ائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی به کار گیرد. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف است تا پایان برنامه، آموزش از راه دور و رسانه‌ای را به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی تحقق ببخشد.
بند د ماده 19 نیز به بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای آموزشی برای تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی اشاره دارد. (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)، مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389).

2-1-12- آموزش در نقشه جامع علمی کشور
در این سند توسعه نظام آموزش الکترونیک و زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش و تربیت و توانمندسازی دانش‌آموزان در شئون دینی، خانوادگی، اجتماعی، زیستی و بدنی، هنری، حرفه ای، علمی و فناوری برای ورود به عرصه‌های مختلف زندگی و جامعه و پرهیز از جهت‌گیری محض دوره آموزش عمومی به سمت آموزش عالی می باشد. و با رصد دائمی شرایط محیطی به منظور پاسخ‌گویی پیوسته و پویای آموزش و پرورش به نیازهای حال و آینده جامعه می‌باشد. در محتوای متن سند نقشه جامع علمی کشور مواردی مرتبط با نظام آموزش و پرورش داریم که در ذیل آمده است:

از 8 هدف کلان نظام علم و فناوری کشور: 3 هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از 9 هدف بخشی نظام علم و فناوری و نوآوری کشور: 3 هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از 13 راهبرد کلان توسعه علم و فناوری در کشور: 9 راهبرد مرتبط با آموزش و پرورش
از 73 راهبرد ملی متناسب با راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور: 21 راهبرد ملی مربوط به آموزش و پرورش
از 221 اقدام ملی متناسب با راهبرد های ملی توسعه علم و فناوری در کشور: 57 اقدام ملی مرتبط با آموزش و پرورش(نقشه جامع علمی کشور)
2-1-13- آموزش الکترونیکی
اصطلاح یادگیری الکترونیکی اولین بار توسط کراس14 وضع گردیده و به انواع آموزش هایی اشاره شده که از فناوری های اینترنت و اینترانت برای یادگیری استفاده می کنند (آتشک ،1386 ).
مصادیق یادگیری الکترونیکی ، یادگیری مبتنی بر شبکه ، آموزش مبتنی بر شبکه ، آموزش مبتنی بر اینترنت و یادگیری پیشرفته است. (خان15، 2005 و یعقوبی و همکاران ،1387 ).
در تعاریفی دیگر کوپر16 (2004) یادگیری الکترونیکی را مجموعه فعالیت های آموزشی می داند که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی ، تصویری ، رایانه ای و شبکه ای صورت می پذیرد.
میلش و همکاران17 (2009) معتقدند یادگیری الکترونیکی یکی از روشهای جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد.
مایر18 (2005) به تعریف مفهومی از یادگیری الکترونیکی پرداخته است و آن را یادگیری فعال و هوشمندی می داند که ضمن تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت. در یک تعریف کلی یادگیری الکترونیکی استفاده از فناوری شبکه (مانند اینترنت) به منظور طراحی ، تحویل درس و اجرای محیط آموزشی به منظور تحقق و استمرار یادگیری می باشد (حمدی19،2007).
پاولوسکی20 (2006) برای یادگیری الکترونیکی پنج هدف غلبه بر محدودیت های : جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی ، فردی و نظام های رایج آموزشی را مشخص کرده است. به طورکلی هدف آموزش الکترونیکی حذف زمان، مکان و محدودیت های منابع آموزشی و فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستجو پذیر در دوره های درسی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه سازی شیوه های ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیق تر و جدی تر است. در چنین فضای آموزشی برخلاف آموزش سنتی، افراد به انداز ه توانایی خود از موضوعات بهره مند می گردند. (رام ، 1385).