ی این گونههـا، در اواخـر بهـار تـا اواخر تابستان است که نشان دهنده آبیاری این محصولات و در
Linear Discriminant Function for Groups

1 2 3 4
Q 3.17 1.23 1.66 2.17
Ec 0.00 0.01 0.01 0.01
TDS 0.01 0.01 0.01 0.01 PH 13.44 13.67 14.01 13.79 na 0.34 0.34 0.60 0.43 K 15.90 20.19 19.97 17.67 Ca 4.09 4.33 4.73 4.64 mg 3.32 3.75 4.01 3.71 Cl 0.39 0.36 0.66 0.50
So4 0.56 0.89 1.15 0.70
Hco3 8.03 8.10 8.83 8.80 Hardness 0.06 0.06 0.07 0.07

شکل
۲
.
نت

ی
آنال

جه
ی
تفک

ز
ی
خط

ک
ی برا

ی فصول

.

اعداد ی
گروه

چهار

تا

ک

ها
)
ترت

به
ی
زمستان

تا

بهار

فصول

ب
(
است
.

First Factor
Second Factor
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
Hardness
Hco3
So4
Cl
mg
Ca
K
na
PH
TDS
Ec
Q
Loading Plot of Spring

شکل

۲

.

نت

ی

  • 2