دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل داده ها از نـرم افـزارSPSS v.16 استفاده گردید و در ابتدا با به کـارگیری رو ش هـ ای آمار توصیفی و استفاده از جداول، بـه توصـیف متغیرهـایمورد مطالعه پرداخته شد و سپس با استفاده از آزمون هـ ای آمار توصیفی و تحلیلی، رابطه بین متغیر هدایت تحصیلی و اضطراب دانشجویان بررسی گردید. سطح معنـا داری کلیـهآزمون ها کوچک تر و برابر 005/0 در نظر گرفته شد.
ملاحظـات اخلاقـی زیـر در ایـن پـژوهش مـدنظر پژوهشگران بوده است.
1- معرفی از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به ریاست دانشکده پرستاری و مامایی.
2 – در ابــزار گــردآوری داده هــا نــام و نــام خــانوادگ ی واحدهای مورد پژوهش منظور نگردیده و به کلیه واحدها مبنـ ی بر محرمانه بودن اطلاعات اطمی نان کامل داده شده است.

یافتهها

اکثـر دانشـجویان در گـروه کنتـرل (81%) و گـروه آزم ون (48/98%) دارای س نین 24 و کمتـر از 24 س ـال می باشند. اکثریت دانشجویان در گـروه کنتـرل (3/83%) و آزمون (4/86%) مجرد می باشند. در گروه آزمـون (8/81%) و کنترل (3/88%) اکثریت دانشجویان در منزل شخصی یا پدری سکونت دارند (جدول شماره 1).
آزمون t مستقل نشـان مـی داد کـ ه بـ ین م یـانگین اضطراب دانشجویان قبـل از مداخلـه در دو گـروه تفـاوتمعنادار وجود ندارد (جدول شماره 2) (56/0=p).
همچنین آزمون t مسـتقل نشـان مـی داد کـ ه بـ ین میانگین اضطراب دانشجویان بعـد از مداخلـه در دو گـروهتفاوت معنادار وجود دارد (جدول شماره 3) (001/0=p).
آزمون t زوج نشان می دهد که بین میانگین اضطراب دانشجویان قبـل و بعـد از مداخلـه در گـروه آزمـون تفـاوت معن ادار وج ود دارد (ج دول ش ماره 4) (001/0=p). یعن ی اجرای طرح به طور معنادار در کاهش سطح اضـطراب مـؤثر بوده است. و در گروه کنترل تفـاوت معنـاداری بـی ن سـطحاضطراب قبل و بعد وجود ندارد (جدول شماره 4) (22/0=p).
محدودیت های تحقیق
1 – با توجـه بـه محـدود بـودن تعـداد اسـاتید راهنمـا، پژوهش گران ناچ ار ب ه اج رای ط رح ب رای ی ک ورودی از
دانشجویان و در نتیجه نمونهگیری به روش تمام شماری شدند.
2- دانشجویان جدیدالورود به علت آن که احتمـالاً تحت تأثیر عواملی همچون تغییر سطح آموزشی و مسـا یل مربوط به ورود به دانشگاه دچار تنش هـایی مـی شـوند و ازنظر پژوهشگران این عوامل مـی توانـد بـه عنـوان عوامـلمخدوش کننده متغیر وابسته باشد از پژوهش حذف شدند.
جدول 1- اطلاعات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش در دو گروه آزمون و کنترل
نتیجه آزمون گروه آزمون گروه کنترل متغیر
تعداد(درصد) تعداد(درصد) t=1/46 p=0/15 (98/48)65 (81)54 کمتر از 24 سال سن
(1/5)1 (19/1)6 بیشتر از 24 سال p=0/30 (86/4)57 (83/3)50 مجرد وضعیت تاهل
(13/6)9 (16/7)10 متاهل p=0/18 (81/8)54 (88/3)53 منزل پدری یا شخصی وضعیت سکونت
(15/20)10 (11/7)7 خوابگاه (3)2 – خانه دانشجویی
جدول 2- بررسی میانگین و مقایسه شاخص های آماری اضطراب دانشجویان قبل از مطالعه در دو گروه

آماری

شاخص

روه
گ

آزمون

کترل
ن

م
ی
انگ
ی
ن

95
/
42

68
/
41

مع

انحراف
یار

7
/
8

1
/
8

t
مستقل

22
/
1

p

value

56
/
0

df

48

آماری

شاخص

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روه

گ

آزمون

کترل

  • 2