Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

که در آنIa نور جذب شده توسط جامعه گیاهی (مگـاژول بـرمتر مربع)، I0 نور رسیده بـه بـالای کـانوپی (مگـاژول بـر متـرمربع)، P ضریب انعکاس است که بـرا ی شـنب لیله 50/0 منظـور
ش د ،K ض ریب خاموش ی ن ور و LAI ش اخص س طح ب رگ می باشد (51). در نهایت کارایی مصرف نـور از طریـق محاسـبهشیب خط رگرسیون بین ماده خشک و میزان تشعشـع تجمعـیمحاسبه شد (51).

نتایج و بحث شاخص سطح برگ
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کـه شـاخص سـطح بـرگ درتمام تیمارهـا ی کـود ی دارای رونـد مشـابهی بـود بـ هطوریکـهشاخص سطح برگ با گذشت زمان افزایش یافت و پس از آنکه به حداکثر مقدار خود رسید ب هدلیل پیری و ریزش برگ ها رونـدنزولی در پیش گرفت (شکل1). تا حدود 54 روز پس از کاشت اختلاف زیادی بین تیمارهای مختلـف از نظـر شـاخص سـطحبرگ وجود نداشت. ولی پـس از آن و بـا شـروع رشـد سـریع،اختلاف بین تیمارها مشخص گردید و بـا افـزایش می ـزان کـودگاوی شاخص سطح برگ افـزا یش یافـت بـه ای ـن ترتی ـب کـهحداکثر شاخص سـطح بـرگ در تیمـار03 تـن کـود گـاوی و حداقل آن در تیمار 51 تن کود گاوی در هکتار ب ـ هدسـت آمـد،ولی در حدود 46 روز پس از کاشت برتری با تیمار 52 تـن درهکتار کود گاوی بود. به این ترتیب که در این تیمار بـر خـلافسایر تیمارها روند افزایش تا 47 روز پس از کاشت ادامه یافـت۶۸
جدول ۱: خصوصیات شیمیایی خاک
pH
EC
(ds/m) N (%) P
(mg/kg) K
(mg/kg) OC (%)
۷/۷۴ ۰/۹۶ ۰/۰۴۲ ۳۴/۸ ۱۷۶ ۰/۳۸

جدول ۲: خصوصیات شیمیایی کود گاوی
Ash
(%) OM (%) C/N (%) P (%) N (%)
%۲۹ %۷۱ ۲۲/۹۱ ۰/۲۵ ۱/۷۸

و پس از آن روند نزولی مشاهده شد. اینکه با افزایش میزان کود گاوی شاخص سطح برگ افزایش می یابد دور از انتظـار نیسـتولی اینکه شاخص سطح برگ بعد از گذشت 46 روز در تیمـارکودی 52 تن در هکتار نسبت به تیمار 03 تن بیشتر بود، ممکن است به دلیل بالا بودن نسبت کـربن بـه نیتـروژن (C/N) درکـودگاوی باشد کـه افـزایش مقـاد یر زی ـاد آن بـه خـاک موجـب ازدسترس خارج شدن نیتروژن طی فرآیند تجزی ـه کـود گـاوی و رقابت سایر میکروارگانیز مهای خاک با باکتری های تثبیت کننـدهنیتروژن در شنبلیله برای تـأ مین نیتـروژن مـورد نیازشـان باشـد. چادویک و همکاران نیز در تحقیق خود بیان کردند که به دلی ـل بالا بودن نسبت کربن به نیتروژن کود گاوی مصرفی احتمالا ماده آلی آن در اوایل فصل رشد ب هراحت ـی توسـط فعالی ـت میکروب ـی تجزیه نمی شود و حتی ممکن است بر اثر رقابت میکروب هـا بـا گیاه برای جذب نیتروژن، مقداری از نیتروژن معدنی کـود گـاویبه نیتروژن آلی تبدیل شود(32). بر این اسـاس مـی تـوان ن تیجـهگرفت که شنبلیله می تواند تنها تـا سـطوح مشخصـی از کـاربردکود گاوی، برتری خود را از لحاظ شاخص سطح برگ و رشـداندام هوایی نشان دهد و پس از آن با افزایش میزان کاربرد کـودگاوی، شاخص سطح بـرگ و بـه تبـع آن کـارایی مصـرف نـورکاهش می یابد.
در این ارتباط نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن اسـتکه کود گاوی از محتـوا ی نیتـروژن کمتـر ی در قی ـاس بـا سـا یر کوده ای بیولوژی ک( مانن د ک ود س بز mucuna و crotalaria) برخـ وردار اســت (26). بـ ر ایـ ن اسـ اس نسـ بت کـ ربن به نیتروژن در کود گاوی با توجه بهنوع و کیفیت مـواد غـذایی مصرف شده توسط دام، از پـانزده بـه ی ـک تـا بیسـت بـه ی ـک گزارش شده است. کاربرد کود گاوی با این نسبت از کـربن بـهنیتروژن در خاک، موجب غیر متحرک شدن نیتروژن طی فرآیند تجزیه کود، همزمان با مصـرف نیتـروژن معـدنی موجـود بـرای تأمین نیازهای حیاتی میکروارگانیزم های خاک بیان شـده اسـت(18). در این تحقیق نیز رقابت بیشـتر بـین میکروارگـا نیز مهـا ی خاک با باکتری های تثبیت کننـده نیتـروژن در شـنبلیله، موجـبکاهش دسترسی گیاه به نیتروژن و بروز علائم کمبود این عنصـرشد و بدین ترتیب شاخص سطح برگ و کارایی مصرف نور در سطوح بالاتر از 52 تن در هکتار کود دامی کاهش یافت.

روزهای پس از کاشت
شکل 1. اثر تیمارهای کود گاوی بر روند شاخص سطح برگ شنبلیله طی فصل رشد

تبریزی در تحقیق خود روی اسفرزه و پسیلیوم در سه سطح کود دامی ،5( 01 و51 تن در هکتار) اظهار داشـت کـه حـداکثرشاخص سطح برگ اسـفرزه در تیمـار پـنج تـن کـود دامـی، وپسیلیوم در تیمار 01 تن کود دامی در هکتار ب ـ هدسـت آمـد. در این تحقیق نیز شاخص سـطح بـرگ در بـالاترین مقـدار سـطحک ودی( 51 ت ن در هکت ار) ک اهش یاف ت (3). حس ن زاده و همکاران نیز در تحقیق خود روی ذرت اظهار داشتند که حداکثر شاخص سطح برگ ذرت در تیمار 03 تن کود دامـی در هکتـارب هدسـت آمـد(6). جهـان و همکـاران نی ـز گـزارش کردنـد کـهشاخص سطح برگ کنجد با کاربرد کودهای بیولوژیک نسبت به شاهد افزایش یافت (5). در سیب زمینی هم با افـزا یش کـاربردکود دامی از 5 تا 02 تن در هکتار، شاخص سطح برگ بـهطـورمعنی دار افزایش یافت (53).
بنابراین ب هنظر می رسد کود گاوی ب هعنوان یکی از انواع کود دام ی م ی توان د ب ا ت أمین نی از غ ذایی خ اک و آزادس ازی یکنواخت تر منابع غـذا یی ط ـی فصـل رشـد (41 و 53)، نقـشمطلوب تری در افزایش سطح برگ و ب هتبع آن کارایی استفاده از نور داشته باشد و بـه عنـوان روشـی بـرا ی فشـرده سـازی بـومشناختی در گیاه شنبلیله بهشمار آید .

روند جذب نور
1268732170558

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

شکل 2 تشعشع رسیده به بـالا ی جامعـه گیـاهی و می ـانگین شاخص سطح برگ چهار تیمار را در طـول فصـل رشـد نشـانمی دهد همانطور که در این شکل ملاحظه میشود، طـول فصـلرشد شنبلیله با تشعشع رسیده به سطح جامعه گیاهی هـم خـوا نی دارد. ب هطوری که همزمان با نیمه اول دوره رشـد شـنبلیله( رشـدسریع)، حداکثر تشعشع با نوسـانات ز ی ـادی مشـاهده شـد و درنیم ه دوم دوره رش د ش نبلیله، تشعش ع ک اهش یاف ت. البتـه نوسانات تشعشع در این نیمه نسبت به نیمه اول کمتـر بـود. بـامقایسه شکل 1 و 3 مشاهده می شـود کـه متناسـب بـا افـزایش شاخص سطح برگ شنبلیله، میزان نور جذب شده توسط جامعه
۶۹
گیاهی در کلیه تیمارها نیز بـه تـدر یج افـزا یش یافـت و پـس ازرسیدن به میزان حداکثر جذب نـور، بـهعلـت کـاهش شـاخصسطح برگ تا انتهای دوره رشد روند نزولی در پیش گرفت. این موضوع بیان کننده آن است که زمان رسیدن به حداکثر شـاخص سطح برگ شنبلیله( شکل1 و)2 با زمان برخورد حـداکثر میـزان تشعشع به سطح کانوپی (شکل2)، هماهنگ بود که می توانـد از نظر مدیریت زراعی بسیار حائز اهمیت باشد (93).
روند جذب نور (شکل3) در کلیه تیمار ها با نتایج مربوط به شاخص سطح برگ ( شـکل 1) کـاملا هـم خـوانی دارد . بـه ای ـن
۷۰

0-971958

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

1313815962124

روزهای پس از کاشت
شکل 2. تغییرات کل تششع رسیده به سطح جامعه گیاهی و میانگین شاخص سطح برگ در طول فصل رشد

روزهای پس از کاشت
شکل 3. اثر تیمارهای کود دامی بر روند جذب نور شنبلیله طی فصل رشد

ترتیب که با افزایش کود گاوی جذب نـور در شـنبلیله افـزا یش یافت و تا 46 روز پس از کاشت برتری بـا تیمـار03 تـن کـودگاوی بود ولی بعد از گذشت 46 روز از کاشت، تیمار 52 تـنکود گاوی بیشترین سطح جذب نور را نشان داد. بـا ای ـن حـالروند افزایش در این تیمار تا 47 روز پس از کاشت ادامه یافـتاما پس از آن روند نزولی مشاهده شد.

کارایی مصرف نور

3879215-4959028780415-49397240-4241351Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

  • 2