اء خواندن و درک مطلب انگلیسی بهعنوان )زبان دوم( دانشجویان دوره لیسانس استفاده کرد. نتایج پژوهش نشان داد نقشه مفهومی استراتژی مؤثری در بهبود خواندن و درک مطلب است )34(. پژوهش رحمانی و همکاران با عنوان تأثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی در یادگیری نظری دانشجویان پرستاری نشان داد روش نقشه مفهومی باعث ارتقای یادگیری معنادار دانشجویان پرستاری شد )22(. شایانذکر است اکثر پژوهشها در زمینه نقشه مفهومی توسط پژوهشگران آکادمیک انجامشده نه معلم کلاس و پروژه تحصیلی آنان بوده است. در این پژوهش نقشههای مفهومی در کلاسهای رسمی درس و توسط معلم مورداستفاده قرار گرفت.
روش کار
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:20 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:20 +0330 on Wednesday October 11th 2017

  • 2