع توسط استاد مربوطه تدریس گردید. تدریس بخش دوم موضوع درسی
8-5 دقیقه فعالیت گروهی در قالب سه کار گروه دانشجویی با معرفی مورد بالینی مرتبط با بخش دوم تدریس و با تأکید بر حیطه های بالای یادگیری انجام شد. جهت هر گروه یک نفر به عنوان سر گروه تعیین شده بود. بحث گروهی مربوط به بخش دوم تدریس
5-4 دقیقه در این مرحله علاوه بر پاسخ به سؤالات دانشجویان، بازخوردهای فوری و متقابل (استاد-دانشجو، دانشجو-دانشجو، کارگروهی) ارایه می شد. بحث و سؤال بازخوردی
5-4 دقیقه پس آزمون به منظور مقایسه میزان یادگیری قبل و بعد از تدریس و دستیابی دانشجویان به اهداف یادگیری برگزار شد. برگزاری پس آزمون
2-1 دقیقه در این مرحله موضوع درس جلسه بعد با ذکر منابع مطالعاتی و فعالیتهای درسی که دانشجویان باید انجام دهند، بیان گردید. معرفی فعالیتهای آماده سازی جلسه بعد

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:27 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- مقایسه نمرات دانشجویان در دو روش سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی
روش تدریس سخنرانی بازخوردی سخنرانی سنتی p-value معیارهای یادگیری میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
-76173-339683