نه علف پشمکی
جهت بررسی تأثیر عوامل اقلیمی بر پراکنش گونه علف پشمکی
۶۵
18206721074928

از ماتریس امتیاز عاملی استفاده شد و با انطبـاق نقـشه پوشـشگیاهی با نقشه شـبکهبنـدی شـده متغیرهـا و امتیـازات عـاملی،امتیازات هر یک از سلولهای دارای این گونـه بـه عنـوان گونـهغالب، گونه همراه و هم چنین مناطق عاری از این گونـه تعیـینگردید. باتوجه به امتیازات اسـتخراج شـده، متوسـط امتیـازات ۳ عامل در سه تیپ ذکر شده، مشخص شد و نتایج آن در جدول ۶ اشاره گردید، به طورکلی اطلاعات این جدول ویژگـیهـای هـریک از تیپها را نسبت به عوامل استخراج شده نشان میدهد.

تیپ علف پشمکی به عنوان گونه غالب رویشگاههای این گونه در استان اصفهان به عنوان گونه غالب درح دود ۶۵۱۹۸۰ هکت ار و مع ادل ۵/۱۰ درص د مراتـع اس تان می باشد و این گونه بیشتر در مناطق نیمه خشک معتـدل اسـتانمشاهده م یشود. جدول ۶ امتیازات عاملی ۳ فاکتور اصلی را درمحدوده گسترش گونه علف پشمکی نـشان مـیدهـد . در نگـاهنخست تفاوت فاحش امتیاز عامل بارش این مناطق بـا منـاطقیکه فاقد گونـه علـف پـشمکی مـیباشـد، ملاحظـه مـیگـردد .
به طوریکه در رویشگاههای اصلی ایـن گونـه عامـل بـارش بـا۰۷/۱ نزدیک بـه ۴ برابـر منـاطق فاقـد گونـه کـه برابـر ۳۵/۰- می باشد، امت یاز کسب نموده است. هـم چنـین از عامـل دوم نیـز۶۶
شکل ۵. نقشه پراکندگی امتیازات عامل دمای سرمایشی در استان اصفهان

رویشگاههای این گونه امتیاز ۶۲/۰ را کسب نموده که بیش از ۳ برابر مناطق خارج رویشگاههای آن میباشد. عامل سوم اگرچـهدر مجموع ۱/۱۰ درصد تغییرات را بازگو میکند ولی بـا امتیـازمنفی معادل ۲۹/۰ در این منطقه اثر گذار بـوده اسـت . برخـی ازویژگیهای اقلیمی این مناطق عبارتند از: میانگین بارش سـالانه۲/۴۷۲ میلی متر، میانگین دمای سالانه ۹/۱۲ درجه سانتیگـراد وتعداد روزهای یخبندان ۶/۹۶ روز میباشد (جدول ۷) و ارتفـاعمتوسط مناطقی که این گونه را شامل میشوند در حـدود ۲۵۴۴ متر میباشد.

تیپ علف پشمکی به عنوان گونه همراه این مناطق با سطحی معادل بـا ۲۶۲۶۵۳۰ هکتـار، حـدود ۴/۴۲ درصد از سطح مراتع استان را به خود اختصاص میدهـد . ایـنگونه به عنوان گونه همراه در منـاطق خـشک، مرطـوب و نیمـهمرطوب استان دیده می شود، هم چنـین در منـاطق نیمـه خـشکشدید و معتدل این گونه بـه صـورت همـراه وجـود دارد. گونـهAstragalus verus در اکثــر نقـ اط اسـ تان گونـ ه همـ راه Bromus tomentellus میباشد. جدول ۶ نـشان مـیدهـد تیـپعلف پـشمکی بـه عنـوان گونـه همـراه از عامـل بـارش، دمـایسرمایشی و باد و ساعات آفتابی به ترتیب ۷۳/۰، ۷۷/۰ و ۲۹/۰- امتیاز کسب نموده است. تفاوت قابل توجه عامل بارش در ایـنمحدوده و منطقهای که گونه علف پـشمکی بـه صـورت غالـبحضور دارد، قابل تعمق میباشد، در حـالی کـه دو عامـل دمـایسرمایشی و باد و ساعات آفتـابی در ایـن دو محـدوده تفـاوتیندارد. برخـی از ویژگـیهـای اقلیمـی ایـن منـاطق عبارتنـد از:
میانگین بارش سالانه ۵/۳۸۹ میلـیمتـر، میـانگین دمـای سـالانه۳/۱۳ درجه سانتیگراد و تعـداد روزهـای یخبنـدان ۷/۱۰۴ روزمیباشد (جدول ۷) و ارتفاع متوسط منـاطقی کـه ایـن گونـه راشامل میشوند در حدود ۲۱۲۹ متر است.

مناطق فاقد گونه علف پشمکی
شکل ۶. نقشه پراکندگی امتیازات عامل باد و ساعات آفتابی در استان اصفهان

جدول ۶. متوسط امتیازات عاملی در مناطق مختلف علف پشمکی
ارتفاع متوسط (متر) عامل باد عامل دمای سرمایشی عامل بارش نام گونه
۲۵۴۳/۸ -۰/۲۲ ۰/۶۲ ۱/۰۷ تیپ علف پشمکی بهعنوان گونه غالب
۲۱۲۸/۷ -۰/۲۹ ۰/۷۷ ۰/۷۳ تیپ علف پشمکی بهعنوان گونه همراه
۱۲۲۱/۷ ۰/۱۲ -۰/۳۳ -۰/۳۵ مناطق فاقد گونه علف پشمکی

از مناطق غرب استان به سمت مناطق شرقی از حضور این گونهبه صورت غالب و همراه کاسته شده است (شکل ۷) و سـطحیاز استان کـه فاقـد گونـه علـف پـشمکی مـیباشـد در حـدود۷۳۳۹۳۹۰ هکتار است کـه تقریبـﹰا ۷۰ درصـد اسـتان را شـاملمی شود. مناطق فاقد این گونه در اقلیم بسیار خشک استان بیشترمشاهده می شود. جدول ۶ نشان میدهـد کـه از عوامـل بـارش،دمای سرمایشی و باد و ساعات آفتابی به ترتیـب ۳۵/۰-، ۳۳/۰- و ۱۲/۰ امتیاز کسب نموده است. برخی از ویژگیهـای اقلیمـیدر این مناطق عبارتند از : میانگین بارش سالانه ۲/۸۸ میلـیمتـر،میانگین دمای سالانه ۶/۱۷ درجه سانتیگراد و تعـداد روزهـاییخبندان ۷/۶۷ روز میباشد.

بحث
18206721074928

کاهش گونـههـای مرغـوب و پـر تولیـد مراتـع اقلـیم رویـشینیمهاستپی که در نتیجه سوء مدیریت، طی سالهای اخیـر بـروزیافته است از یک سو و فرسایش شدید عرصـههـای مرتعـی ازسوی دیگر ضرورت توجه محققین و متخصصین علوم مرتع را
۶۷
جدول ۷. میانگین متغیرهای اقلیمی سالانه در مناطق مختلف علف پشمکی
مناطق عاری از گونه علف پشمکی تیپ علف پشمکی
به عنوان گونه همراه تیپ علف پشمکی
بهعنوان گونه غالب متغیرها
۶۷/۶۸ ۹۶/۶۴ ۱۰۴/۶۶ تعداد روزهای یخبندان سالانه (روز)
۳/۴۱ ۱۱/۴۶ ۱۵/۲۱ تعداد روزهای برفی (روز)
۹۱۵/۲۵ ۸۳۲/۸۹ ۸۰۸/۶۸ مقدار تبخیر سالانه (میلیمتر)
۳۸/۸۵ ۵۰/۳۰ ۴۶/۳۲ میانگین رطوبت نسبی سالانه (میلیمتر)
۲۵/۲۶ ۲۰/۴۲ ۲۰/۵۶ میانگین دمای حداکثر سالانه (درجه سانتیگراد)
۱۰/۰۸ ۶/۱۱ ۵/۸۶ میانگین دمای حداقل سالانه (درجه سانتیگراد)
۱۷/۶۵ ۱۲/۹۱ ۱۳/۳۰ میانگین دمای سالانه (درجه سانتیگراد)
۲۷/۲۱ ۳۹/۲۸ ۳۸/۷۲ تعداد روزهای بارانی (روز)
۶/۱۷ ۱۸/۵۷ ۱۷/۳۲ تعداد روزهای بارانی با بارش بیش از ۵ میلیمتر (روز)
۱/۷۹ ۱۱/۳۲ ۹/۲۷ تعداد روزهای بارانی با بارش بیش از ۱۰ میلیمتر (روز)
۸۸/۱۸ ۴۷۲/۲۳ ۳۸۹/۵۲ متوسط بارش سالانه (میلیمتر)
۷/۱۳ ۱۶/۹۸ ۱۸/۱۱ متوسط بارش بهاره (میلیمتر)
۰/۳۵ ۱/۰۸ ۰/۹۹ متوسط بارش تابستانه (میلیمتر)
۶/۳۵ ۳۷/۴۱ ۲۸/۷۰ متوسط بارش پاییزه (میلیمتر)
۱۵/۵۵ ۵۹/۸۰ ۴۳/۲۲ متوسط بارش زمستانه (میلیمتر)
۳۱۷۳/۳۸ ۱/۱۳ ۳۱۲۷/۰۲ ۱/۱۵ ۳۰۷۵/۹۸ ۱/۱۶ ساعتهای آفتابی (ساعت) متوسط سرعت باد (نات)

ک
پشم

علف

یپ
ت
ی
گونه

عنوان

به

همراه

ک
پشم

علف

یپ
ت
ی
گو

عنوان

به

ن
ه
غالب

مناطق فاقد
ک
پشم

علف

گونه

ی

0
m
10
m
20
m
51.5
51
50.5
50
55.5
55
54.5
54
53.5
53
52.5
52
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
Chadegan
Daran
Esfahan
za
Shahre
Golpayegan
Meime
Ardes
tan
Anarak
Khoor
Naein
Kashan
Semirom

ک

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید